Προοίμιο

Για σκοπούς:

(α) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/61/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών  (ΕΚ)  αριθ. 1060/2009  και  (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» εξαιρουμένων των Άρθρων 62 και 63 αυτής,

(β) Αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013, της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία», και

(γ) ρύθμισης του φορολογικού καθεστώτος των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο -

«αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής», αναφορικά με ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙

«αρμόδιες αρχές» σημαίνει εθνικές αρχές των κρατών μελών οι οποίες έχουν επιφορτιστεί, με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση, με την εποπτεία των ΔΟΕΕ∙

«αρμόδιες αρχές», αναφορικά με θεματοφύλακα, σημαίνει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες:

(α) εάν ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2006/48/ΕΚ, τις αρμόδιες αρχές κατά την παράγραφο 4 του Άρθρου 4 αυτής της Οδηγίας,

(β) εάν ο θεματοφύλακας είναι επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, όπως αυτός διορθώθηκε, ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, τις αρμόδιες αρχές κατά το σημείο 22) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 αυτής της Οδηγίας,

(γ) εάν ο θεματοφύλακας εμπίπτει σε κατηγορία ιδρύματος που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 23, τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του οι οποίες έχουν επιφορτιστεί, με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση, με την εποπτεία τέτοιας κατηγορίας ιδρύματος,

(δ) εάν ο θεματοφύλακας είναι οντότητα η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 23, τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο αυτή η οντότητα έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική της έδρα, οι οποίες αρχές έχουν επιφορτιστεί, με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση, με την εποπτεία αυτής της οντότητας ή, κατά περίπτωση, το επίσημο όργανο που είναι αρμόδιο για την καταχώρηση ή την εποπτεία της οντότητας, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους σε αυτήν κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς,

(ε) εάν ο θεματοφύλακας ορίζεται ως τέτοιος για ΟΕΕ εκτός ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 23 και δεν είναι μία από τις οντότητες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος ορισμού, τις σχετικές εθνικές αρχές της τρίτης χώρας όπου ο θεματοφύλακας έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την καταστατική του έδρα∙

«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει τα κεφάλαια σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου του Άρθρου 57 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ∙

«βασικός μεσίτης» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα, ρυθμιζόμενη επιχείρηση επενδύσεων ή άλλη οντότητα-

(α) που υπόκειται σε διαρκή προληπτική εποπτεία, και

(β) προσφέρει μία ή περισσότερες υπηρεσίες σε επαγγελματίες επενδυτές, πρώτιστα για τη χρηματοδότηση ή την πραγματοποίηση συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, και

(γ) μπορεί επίσης να παρέχει άλλες υπηρεσίες, όπως εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών, υπηρεσίες θεματοφυλακής, δανεισμού τίτλων, ειδικά προσαρμοσμένη τεχνολογία και μέσα και εγκαταστάσεις επιχειρησιακής υποστήριξης∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«διάθεση μεριδίων» σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση προσφορά ή τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του ΔΟΕΕ ή στο όνομα του ΔΟΕΕ, μεριδίων ΟΕΕ τον οποίο ο εν λόγω ΔΟΕΕ διαχειρίζεται, σε επενδυτές οι οποίοι -

(α) εάν είναι φυσικά πρόσωπα, είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ή,

(β) εάν είναι νομικά πρόσωπα, έχουν την καταστατική τους έδρα ή το εγγεγραμμένο τους γραφείο στην ΕΕ∙

ο όρος «διαθέτω μερίδια» έχει ανάλογη ερμηνεία∙

«διαχείριση ΟΕΕ» σημαίνει επιτέλεση τουλάχιστον των λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 6 για έναν ή περισσότερους ΟΕΕ∙ ο όρος «διαχειρίζομαι ΟΕΕ» έχει ανάλογη ερμηνεία∙

«ΔΟΕΕ» ή «Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο, η συνήθης δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στη διαχείριση τουλάχιστον ενός ΟΕΕ∙

«ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ» σημαίνει ΔΟΕΕ που δεν είναι ΔΟΕΕ της ΕΕ∙

«ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας» σημαίνει ΔΟΕΕ του οποίου κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία∙

«ΔΟΕΕ της ΕΕ» σημαίνει ΔΟΕΕ που έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος.

«ΕΑΚΑΑ» ή « Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία συγκροτήθηκε δια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010∙

«εγκατεστημένος» σημαίνει -

(α) αναφορικά με ΔΟΕΕ, όπου έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την καταστατική του έδρα,

(β) αναφορικά με ΟΕΕ, όπου έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωριστεί, ή, εάν δεν έχει λάβει άδεια ούτε έχει καταχωριστεί, όπου έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την καταστατική του έδρα,

(γ) αναφορικά με θεματοφύλακα, όπου έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την καταστατική του έδρα ή υποκατάστημα,

(δ) αναφορικά με νόμιμο εκπρόσωπο που είναι νομικό πρόσωπο, όπου έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την καταστατική του έδρα ή υποκατάστημα,

(ε) αναφορικά με νόμιμο εκπρόσωπο που είναι φυσικό πρόσωπο, όπου έχει τον τόπο κατοικίας του∙

«ΕΕ» σημαίνει -

(α) την Ευρωπαϊκή Ένωση, και

(β) τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σε περίπτωση εφαρμογής της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ στον τελευταίο∙

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ΔΟΕΕ, η οποία-

(α) αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28, στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 29 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, λαμβανομένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 34 και στα εδάφια (1) και (2) αυτού του Νόμου, ή

(β) επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διαχείριση του ΔΟΕΕ στον οποίο υφίσταται η εν λόγω συμμετοχή∙

«εκδότης» σημαίνει εκδότη κατά την έννοια του ορισμού του ιδίου όρου στο άρθρο 2 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, ο οποίος έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική του έδρα στην ΕΕ και του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του ορισμού αυτής της ρυθμιζόμενης αγοράς στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε∙

«εκπρόσωποι των εργαζομένων» σημαίνει εκπροσώπους των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμου∙

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτής εταιρείας∙

«έλεγχος» σημαίνει έλεγχο κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ∙

«ενέργειες πριν από τη διάθεση» σημαίνει την παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων, είτε άμεση ή έμμεση, σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν ΔΟΕΕ της ΕΕ ή για λογαριασμό του, προς πιθανό επαγγελματία επενδυτή εγκατεστημένο ή με εγγεγραμμένο γραφείο ή καταστατική έδρα στην ΕΕ, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον του για έναν ΟΕΕ, ή επενδυτικό τμήμα, που δεν έχει ακόμη συσταθεί, ή που έχει μεν συσταθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί η διάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 38 ή τα άρθρα 39 και 40, στο κράτος μέλος όπου ο πιθανός επενδυτής έχει τον τόπο κατοικίας του ή το εγγεγραμμένο του γραφείο ή την καταστατική του έδρα, και που σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον πιθανό επενδυτή ώστε να επενδύσει στα μερίδια ή στις μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ ή του εν λόγω επενδυτικού τμήματος·

«ΕΟΧΔ» σημαίνει την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε με απόφαση της 15ης Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από την 14η έως την 16η Ιουλίου 1989∙

«επαγγελματίας επενδυτής» σημαίνει επενδυτή που θεωρείται επαγγελματίας πελάτης, ή που μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας πελάτης κατά την έννοια του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε∙

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διατηρήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο όπως διορθώθηκε∙

«επιχείρηση επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» από το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε∙

«εποπτικές αρχές», αναφορικά με εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ, σημαίνει εθνικές αρχές τρίτης χώρας, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση να εποπτεύουν το ΔΟΕΕ∙

«εποπτικές αρχές», αναφορικά με εκτός ΕΕ ΟΕΕ, σημαίνει εθνικές αρχές τρίτης χώρας, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση να εποπτεύουν τον ΟΕΕ∙

«ΕΣΣΚ» ή «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή που ιδρύθηκε με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου»∙

«εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει εταιρεία, με συμμετοχή σε μία ή περισσότερες άλλες εταιρείες -

(α) η οποία έχει ως εμπορικό σκοπό την εφαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής ή στρατηγικών δια μέσου είτε θυγατρικών της είτε συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών της είτε συμμετοχών της σε άλλες εταιρείες, αποσκοπώντας στην αύξηση της μακροπρόθεσμης αξίας των εν λόγω θυγατρικών, συνδεδεμένων εταιρειών ή/και συμμετοχών, και

(β) η οποία -

(i) ενεργεί για δικό της λογαριασμό και της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ, ή

(ii) δεν έχει συσταθεί με κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους για τους επενδυτές της, μέσω εκποίησης συμμετοχών που κατέχει σε θυγατρικές της ή σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, όπως καταδεικνύεται στην ετήσια έκθεσή της ή σε άλλα επίσημα στοιχεία∙

«ευρύ επενδυτικό κοινό» σημαίνει επενδυτές οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες επενδυτές∙

«θυγατρική επιχείρηση» σημαίνει θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου∙

«ίδια κεφάλαια» σημαίνει τα κεφάλαια κατά την έννοια των Άρθρων 56 έως 67 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία»∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012»·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια»·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014»·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014»·

«κείμενη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου∙

«κράτος μέλος» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) σε περίπτωση εφαρμογής της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται∙

«κράτος μέλος αναφοράς» σημαίνει τη Δημοκρατία κατά την έννοια του άρθρου 50 του παρόντος Νόμου ή άλλο κράτος μέλος που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ∙

«κράτος μέλος καταγωγής», αναφορικά με ΔΟΕΕ, σημαίνει -

(α) το κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική του έδρα, ή

(β) αναφορικά με ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, το κράτος μέλος αναφοράς∙

«κράτος μέλος καταγωγής», αναφορικά με ΟΕΕ, σημαίνει -

(α) εάν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ή δεν έχει καταχωριστεί σε κράτος μέλος, το κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΕΕ έχει το εγγεγραμμένο γραφείο, την καταστατική του έδρα ή/και τα κεντρικά γραφεία του∙

(β) το κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια λειτουργίας, ή έχει καταχωριστεί, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ή, σε περίπτωση περισσότερων αδειών ή καταχωρήσεων, το κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωριστεί για πρώτη φορά, ή

«κράτος μέλος υποδοχής» αναφορικά με ΔΟΕΕ, σημαίνει κατά περίπτωση -

(α) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ΔΟΕΕ της ΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ, ή

(β) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ΔΟΕΕ της ΕΕ διαθέτει μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ της ΕΕ, ή

(γ) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ΔΟΕΕ της ΕΕ διαθέτει μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ή

(δ) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους αναφοράς, στο οποίο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ, ή

(ε) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους αναφοράς, στο οποίο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ διαθέτει μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ της ΕΕ, ή

(στ) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους αναφοράς, στο οποίο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ διαθέτει μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ή

(ζ) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ΔΟΕΕ της ΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6∙

«κύριος ΟΕΕ» σημαίνει ΟΕΕ στον οποίο επενδύει ή έχει έκθεση ένας άλλος ΟΕΕ, σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «τροφοδοτικός ΟΕΕ» στο παρόν εδάφιο∙

«μερίδια ΟΕΕ» ή «μερίδια» αναφορικά με ΟΕΕ σημαίνει -

(α) μερίδια ΟΕΕ συμβατικής μορφής ή με τη μορφή του καταπιστεύματος, ή

(β) μετοχές ΟΕΕ καταστατικής μορφής∙

«μη εισηγμένη εταιρεία» σημαίνει εταιρεία η οποία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική της έδρα στην ΕΕ και της οποίας οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του ορισμού αυτής της ρυθμιζόμενης αγοράς από το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε∙

«μητρική επιχείρηση» σημαίνει τη μητρική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου∙

«μόχλευση» σημαίνει μέθοδο με την οποία ο ΔΟΕΕ αυξάνει την έκθεση σε κινδύνους ενός ΟΕΕ τον οποίον διαχειρίζεται, είτε δια μέσου δανειοληψίας μετρητών ή κινητών αξιών είτε δια μέσου ενσωματωμένης μόχλευσης σε θέσεις παραγώγων είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

«νόμιμος εκπρόσωπος» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει -

(α) εάν είναι φυσικό πρόσωπο, τον τόπο κατοικίας του στην ΕΕ, ή

(β) εάν είναι νομικό πρόσωπο, το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική του έδρα στην ΕΕ,

και το οποίο, ύστερα από ρητή εξουσιοδότηση ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ενεργεί στο όνομα αυτού του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι εντός της ΕΕ αρχές, πελάτες, όργανα και αντισυμβαλλόμενοι του εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ, αντί να απευθύνονται στον ίδιο τον εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ, όσον αφορά τις υποχρεώσεις αυτού του εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου∙

«οδηγία» σημαίνει κανονιστικού περιεχομένου οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Έβδομη Οδηγία του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009∙

«Οδηγία 2003/41/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011∙

«Οδηγία 2003/71/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010∙

«Οδηγία 2004/39/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010∙

«Οδηγία 2006/48/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011∙

«Οδηγία 2006/49/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010∙

«Οδηγία 2009/65/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από  την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·

«Οδηγία 2011/61/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·

«Οδηγία 2012/30/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του Άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους» όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται∙

«Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·

«Οδηγία 2014/65/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·»·

«ΟΕΕ» ή «Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων» σημαίνει οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβανομένων των επενδυτικών τμημάτων, ο οποίος -

(α) συγκεντρώνει κεφάλαια από αριθμό επενδυτών, με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική, προς όφελος αυτών των επενδυτών, και

(β) δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ∙

«ΟΕΕ εκτός ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ ΟΕΕ» σημαίνει ΟΕΕ που δεν είναι ΟΕΕ της ΕΕ∙

«ΟΕΕ της ΕΕ» σημαίνει -

(α) ΟΕΕ που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωριστεί σε κράτος μέλος, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ή

(β) ΟΕΕ που δεν έχει λάβει άδεια ούτε έχει καταχωριστεί σε κράτος μέλος, αλλά έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την καταστατική του έδρα και /ή τα κεντρικά γραφεία του σε κράτος μέλος∙

«οντότητα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης» σημαίνει οντότητα που έχει ως μοναδικό σκοπό τη διεξαγωγή τιτλοποίησης ή τιτλοποιήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 24/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2008/30)» και άλλες δραστηριότητες κατάλληλες για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού∙

«ΟΟΣΑ» σημαίνει τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ο οποίος ιδρύθηκε το 1960 με τη Συνθήκη για τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης∙

«ΟΣΕΚΑ» σημαίνει οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ∙

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα∙

«στενοί δεσμοί», αναφορικά με δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σημαίνει την κατάσταση κατά την οποία αυτά τα πρόσωπα συνδέονται -

(α) με σχέση συμμετοχής, δηλαδή κατοχή, άμεσα ή μέσω ελέγχου, ποσοστού τουλάχιστον είκοσι τοις εκατόν (20%) του κεφαλαίου επιχείρησης ή των δικαιωμάτων ψήφου, ή

(β) με σχέση ελέγχου, δηλαδή με σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου ή με παρόμοια σχέση μεταξύ φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχείρησης, για δε τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επιχείρησης αυτών των θυγατρικών, ή

(γ) με σχέση ελέγχου, μόνιμα με το αυτό πρόσωπο ∙

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος∙

«τροφοδοτικός ΟΕΕ» σημαίνει ΟΕΕ ο οποίος -

(α) επενδύει τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) των περιουσιακών του στοιχείων σε μερίδια άλλου ΟΕΕ (εφεξής «ο κύριος ΟΕΕ»), ή

(β) επενδύει τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) των περιουσιακών του στοιχείων σε περισσότερους του ενός κύριους ΟΕΕ, εφόσον αυτοί οι κύριοι ΟΕΕ έχουν ταυτόσημες επενδυτικές στρατηγικές, ή

(γ) έχει κατ’ άλλο τρόπο έκθεση ύψους τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) των περιουσιακών του στοιχείων σε έναν ή περισσότερους κύριους ΟΕΕ∙

«υποκατάστημα» σημαίνει έδρα εκμετάλλευσης του ΔΟΕΕ η οποία αποτελεί τμήμα του, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες για τις οποίες αυτός έχει λάβει άδεια∙ όλοι οι τόποι δραστηριοποίησης στο ίδιο κράτος μέλος, από ΔΟΕΕ με εγγεγραμμένο γραφείο ή καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, θεωρούνται ως ένα και μόνο υποκατάστημα∙

«χρηματοοικονομικό μέσο» σημαίνει οποιοδήποτε μέσο από τα προβλεπόμενα στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε.

(2) Για τους σκοπούς του ορισμού του όρου «ίδια κεφάλαια» στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, τα Άρθρα 13 έως 16 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θεσπίζει, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων του παρόντος Νόμου, τεχνικούς κανόνες για τον προσδιορισμό των τύπων των ΔΟΕΕ.

Γενικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 4, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στους ακόλουθους ΔΟΕΕ:

(α) σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ, ανεξαρτήτως εάν αυτοί οι ΟΕΕ κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα∙

(β) σε ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ, ανεξαρτήτως εάν αυτοί οι ΟΕΕ κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα∙

(γ) σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ που κατάγονται από κράτος μέλος∙

(δ) σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, οι οποίοι προωθούν εμπορικά έναν ή περισσότερους ΟΕΕ σε κράτος μέλος, ανεξαρτήτως εάν αυτοί οι ΟΕΕ κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), είναι χωρίς σημασία -

(α) εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου, και

(β) εάν ο ΟΕΕ έχει συμβατική, καταστατική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ή λειτουργεί ως εμπίστευμα, και

(γ) η νομική δομή του ΔΟΕΕ.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες οντότητες ή διευθετήσεις:

(α) στις εταιρείες συμμετοχών∙

(β) στα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου ή της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2003/41/ΕΚ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται -

(i) οι εξουσιοδοτημένοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση τέτοιων ιδρυμάτων και ενεργούν για λογαριασμό τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 αυτής της Οδηγίας, και

(ii) οι διαχειριστές επενδύσεων οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 19 αυτής της Οδηγίας,

εφόσον δεν διαχειρίζονται ΟΕΕ∙

(γ) στα υπερεθνικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, οι ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί και οι διμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα υπερεθνικά όργανα και παρεμφερείς διεθνείς οργανισμοί, σε περίπτωση που αυτά τα όργανα ή οργανισμοί διαχειρίζονται ΟΕΕ και εφόσον οι συγκεκριμένοι ΟΕΕ ενεργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος∙

(δ) στις εθνικές κεντρικές τράπεζες∙

(ε) στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και οργανισμούς, και σε άλλα ιδρύματα, που διαχειρίζονται ταμεία στήριξης καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων∙

(στ) στα καθεστώτα συμμετοχής εργαζομένων και σε καθεστώτα αποταμίευσης εργαζομένων∙

(ζ) στις οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης∙

(η) στις ασφαλιστικές συμβάσεις∙

(θ) στις κοινές επιχειρήσεις.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ΔΟΕΕ που αναφέρονται στο εδάφιο (1) με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε διαρκή βάση.

Ειδικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ των οποίων οι μόνοι επενδυτές είναι οι ίδιοι οι ΔΟΕΕ ή οι μητρικές τους επιχειρήσεις, ή οι θυγατρικές επιχειρήσεις των ΔΟΕΕ ή άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των μητρικών τους επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας από αυτούς τους επενδυτές δεν αποτελεί ο ίδιος ΟΕΕ.

(2) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 71, μόνο τα εδάφια (3), (4), (5) και (6) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους ακόλουθους ΔΟΕΕ:

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα, δια μέσου εταιρείας με την οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή με ουσιαστική άμεση ή έμμεση συμμετοχή, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αποκτήθηκαν με τη χρήση μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο των εκατόν εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), ή

(β) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα, δια μέσου εταιρείας με την οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή με ουσιαστική άμεση ή έμμεση συμμετοχή, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο των πεντακόσιων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), εφόσον τα χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ αποτελούνται από ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και που δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων τους το οποίο να είναι δυνατό να ασκηθεί κατά τη διάρκεια πέντε ετών από την ημερομηνία αρχικής επένδυσης σε κάθε ΟΕΕ.

(3) Οι ΔΟΕΕ που αναφέρονται στο εδάφιο (2) -

(α) υπόκεινται σε καταχώριση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, και

(β) τη στιγμή της καταχώρισης, γνωστοποιούνται οι ίδιοι και οι ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, και

(γ) τη στιγμή της καταχώρισης, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές των ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, και

(δ) παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα με τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές και σχετικά με τις βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και σημαντικές συγκεντρωτικές θέσεις των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται, ώστε να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους συστημικούς κινδύνους, και

(ε) ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν πλέον στις διατάξεις του εδαφίου (2).

(4) Τα εδάφια (2) και (3) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό τυχόν αυστηρότερων νομικών κανόνων, για τους ΔΟΕΕ που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(5) Σε περίπτωση που ΔΟΕΕ δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του εδαφίου (2), αυτός ο ΔΟΕΕ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για χορήγηση άδειας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο.

(6) Οι ΔΟΕΕ, που αναφέρονται στο εδάφιο (2), δεν απολαμβάνουν κανένα από τα δικαιώματα που χορηγούνται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς του παρόντος Νόμου. Εφόσον ΔΟΕΕ επιλέξει την υπαγωγή του στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος καθίσταται εφαρμοστέος επ’ αυτού στο σύνολό του.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει τις διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουν οι ΔΟΕΕ οι οποίοι επιλέγουν την υπαγωγή τους στον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6).

Προσδιορισμός του ΔΟΕΕ

5.-(1) Κάθε ΟΕΕ, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, έχει ένα και μόνο ΔΟΕΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Αυτός ο ΔΟΕΕ είναι -

(α) εξωτερικός διαχειριστής, ο οποίος είναι το νομικό πρόσωπο που διορίζεται από τον ΟΕΕ ή για λογαριασμό του ΟΕΕ και ο οποίος, δια μέσου αυτού του διορισμού, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ΟΕΕ (εφεξής «ο εξωτερικός ΔΟΕΕ»), ή

(β) εφόσον η νομική μορφή του ΟΕΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και εφόσον το όργανο διοίκησης του ΟΕΕ επιλέγει να μη διορίσει εξωτερικό ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ που λαμβάνει, σε αυτή την περίπτωση, άδεια ως ΔΟΕΕ.

(2) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξωτερικός ΔΟΕΕ αδυνατεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο, για την οποία συμμόρφωση είναι υπεύθυνος ο ΟΕΕ ή άλλη οντότητα για λογαριασμό του, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και, κατά περίπτωση, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ της ΕΕ. Σε περίπτωση ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί το ΔΟΕΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τακτοποίηση της κατάστασης.

(3) Εάν, παρά τις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), η μη συμμόρφωση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτή αφορά ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή ΟΕΕ της ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από το ΔΟΕΕ να παραιτηθεί από ΔΟΕΕ του συγκεκριμένου ΟΕΕ. Σε τέτοια περίπτωση, δεν επιτρέπεται πλέον η διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στην ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν επιτρέπεται η διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στην ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΟΕΕ
Προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

6.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας πρέπει να είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, και πρέπει να έχει το εγγεγραμμένο γραφείο και την κεντρική του διοίκηση στη Δημοκρατία.

(2)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ μόνον εφόσον έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8, και εφόσον συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(β) Απαγορεύεται σε ΔΟΕΕ, άλλον από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, να διαχειρίζεται ΟΕΕ, εκτός αν -

(i) έχει λάβει σχετική άδεια βάσει νόμου ή κανονιστικής ρύθμισης, που εναρμονίζεται με την Οδηγία 2011/61/ΕΚ, και

(ii) συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οι οποίες προβλέπονται στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(3)  Εξωτερικός ΔΟΕΕ επιτρέπεται μόνο -

(α) να αναπτύσσει δραστηριότητα που προβλέπεται στο εδάφιο (5), και

(β) να διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ,

εφόσον έχει λάβει σχετική άδεια σύμφωνα με τον περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

(4) ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση επιτρέπεται μόνο να διεξάγει την εσωτερική διαχείριση του ιδίου ΟΕΕ, σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Κάθε ΔΟΕΕ και κάθε ΟΕΕ, που αναφέρεται σε άλλο εδάφιο του παρόντος άρθρου το οποίο παραπέμπει στο παρόν εδάφιο -

(α) οφείλει να επιτελεί τις ακόλουθες ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων όταν διαχειρίζεται ΟΕΕ:

(i) διαχείριση χαρτοφυλακίων, και

(ii) διαχείριση κινδύνων∙

(β) δύναται να επιτελεί οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες επιπρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης όταν διαχειρίζεται ΟΕΕ συλλογικά:

(i) αναφορικά με τη διοίκηση:

(Α) υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων νομικής φύσης και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του ΟΕΕ,

(Β) υπηρεσίες παροχής πληροφοριών προς πελάτες,

(Γ) αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ και καθορισμός της αξίας των μεριδίων του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών ζητημάτων,

(Δ) έλεγχος της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου,

(Ε) τήρηση μητρώου μεριδιούχων,

(ΣΤ) διανομή εσόδων του ΟΕΕ,

(Ζ) εκδόσεις και εξαγορές μεριδίων ΟΕΕ,

(Η) διεκπεραίωση συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών,

(Θ) τήρηση αρχείου,

(ii) διάθεση,

(iii) δραστηριότητες σχετικές με τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ, δηλαδή υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πίστης του ΔΟΕΕ, διαχείριση εγκαταστάσεων, δραστηριότητες διαχείρισης ακινήτων, παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων, με τη βιομηχανική στρατηγική και με σχετικά θέματα, συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τις συγχωνεύσεις και την αγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση του ΟΕΕ και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), εξωτερικός ΔΟΕΕ επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία και σε ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, με βάση εντολές τις οποίες επενδυτές δίνουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και εξατομικείμενα∙

(β) ως παρεπόμενες υπηρεσίες:

(i) επενδυτικές συμβουλές,

(ii) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

(iii) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα.

(7) Απαγορεύεται σε ΔΟΕΕ να παρέχει -

(α) μόνο τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (6)∙ ή/και

(β) παρεπόμενη υπηρεσία από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6), εκτός εάν έχει λάβει άδεια για να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6)∙ ή/και

(γ) να αναλαμβάνει μόνο δραστηριότητα από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5)∙ ή/και

(δ) τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) εκτός εάν παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5),∙ ή/και

(ε) τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5), εκτός εάν παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5).

(8) Το εδάφιο (3) του άρθρου 3, τα άρθρα 10, 18, 36 και το εδάφιο (6) του άρθρου 77 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, όπως αυτός διορθώθηκε, εφαρμόζονται αναφορικά με την παροχή από ΔΟΕΕ των υπηρεσιών που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου.

(9) Κάθε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες τις οποίες η εν λόγω Επιτροπή απαιτεί για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(10) ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο, δεν υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, προκειμένου να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, όπως ατομική διαχείριση χαρτοφυλακίου σε σχέση με ΟΕΕ. Ωστόσο, ΕΠΕΥ επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, να προσφέρουν ή διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ σε επενδυτές εντός της ΕΕ, μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο τα μερίδια επιτρέπεται να διατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

7.-(1) Προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά διευθύνουν τις εργασίες του ΔΟΕΕ∙

(β) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των φυσικών ή νομικών προσώπων που, ως μέτοχοι ή ως μέλη του ΔΟΕΕ, κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε αυτόν, καθώς και πληροφορίες για το ύψος της συμμετοχής τους∙

(γ) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που καθορίζει την οργανωτική δομή του ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τα Κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV και, εφόσον ενδείκνυται, των Κεφαλαίων V, VI, VII και VIII∙

(δ) πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αμοιβών, που προβλέπονται στο άρθρο 14∙

(ε) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται, για την ανάθεση και τη δευτερεύουσα ανάθεση λειτουργιών σε τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 22.

(2) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (1), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που αιτείται άδεια λειτουργίας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες, σχετικά με τους ΟΕΕ τους οποίους προτίθεται να διαχειριστεί:

(α) πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεων, περιλαμβανομένων των τύπων των υποκείμενων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εάν ο ΟΕΕ είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που επενδύει σε άλλους τέτοιους οργανισμούς και σχετικά με την πολιτική του ΔΟΕΕ, ως προς τη χρήση μόχλευσης, το προφίλ κινδύνου και τα λοιπά χαρακτηριστικά κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες, όπου οι ΟΕΕ είναι εγκατεστημένοι ή αναμένεται να εγκατασταθούν∙

(β) πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ∙

(γ) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί∙

(δ) πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν, για το διορισμό θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 28, για κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί∙

(ε) οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30, για κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί.

(3) Εάν εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο αιτείται άδεια ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον παρόνα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από την εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ να παράσχει πληροφορίες ή έγγραφα τα οποία είχε ήδη παράσχει όταν αιτήθηκε την πρώτη άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα έγγραφα εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένα.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση, για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει με οδηγίες της τις πληροφορίες που παρέχονται, κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (1) και (2), καθώς και να καθορίζει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή αυτών των πληροφοριών.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας

8.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, εκτός εάν-

(α) βεβαιωθεί ότι ο ΔΟΕΕ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο∙ και

(β) ο ΔΟΕΕ έχει επαρκές αρχικό κεφάλαιο και επαρκή ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το άρθρο 9∙ και

(γ) τα πρόσωπα που διεξάγουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΔΟΕΕ έχουν επαρκώς καλή φήμη και εμπειρία, σε σχέση με τις επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθεί ο ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, ενώ τα ονόματα αυτών των προσώπων και κάθε προσώπου που τα διαδέχεται κοινοποιούνται άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΔΟΕΕ αποφασίζεται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα που πληρούν αυτούς τους όρους∙ και

(δ) οι μέτοχοι ή τα μέλη του ΔΟΕΕ, που έχουν ειδικές συμμετοχές, είναι κατάλληλοι, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η χρηστή και συνετή διαχείριση του ΔΟΕΕ∙ και

(ε) τα κεντρικά γραφεία, και το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα, του ΔΟΕΕ βρίσκονται στη Δημοκρατία.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί προηγουμένως τη γνώμη των αρμόδιων αρχών των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών, προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας, εφόσον ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας είναι -

(α) θυγατρική άλλου ΔΟΕΕ ή εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή επιχείρησης επενδύσεων ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος∙ ή

(β) θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλου ΔΟΕΕ ή εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή επιχείρησης επενδύσεων ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙ ή

(γ) εταιρεία που ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αυτά που ελέγχουν άλλο ΔΟΕΕ ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών της λειτουργιών -

(α) από στενούς δεσμούς μεταξύ του ΔΟΕΕ και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων∙ ή

(β) από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας, οι οποίες διέπουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία ο ΔΟΕΕ έχει στενές σχέσεις∙ ή

(γ) από δυσχέρειες στην επιβολή νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, που αναφέρονται στην παράγραφο (β).

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να περιορίζει το πεδίο εφαρμογής άδειας λειτουργίας την οποία χορηγεί σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον παρόν άρθρο, ιδίως όσον αφορά τις επενδυτικές στρατηγικές των ΟΕΕ τους οποίους επιτρέπει στο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας να διαχειρίζεται.

(6)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, εντός τριών (3) μηνών από της υποβολής πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας λειτουργίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία για τρεις (3) επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο όριο, εάν η Επιτροπή θεωρεί τούτο αναγκαίο, εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης και εφόσον ενημερώσει σχετικά τον αιτητή.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), η αίτηση θεωρείται πλήρης, μόνο εάν ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας έχει υποβάλει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (1) και στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 7.

(7) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει την εντός της Δημοκρατίας διαχείριση ΟΕΕ με τις επενδυτικές στρατηγικές που περιγράφονται στην αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, αμέσως μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, όχι όμως νωρίτερα από ένα (1) μήνα μετά την υποβολή πληροφοριών που τυχόν έλειπαν και προβλέπονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) και στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 7.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να προσδιορίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στους ΔΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3)∙

(β) τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τους μετόχους και τα μέλη με ειδικές συμμετοχές, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1)·

(γ) τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των στελεχών και των υπαλλήλων του ΔΟΕΕ.

Αρχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια

9.-(1) ΔΟΕΕ, που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, διαθέτει αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000).

(2) ΔΟΕΕ που ορίζεται εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ, διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€125.000).

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία των χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), ο ΔΟΕΕ παρέχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 0.02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), αλλά το απαιτούμενο σύνολο του αρχικού κεφαλαίου και του πρόσθετου ποσού δεν ξεπερνά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000).

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), οι ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΕΕ για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει λειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 20 έως 21, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων ΟΕΕ, τα οποία ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ύστερα από ανάθεση, θεωρούνται χαρτοφυλάκια του ΔΟΕΕ.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3), τα ίδια κεφάλαια του ΔΟΕΕ δεν είναι λιγότερα από το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033.

(6) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να μην παρέχει μέχρι και το πενήντα τοις εκατόν (50%) του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο εδάφιο (3), εφόσον διαθέτει εγγύηση του ίδιου ύψους από πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση που έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική τους έδρα -

(α) σε κράτος μέλος∙ ή

(β) σε τρίτη χώρα, όπου υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισοδύναμοι με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας του δικαίου της ΕΕ.

(7) Για την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης που προκύπτουν από δραστηριότητες του ΔΟΕΕ κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τόσο οι ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση όσο και οι εξωτερικοί ΔΟΕΕ διαθέτουν -

(α) πρόσθετα ίδια κεφάλαια που επαρκούν για την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων αστικής ευθύνης η οποία προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια∙ ή

(β) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια.

(8) Τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (7), επενδύονται σε ρευστά ή βραχυχρόνια ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και δεν περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.

(9) Με την εξαίρεση των εδαφίων (7) και (8) του παρόντος άρθρου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 και των λοιπών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή βάσει της παραγράφου 9 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε ΔΟΕΕ που είναι ταυτόχρονα εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας

10.-(1) Κάθε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από την εφαρμογή της, κάθε ουσιαστική μεταβολή στοιχείου που αποτέλεσε προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας την οποίας χορήγησε σε αυτόν η εν λόγω Επιτροπή, και ιδίως πληροφορίας που παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση κατά την οποία απορρίπτει μεταβολή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή επιβάλλει περιορισμό στην εφαρμογή της, ενημερώνει το ΔΟΕΕ εντός ενός μηνός από τη λήψη της γνωστοποίησής της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει την προαναφερόμενη προθεσμία, για έναν επιπλέον μήνα κατ’ ανώτατο όριο, εάν θεωρήσει τούτο αναγκαίο εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης και εφόσον ενημερώσει σχετικά το ΔΟΕΕ. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εκφράσει αντιρρήσεις για την προαναφερόμενη μεταβολή, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας ή εντός της περιόδου παράτασής της, η μεταβολή τίθεται αυτοδίκαια σε ισχύ.

Αναστολή άδειας λειτουργίας

11.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστέλλει άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, εφόσον έχει εύλογη αιτία να πιστεύει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι η συνέχιση της δραστηριοποίησής του είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, των πελατών του ή των επενδυτών, ή, γενικότερα, την εύρυθμη λειτουργία ή την ακεραιότητα της αγοράς -

(α) σε συνάρτηση με τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΔΟΕΕ, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση∙ ή

(β) μέσω απόφασης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ενημερώνουν το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του, όταν υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος Νόμου, ή άλλης νομικής διάταξης που ρυθμίζει την παροχή υπηρεσιών από το ΔΟΕΕ ή διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για όσο διάστημα υπάρχει εύλογη υποψία ότι υφίσταται ο κίνδυνος βλάβης των προαναφερόμενων συμφερόντων.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστέλλει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το εδάφιο (1), μερικώς ή ολικώς. Σε περίπτωση μερικής αναστολής, κατά την οποία αναστέλλεται η άδεια σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6, η Επιτροπή αναστέλλει υποχρεωτικά και τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 6.

(3) Σε περίπτωση αναστολής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την απόφασή της για την αναστολή της άδειας λειτουργίας, δύναται να τάσσει στον ΔΟΕΕ εύλογη προθεσμία προς τακτοποίηση της κατάστασης. Η προθεσμία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την αναστολή.

(4) ΔΟΕΕ οφείλει, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3), να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τακτοποίηση της κατάστασης, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -

(α) εάν κρίνει ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος αναστολής της άδειας λειτουργίας, ανακαλεί την αναστολή, ενημερώνοντας σχετικά το ΔΟΕΕ∙ ή

(β) εάν ο ΔΟΕΕ παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ή εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η κατάσταση δεν έχει τακτοποιηθεί ή ότι τα συμφέροντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο, παρατείνει την αναστολή της άδειας λειτουργίας και ξεκινά τη διαδικασία για την ανάκληση της άδειας, οπότε η αναστολή ισχύει μέχρι τη λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας.

(5) Σε περίπτωση αναστολής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο ΔΟΕΕ δεν παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες ούτε ασκεί εκείνες τις δραστηριότητες, ως προς τις οποίες του ανεστάλη η άδεια.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της να εξειδικεύει τη διαδικασία η οποία ακολουθείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(7) Σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (5), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

12.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν ο ΔΟΕΕ δεν κάνει χρήση της εν λόγω άδειας εντός δώδεκα (12) μηνών, ή παραιτηθεί από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα που εμπίπτει στον παρόντα Νόμο για τους έξι (6) μήνες που έχουν προηγηθεί∙

(β) εάν ο ΔΟΕΕ έχει λάβει την εν λόγω άδεια με βάση ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλεί άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια∙

(β) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται πλέον με την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΟΔ144-2007-05 για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ, εφόσον η εν λόγω άδεια καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου∙

(γ) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ έχει παραβεί σοβαρά ή συστηματικά διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(δ) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις οποίες άλλες νομοθετικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, προβλέπουν ανάκληση άδειας λειτουργίας.

(3)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τάσσει στον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προθεσμία, ανάλογα με τις περιστάσεις, προς τακτοποίηση της κατάστασης -

(i) εάν τα ίδια κεφάλαια του ΔΟΕΕ μειωθούν κάτω από τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια του άρθρου 9∙ ή

(ii) εάν ο ΔΟΕΕ δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια που προκύπτουν από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια λειτουργίας καλύπτει την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6.

(β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), χωρίς ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας να έχει τακτοποιήσει την κατάσταση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΟΕΕ
ΤΜΗΜΑ 1 - Γενικές Απαιτήσεις
Γενικές αρχές

13.-(1) ΔΟΕΕ, σε διαρκή βάση -

(α) ενεργεί έντιμα, νόμιμα και με τη δέουσα προσοχή, μέριμνα και επιμέλεια, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του∙ και

(β) ενεργεί προς το συμφέρον των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή/και των επενδυτών σε αυτούς τους ΟΕΕ, καθώς και με βάση την ακεραιότητα της αγοράς∙ και

(γ) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων∙ και

(δ) λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και, όταν αυτές δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, για τον εντοπισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, και κατά περίπτωση, για τη γνωστοποίηση αυτών των συγκρούσεων, προκειμένου να αποτρέπεται η βλαπτική επίδρασή τους στα συμφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται και των επενδυτών τους και να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση αυτών των ΟΕΕ∙ και

(ε) τηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών απαιτήσεων που διέπουν την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, κατά τρόπο ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται και των επενδυτών τους, καθώς και η ακεραιτότητα της αγοράς∙ και

(στ) μεριμνά ώστε όλοι οι επενδυτές να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης.

(2) Επενδυτής σε ΟΕΕ απαγορεύεται να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, εκτός εάν προβλέπεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

(3) Κάθε ΔΟΕΕ, η άδεια λειτουργίας του οποίου καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου -

(α) απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου πελάτη σε μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, εκτός εάν λάβει προηγούμενη και γενική συναίνεση του πελάτη∙ και

(β) ως προς τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 17 και του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και στις διατάξεις των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών.

Αποδοχές

14.-(1) ΔΟΕΕ υιοθετεί και εφαρμόζει περί αποδοχών πολιτικές και πρακτικές που -

(α) είναι συμβατές με τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων∙ και

(β) δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων ασύμβατων με το προφίλ κινδύνου και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙ και

(γ) είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2)∙ και

(δ) αφορούν τις κατηγορίες υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, όσους αναλαμβάνουν κινδύνους, όσους διενεργούν ελέγχους και υπαλλήλους που λαμβάνουν συνολική αμοιβή που τους φέρνει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εκείνους οι οποίοι αναλαμβάνουν κινδύνους και των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα προφίλ του κινδύνου του ΔΟΕΕ ή των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

(2) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή του συνόλου των περί αποδοχών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που αφορούν τους μισθούς και συνταξιοδοτικές παροχές διακριτικής ευχέρειας, ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο προς το μέγεθός του, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση του, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του:

(α) η πολιτική αμοιβών συνάδει με και προωθεί την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατοι προς τα προφίλ κινδύνου, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙

(β) η πολιτική αμοιβών ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα του ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται ή των επενδυτών των ΟΕΕ, και περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων∙

(γ) η διοίκηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εποπτείας του ΔΟΕΕ τις οποίες υπέχει, εγκρίνει και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αμοιβών και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της∙

(δ) η εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αμοιβών που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εποπτείας που αυτή υπέχει∙

(ε) τα μέλη εκείνα του προσωπικού που εμπλέκονται σε διενέργεια ελέγχων, αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων που αυτοί ελέγχουν∙

(στ) οι αποδοχές των ανώτερων στελεχών στα τμήματα διαχείρισης του κινδύνου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αποδοχών∙

(ζ) όπου η αμοιβή είναι συνάρτηση της επίδοσης, το συνολικό ποσόν της αμοιβής στηρίζεται σε ένα λογικό συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του ατόμου και της υπό εξέταση επιχειρηματικής μονάδας ή του υπό εξέταση ΟΕΕ με τα συνολικά αποτελέσματα του ΔΟΕΕ, ενώ κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης λαμβάνονται υπόψη κριτήρια χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά∙

(η) η αξιολόγηση της επίδοσης εντάσσεται σε ένα πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στον κύκλο ζωής του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι βασισμένη σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η πραγματική πληρωμή αμοιβής κατά το σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο της επίδοσης καλύπτει χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη την πολιτική εξαγοράς ή εξόφλησης του ΟΕΕ τον οποίο ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται και τους αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους∙

(θ) η εγγυημένη μεταβλητή αμοιβή αποτελεί εξαίρεση και ισχύει μόνο στο πλαίσιο της μισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και μόνο για το πρώτο έτος∙

(ι) οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αμοιβών εξισορροπούνται κατάλληλα· το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό της συνολικής αμοιβής, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των μεταβλητών στοιχείων της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθεί μεταβλητό στοιχείο της αμοιβής∙

(ια) οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία∙

(ιβ) οι μετρήσεις των επιδόσεων, που διενεργούνται για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων αμοιβής ή των ομάδων από μεταβλητά στοιχεία αμοιβής, περιλαμβάνουν ένα αναλυτικό μηχανισμό αναπροσαρμογής για την ενσωμάτωση όλων των σημαντικών τύπων τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων∙

(ιγ) με βάση τη νομική μορφή του ΟΕΕ και τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, σημαντικό μέρος και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατόν (50%), οποιασδήποτε μεταβλητής αμοιβής αποτελείται από μερίδια του σχετικού ΟΕΕ ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά συμφέροντα, ή χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με μετοχές ή ισοδύναμα μέσα που δεν είναι μετρητά, εκτός εάν η διαχείριση του ΟΕΕ ισοδυναμεί με λιγότερο από ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατόν (50%) του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, οπότε δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατόν (50%)∙ τα προαναφερόμενα μέσα υπόκεινται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα του ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται και των επενδυτών του ΟΕΕ∙ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θέτει περιορισμούς στο είδος και στο σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγορεύει ορισμένα μέσα όπως αρμόζει∙ η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τόσο στο μέρος του υπό αναβολή μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών σύμφωνα με την παράγραφο (ιδ) όσο και στο μέρος του μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών που δεν τελεί υπό αναβολή∙

(ιδ) η καταβολή σημαντικού μέρους και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ποσοστό ύψους σαράντα τοις εκατόν (40%), της μεταβλητής συνιστώσας της αμοιβής αναβάλλεται για περίοδο η οποία είναι αρμόζουσα με βάση τον κύκλο ζωής και την πολιτική εξαγοράς του οικείου ΟΕΕ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΕΕ∙ η προαναφερόμενη περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έως (5) πέντε έτη, εκτός εάν ο κύκλος ζωής του σχετικού ΟΕΕ είναι συντομότερος· το δικαίωμα της αμοιβής που υπάγεται στις ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται το πολύ κατ’ αναλογία του χρόνου· όσον αφορά μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον ποσοστού ύψους εξήντα τοις εκατόν (60%) του ποσού∙

(ιε) η μεταβλητή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου τμήματός της, καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται μόνο εάν είναι βιώσιμη βάσει της οικονομικής κατάστασης του ΔΟΕΕ συνολικά, και εφόσον είναι δικαιολογημένη με βάση την επίδοση της επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΕΕ και του συγκεκριμένου δικαιούχου∙ το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν ο σχετικός ΔΟΕΕ ή ο ΟΕΕ παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού μπόνους (malus) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών∙

(ιστ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙ εάν ο υπάλληλος αποχωρεί από το ΔΟΕΕ πριν από τη συνταξιοδότηση, οι συνταξιοδοτικές παροχές διακριτικής ευχέρειας πρέπει να διατηρούνται από το ΔΟΕΕ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με τη μορφή των μέσων όπως ορίζονται στην παράγραφο (ιγ)∙ σε περίπτωση υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι συνταξιοδοτικές παροχές διακριτικής ευχέρειας πρέπει να καταβάλλονται στον υπάλληλο με τη μορφή των μέσων που καθορίζονται στην παράγραφο (ιγ) με την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης∙

(ιζ) το προσωπικό υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αμοιβή και ευθύνη, για να καταστρατηγούνται οι περιλαμβανόμενοι στις ρυθμίσεις περί αποδοχών μηχανισμοί ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο∙

(ιη) η μεταβλητή αμοιβή δεν καταβάλλεται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οι αρχές που προβλέπονται στο εδάφιο (2) εφαρμόζονται σε οποιανδήποτε αμοιβή καταβάλλει ο ΔΟΕΕ, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλει άμεσα ο ίδιος ο ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού συμμετοχής επί του κεφαλαίου, ή σε οποιανδήποτε μεταβίβαση μεριδίων του ΟΕΕ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, όσους αναλαμβάνουν κινδύνους και όσους διενεργούν ελέγχους, και υπάλληλους που λαμβάνουν συνολική αμοιβή που τους φέρνει στην ίδια μισθολογική κλίμακα με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εκείνους που αναλαμβάνουν κινδύνους, και των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά του κινδύνου τους ή στα χαρακτηριστικά κινδύνου των ΟΕΕ που αυτοί διαχειρίζονται.

(4) ΔΟΕΕ που είναι σημαντικοί από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης τους, του φάσματος και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούν μια επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών λειτουργεί κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και πρακτικές σε θέματα αποδοχών και για τα κίνητρα που σχεδιάζονται για τη διαχείριση κινδύνων. Η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή αποφάσεων που αφορούν τις αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ και ΟΕΕ και που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη διοίκηση στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων. Της επιτροπής αποδοχών προεδρεύει ένα μέλος του οργάνου της διοίκησης που δεν ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες στον συγκεκριμένο ΔΟΕΕ. Τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι μέλη του οργάνου της διοίκησης που δεν ασκούν καμία εκτελεστική λειτουργία στον συγκεκριμένο ΔΟΕΕ.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει περαιτέρω -

(α) τα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1)∙ και

(β) τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στο εδάφιο (2), λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, το μέγεθος του ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται, την εσωτερική του οργάνωση και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.

Σύγκρουση συμφερόντων

15.-(1) ΔΟΕΕ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν από τη διαχείριση ΟΕΕ -

(α) μεταξύ αφενός του ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν τη διοίκησή του, των υπαλλήλων του ή οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το ΔΟΕΕ δια ελέγχου και αφετέρου τον ΟΕΕ, τον οποίο αυτός διαχειρίζεται ή των επενδυτών του ΟΕΕ∙ ή

(β) μεταξύ ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και άλλου ΟΕΕ ή των επενδυτών του∙ ή

(γ) μεταξύ ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και άλλου πελάτη του ΔΟΕΕ∙ ή

(δ) μεταξύ ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και ενός ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ∙ ή

(ε) μεταξύ δύο πελατών του ΔΟΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ -

(α) υιοθετεί, διατηρεί και εφαρμόζει οργανωτικές και εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου για την επισήμανση, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των ΟΕΕ και των επενδυτών τους∙ και

(β) διαχωρίζει, εντός του λειτουργικού περιβάλλοντός του, καθήκοντα και ευθύνες που μπορούν να θεωρηθούν ασυμβίβαστα μεταξύ τους, ή που θα μπορούσαν ενδεχόμενα να προκαλέσουν συστηματικές συγκρούσεις συμφερόντων, και

(γ) εκτιμά το βαθμό στον οποίο οι λειτουργικές του συνθήκες μπορεί να συνεπάγονται οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων, και γνωστοποιεί αυτές τις συγκρούσεις στους επενδυτές των ΟΕΕ.

(3) Εάν οι οργανωτικές και οι εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) δεν επαρκούν για την εξασφάλιση, με εύλογη βεβαιότητα, της πρόληψης των κινδύνων να επηρεαστούν αρνητικά τα συμφέροντα των επενδυτών, ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί με σαφήνεια τη γενική φύση ή τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων στους επενδυτές, πριν αναλάβει να ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό τους και υιοθετεί και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτών των συγκρούσεων συμφερόντων.

(4)(α) Όταν ΔΟΕΕ προσφεύγει, για λογαριασμό ΟΕΕ, στις υπηρεσίες βασικού μεσίτη, ο ΔΟΕΕ και ο βασικός μεσίτης συνάπτουν μεταξύ τους σύμβαση η οποία -

(i) καθορίζει τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας∙ και

(ii) προβλέπει τα περί της ενδεχόμενης μεταφοράς και επαναχρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, εντός του πλαισίου που διαγράφει ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα αυτού του ΟΕΕ∙ και

(iii) προβλέπει τη σχετική ενημέρωση του θεματοφύλακα.

(β) ΔΟΕΕ επιδεικνύει τη δέουσα επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια, για την επιλογή και το διορισμό των βασικών μεσιτών, με τους οποίους πρόκειται να συνάψει σύμβαση που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

Διαχείριση κινδύνων

16.-(1) ΔΟΕΕ διαχωρίζει, λειτουργικά και ιεραρχικά, τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρησιακές του μονάδες, καθώς και από τις λειτουργίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει το διενεργούμενο από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας λειτουργικό και ιεραρχικό διαχωρισμό των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και θεωρώντας ότι ο ΔΟΕΕ πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να καταδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες διασφαλίσεις απέναντι στις συγκρούσεις συμφερόντων επιτρέπουν την ανεξάρτητη ενάσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων και ότι οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, και είναι σταθερά αποτελεσματικές.

(2) ΔΟΕΕ εφαρμόζουν επαρκή συστήματα διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι οποίοι είναι σημαντικοί για κάθε επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Ειδικότερα, ο ΔΟΕΕ δε στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΕΕ.

(3) ΔΟΕΕ -

(α) υιοθετεί και εφαρμόζει κατάλληλες, τεκμηριωμένες και τακτικά επικαιροποιημένες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων για λογαριασμό ΟΕΕ που διαχειρίζεται, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική, τους στόχους και το προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ∙

(β) διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με κάθε επενδυτική θέση του ΟΕΕ που διαχειρίζεται και η συνολική τους επίδραση στο χαρτοφυλάκιο αυτού του ΟΕΕ μπορούν να εντοπίζονται, να μετρώνται, να τίθενται υπό διαχείριση και να παρακολουθούνται κατάλληλα σε διαρκή βάση, μεταξύ άλλων, δια μέσου της χρήσης κατάλληλων διαδικασιών μέτρησης κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress testing)∙ και

(γ) εξασφαλίζει ότι το προφίλ κινδύνων κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη διάρθρωση χαρτοφυλακίου, τις επενδυτικές στρατηγικές και τους στόχους του ΟΕΕ, όπως διατυπώνονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, στο ενημερωτικό του δελτίο και στα έγγραφα προσφοράς μεριδίων του ΟΕΕ.

(3Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΟΕΕ, παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν οι ΔΟΕΕ, αξιολογεί τη χρησιμοποίηση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των ΟΕΕ και, οσάκις ενδείκνυται, ενθαρρύνει την άμβλυνση του αντικτύπου των αναφορών αυτών, προκειμένου να μειωθεί η αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

(4) ΔΟΕΕ ορίζει, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, καθώς και την έκταση του δικαιώματος εκ νέου χρήσης ασφάλειας ή εγγύησης που θα μπορούσε να παρασχεθεί δυνάμει των διευθετήσεων μόχλευσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων-

(α) το είδος του ΟΕΕ∙ και

(β) την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ∙ και

(γ) τις πηγές μόχλευσης του ΟΕΕ∙ και

(δ) κάθε άλλη διασύνδεση ή σχέση με άλλα ιδρύματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει συστημικό κίνδυνο∙ και

(ε) την ανάγκη περιορισμού της έκθεσης έναντι σε κάθε επιμέρους αντισυμβαλλόμενου∙ και

(στ) το βαθμό στον οποίο η μόχλευση συνοδεύεται από ασφάλειες∙ και

(ζ) το λόγο ενεργητικού/παθητικού∙ και

(η) την κλίμακα, τη φύση και την έκταση της δραστηριότητας του ΔΟΕΕ στις σχετικές αγορές.

Διαχείριση ρευστότητας

17.-(1) ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται και ο οποίος δεν είναι ΟΕΕ κλειστού τύπου και χωρίς μόχλευση, εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και καθορίζει διαδικασίες που του επιτρέπουν να παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας του ΟΕΕ και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προφίλ ρευστότητας των επενδύσεων του ΟΕΕ με τις υποκείμενες υποχρεώσεις του ΟΕΕ. Ο ΔΟΕΕ διεξάγει, σε τακτική βάση, μετρήσεις κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress tests), υπό κανονικές και έκτακτες συνθήκες ρευστότητας, οι οποίες του επιτρέπουν να εκτιμά και να παρακολουθεί ανάλογα τον κίνδυνο ρευστότητας του ΟΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, η επενδυτική στρατηγική, το προφίλ ρευστότητας και η πολιτική εξαγορών παρουσιάζουν συνοχή.

Έκθεση σε τιτλοποίηση

17Α. Ο ΔΟΕΕ που εκτίθεται σε τιτλοποίηση, η οποία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, εάν κριθεί αναγκαίο, ενεργεί και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ.

ΤΜΗΜΑ 2 - Οργανωτικές απαιτήσεις
Διαδικασίες, ρυθμίσεις και μηχανισμοί που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ

18. ΔΟΕΕ χρησιμοποιεί πάντοτε επαρκείς και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των ΟΕΕ. Χωρίς επηρεασμό της γενικής υποχρέωσης, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διαθέτει, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης των ΟΕΕ που διαχειρίζεται -

(α) ευσταθείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων∙ και

(β) επαρκείς εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων του ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων με σκοπό την επένδυση για ίδιο λογαριασμό και που διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι -

(i) για κάθε συναλλαγή στην οποία μετέχει ΟΕΕ, είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσόμενων μερών, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και

(ii) τα στοιχεία του ενεργητικού των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά τους έγγραφα, καθώς με και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποτίμηση

19.-(1) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, έχουν θεσπιστεί αρμόζουσες και συνεπείς διαδικασίες, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πρέπουσα και ανεξάρτητη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, την εφαρμοστέα νομοθεσία, και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

(2) Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και ο υπολογισμός της καθαρής αξίας περιουσιακού στοιχείου του ΟΕΕ ανά μερίδιό του, καθορίζονται από το δίκαιο της χώρας όπου ο ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος ή/και στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα.

(3) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι η καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο του ΟΕΕ υπολογίζεται και γνωστοποιείται στους επενδυτές, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, την εφαρμοστέα νομοθεσία, και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ. Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ αποτιμώνται και ότι η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, οι δε επενδυτές ενημερώνονται για τις αποτιμήσεις και τους υπολογισμούς με τον τρόπο που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ. Οι προαναφερόμενες αποτιμήσεις και υπολογισμοί της πραγματοποιούνται -

(α) εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου, επίσης με συχνότητα η οποία είναι η αρμόζουσα για τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ και για τη συχνότητα έκδοσης και εξόφλησής τους∙ και

(β) εάν ο ΟΕΕ είναι κλειστού τύπου, επίσης σε περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου του ΟΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι η αποτίμηση πραγματοποιείται -

(α) από εξωτερικό εκτιμητή, ο οποίος είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητο από τον ΟΕΕ, το ΔΟΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον ΟΕΕ ή το ΔΟΕΕ∙ ή

(β) από τον ίδιο το ΔΟΕΕ, εάν η λειτουργία της αποτίμησης είναι ανεξάρτητη από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και με την προϋπόθεση ότι η πολιτική αμοιβών και τα άλλα μέτρα, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ, διασφαλίζουν την άμβλυνση των συγκρούσεων συμφερόντων και την αποτροπή της άσκησης αθέμιτης επιρροής στους υπαλλήλους του.

(5) Θεματοφύλακας ΟΕΕ απαγορεύεται να ορίζεται ως εξωτερικός εκτιμητής αυτού του ΟΕΕ, εκτός εάν -

(α) έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των λειτουργιών του θεματοφύλακα από τα καθήκοντά του ως εξωτερικού εκτιμητή∙ και

(β) έχει προσδιορίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

(6) Όταν εξωτερικός εκτιμητής εκτελεί τη λειτουργία της αποτίμησης, ο ΔΟΕΕ καταδεικνύει ότι -

(α) ο εξωτερικός εκτιμητής υπόκειται είτε σε υποχρεωτική επαγγελματική καταχώριση αναγνωρισμένη είτε δια νόμου είτε σε νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή σε κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς∙ και

(β) ο εξωτερικός εκτιμητής είναι σε θέση να προσφέρει επαρκείς επαγγελματικές εγγυήσεις ότι μπορεί να φέρει αποτελεσματικά σε πέρας τη συγκεκριμένη λειτουργία αποτίμησης, σύμφωνα με τα εδάφια (1) μέχρι (3)∙ και

(γ) ο διορισμός του εξωτερικού εκτιμητή είναι συμβατός με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (στ) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου και με τα μέτρα εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 20 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(7) Ο διορισμένος εξωτερικός εκτιμητής δεν αναθέτει τη λειτουργία της αποτίμησης σε τρίτο.

(8) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας κοινοποιεί το διορισμό του εξωτερικού εκτιμητή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (6), δύναται να απαιτεί από το ΔΟΕΕ να ορίσει, αντί αυτού, άλλον εξωτερικό εκτιμητή.

(9) Η αποτίμηση πραγματοποιείται με αμεροληψία και με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια.

(10) Όταν η λειτουργία αποτίμησης δεν πραγματοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό εκτιμητή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας να υποβάλλει τις διαδικασίες αποτίμησης που εφαρμόζει ή/και τις αποτιμήσεις στις οποίες καταλήγει, προς επαλήθευση από εξωτερικό εκτιμητή, ή, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, από ελεγκτή.

(11)(α) ΔΟΕΕ φέρει την ευθύνη, έναντι του ΟΕΕ και των επενδυτών του τελευταίου, για την ορθή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, για τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ και για τη δημοσίευση αυτής της καθαρής αξίας ενεργητικού, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΟΕΕ έχει διορίσει ή όχι εξωτερικό εκτιμητή.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) και από τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις που προβλέπουν διαφορετικά, ο εξωτερικός εκτιμητής φέρει ευθύνη έναντι του ΔΟΕΕ για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στον τελευταίο ως αποτέλεσμα της αμέλειας του εξωτερικού εκτιμητή κατά την αποτίμηση ή της σκόπιμης πλημμέλειας του εξωτερικού εκτιμητή να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

ΤΜΗΜΑ 3 - Ανάθεση λειτουργιών ΔΟΕΕ
Ανάθεση λειτουργιών από ΔΟΕΕ σε ανάδοχο

20.-(1) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο καθήκοντα εκτέλεσης λειτουργιών για λογαριασμό του, μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του για την ανάθεση, πριν αυτή τεθεί σε ισχύ∙

(β) ο ΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογεί ολόκληρη τη δομή ανάθεσης, με αντικειμενικούς λόγους∙

(γ) ο τρίτος διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων και τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά ασκούν τις πράξεις οι οποίες εντάσσονται στις ανατεθείσες λειτουργίες, παρέχουν εχέγγυα ήθους και διαθέτουν επαρκή πείρα∙

(δ) η ανάθεση δεν δημιουργεί εμπόδιο για την αποτελεσματική εποπτεία του ΔΟΕΕ και, ειδικότερα, δεν δυσχεραίνει την άσκηση της δραστηριότητας του ΔΟΕΕ ή της διαχείρισης ΟΕΕ, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών στον ΟΕΕ∙

(ε) ο ΔΟΕΕ είναι σε θέση να καταδεικνύει ότι ο τρίτος διαθέτει την αναγκαία ειδίκευση και ικανότητα για την ανάληψη των καθηκόντων εκτέλεσης λειτουργιών που αναλαμβάνει, καθώς και ότι η επιλογή του πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα προσοχή και ότι ο ΔΟΕΕ δύναται να παρακολουθεί αποτελεσματικά, κάθε στιγμή, την ανατεθείσα λειτουργία, όπως και να παρέχει κάθε στιγμή περαιτέρω οδηγίες στον τρίτο και να ανακαλεί την ανάθεση με άμεση ισχύ όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών∙

(στ) ο ΔΟΕΕ επανεξετάζει σε διαρκή βάση τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τον τρίτο∙

(ζ) ο ΔΟΕΕ δεν αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια έκταση που, κατ’ ουσίαν, δε μπορεί πλέον να θεωρείται ως διαχειριστής του ΟΕΕ και σε βαθμό ώστε να καθίσταται χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

(2) Σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά μέρος ή σύνολο της λειτουργίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο καθήκοντα εκτέλεσης λειτουργιών για λογαριασμό του, μόνο όταν πληρούνται τόσο οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1) όσο και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η ανάθεση γίνεται μόνο σε επιχείρηση που είτε έχει λάβει άδεια ή έχει αναγνωριστεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκειται σε εποπτεία, είτε έχει προηγουμένως εγκριθεί για την ανάληψη της διαχείρισης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ∙

(β) εάν ο τρίτος είναι επιχείρηση που κατάγεται από τρίτη χώρα, διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας αρχής εποπτείας αυτής της επιχείρησης και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ∙

(γ) η ανάθεση δε γίνεται -

(i) σε θεματοφύλακα ή σε τρίτο στον οποίο ο θεματοφύλακας έχει αναθέσει λειτουργίες του, ή

(ii) σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, τα συμφέροντα του οποίου ενδέχεται να συγκρούονται με αυτά του ΔΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ, εκτός εάν αυτός ο φορέας έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από τα άλλα καθήκοντά του που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον έχει εντοπίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στους επενδυτές του ΟΕΕ τις τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων.

Ανάθεση λειτουργιών από ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο

21.-(1) Τρίτος, στον οποίο έγινε ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 20, επιτρέπεται να προβαίνει σε περαιτέρω ανάθεση των λειτουργιών που του έχουν ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) o ΔΟΕΕ έχει προηγουμένως συναινέσει ρητά για την περαιτέρω ανάθεση∙

(β) ο ΔΟΕΕ έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του, για την περαιτέρω ανάθεση, πριν αυτή τεθεί σε ισχύ∙

(γ) πληρούνται, αναφορικά με την περαιτέρω ανάθεση, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Το πρόσωπο στο οποίο ο τρίτος έχει αναθέσει λειτουργίες, σύμφωνα με το εδάφιο (1), επιτρέπεται να αναθέτει περαιτέρω λειτουργίες που έχει αναλάβει να εκτελέσει, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), τηρουμένων των αναλογιών.

Ευθύνη του ΔΟΕΕ σε περίπτωση ανάθεσης ή περαιτέρω ανάθεσης

22. Η ευθύνη του ΔΟΕΕ έναντι του ΟΕΕ και των επενδυτών του δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει λειτουργίες σε τρίτο, ούτε και από τυχόν περαιτέρω ανάθεση του τρίτου σε κάποιον άλλο.

ΤΜΗΜΑ 4 - Θεματοφύλακας ΟΕΕ
Διορισμός του θεματοφύλακα ΟΕΕ

23.-(1) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται διορίζεται μόνο ένας θεματοφύλακας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Ο διορισμός του θεματοφύλακα ΟΕΕ προϋποθέτει έγγραφη σύμβαση μεταξύ αυτού και του ΔΟΕΕ. Η σύμβαση ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες ώστε ο θεματοφύλακας να επιτελεί τις λειτουργίες του που αφορούν τον ΟΕΕ, του οποίου έχει οριστεί θεματοφύλακας, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Νόμο και σε άλλες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.

(3) Ως θεματοφύλακας επιτρέπεται να ορίζεται μόνο -

(α) πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική του έδρα στην ΕΕ και έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2006/48/ΕΚ∙ ή

(β) επιχείρηση επενδύσεων που -

(i) έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική της έδρα στην ΕΕ, και

(ii) διαθέτει, σε κάθε περίπτωση, ίδια κεφάλαια όχι μικρότερα από το αρχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο Άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ, και

(iii) υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 20 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικούς κινδύνους, και

(iv) έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο όπως διορθώθηκε ή σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, και

(v) παρέχει επίσης την παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε∙

(γ) οποιαδήποτε άλλη οντότητα που υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και διαρκή εποπτεία και που, στις 21 Ιουλίου 2011, ενέπιπτε στις κατηγορίες ιδρυμάτων οι οποίες ορίζονται από τα κράτη μέλη ως επιλέξιμα για θεματοφύλακες, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) αλλά με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (7), ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διορίζει ως θεματοφύλακα, για ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, πιστωτικό ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ίδιας φύσης με αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3), εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (8).

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ΟΕΕ ο οποίος δε διαθέτει δικαίωμα εξαγοράς που να μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της αρχικής επένδυσης και ο οποίος, κατά κανόνα, σύμφωνα με τη βασική επενδυτική του πολιτική -

(α) δεν επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία που χρειάζεται να κατατεθούν σε θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 24, ή

(β) γενικά επενδύει σε εκδότες ή μη εισηγμένες εταιρείες, με την προοπτική απόκτησης ελέγχου αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 33,

επιτρέπεται να έχει ως θεματοφύλακα οντότητα που επιτελεί λειτουργίες θεματοφύλακα στο πλαίσιο επαγγελματικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων αυτή η οντότητα υπόκειται σε υποχρεωτική επαγγελματική καταχώρηση, αναγνωρισμένη από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή από κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, και εφόσον μπορεί να παράσχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες του θεματοφύλακα και να τηρεί τις δεσμεύσεις που ενέχουν αυτές οι λειτουργίες.

(6) Προς αποφυγή δημιουργίας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του θεματοφύλακα, του ΔΟΕΕ, του ΟΕΕ ή/και των επενδυτών του τελευταίου -

(α) ο ΔΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως θεματοφύλακας∙ και

(β) βασικός μεσίτης που ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενο μέρος ενός ΟΕΕ, δεν ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα αυτού του ΟΕΕ, εκτός εάν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των λειτουργιών του θεματοφύλακα από τα καθήκοντά του ως βασικού μεσίτη και έχει εντοπίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στους επενδυτές του ΟΕΕ τις τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, η δε ανάθεση από το θεματοφύλακα των καθηκόντων θεματοφυλακής σε βασικό μεσίτη, σύμφωνα με το άρθρο 26, είναι δυνατή μόνον εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

(7) Ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε μια από τις κατά περίπτωση ακόλουθες τοποθεσίες:

(α) αναφορικά με ΟΕΕ της ΕΕ, στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ∙

(β) αναφορικά με εκτός ΕΕ ΟΕΕ -

(i) στην τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος και ο ΟΕΕ, ή

(ii) στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ, ή

(iii) στο κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ.

(8) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (3) έως (5) του παρόντος άρθρου, ο διορισμός θεματοφύλακα που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, οι θεματοφύλακες υπόκεινται σε αποτελεσματική προληπτική ρύθμιση και εποπτεία, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες είναι ισοδύναμου αποτελέσματος με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ και τυγχάνουν αποτελεσματικής εφαρμογής∙

(β) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, δεν συμπεριλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα κράτη και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(γ) ο θεματοφύλακας έχει συμβατική ευθύνη έναντι του ΟΕΕ ή των επενδυτών του τελευταίου σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 27και συμφωνεί ρητά να συμμορφώνεται με το άρθρο 26∙

(δ)(i) οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, εφόσον αυτά τα κράτη μέλη είναι άλλα από τη Δημοκρατία, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του θεματοφύλακα, ή

(ii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας όπου πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, εφόσον αυτό το κράτος μέλος είναι άλλο από τη Δημοκρατία, έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του θεματοφύλακα∙

(ε)(i) τα κράτη μέλη στα οποία πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, εφόσον αυτά τα κράτη μέλη είναι άλλα από τη Δημοκρατία, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, έχουν υπογράψει συμφωνία με την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του Υποδείγματος Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και η οποία διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών, ή

(ii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας όπου πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, εφόσον αυτό το κράτος μέλος είναι άλλο από τη Δημοκρατία, έχουν υπογράψει συμφωνία με την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του Υποδείγματος Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και η οποία διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του Άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(10) Χωρίς επηρεασμό της εφαρμογής του εδαφίου (8), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία μιας τρίτης χώρα ως αποτελεσματικής εφαρμοζόμενη και ως ισοδύναμου αποτελέσματος με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ.

Καθήκοντα του θεματοφύλακα ΟΕΕ

24.-(1) Ο θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ διασφαλίζει γενικά την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΕΕ και ειδικότερα ότι -

(α) όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά την εγγραφή μεριδίων του ΟΕΕ, έχουν εισπραχθεί∙ και

(β) όλα τα μετρητά του ΟΕΕ καταχωρούνται με ορθό τρόπο σε λογαριασμούς που ανοίγονται στο όνομα είτε του ΟΕΕ είτε του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ είτε του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, σε οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 20(1)(α), (β), (γ) ή (δ) της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ 144-2007-01 του 2012, ή σε άλλη οντότητα της ίδιας φύσης, στην αντίστοιχη αγορά όπου απαιτούνται λογαριασμοί μετρητών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η οντότητα υπόκειται σε αποτελεσματική προληπτική ρύθμιση και εποπτεία, οι οποίες είναι ισοδύναμου αποτελέσματος με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, τυγχάνουν αποτελεσματικής εφαρμογής και είναι σύμφωνες με τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ 144-2007-01 του 2012.

(2) Εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται σε αυτούς τους λογαριασμούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), ούτε μετρητά που ανήκουν στο θεματοφύλακα.

(3) Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, ανατίθεται στο θεματοφύλακα ως εξής:

(α) εφόσον πρόκειται για χρηματοοικονομικά μέσα που είναι δυνατό να τεθούν προς φύλαξη -

(i) ο θεματοφύλακας θέτει σε θεματοφυλακή τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία είναι δεκτικά καταχώρησης σε λογαριασμό τήρησης χρηματοοικονομικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα και όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία είναι δεκτικά φυσικής παράδοσης σε αυτόν, και

(ii) προς τον προαναφερόμενο σκοπό, ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, που είναι δεκτικά καταχώρησης σε λογαριασμό τέτοιων μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι σε αυτά τα βιβλία σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012, οι οποίοι τηρούνται στο όνομα είτε του ΟΕΕ είτε του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, κατά τρόπο ώστε να μπορούν κάθε στιγμή να αναγνωριστούν σαφώς ως ανήκοντες στον ΟΕΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία∙

(β) εφόσον πρόκειται για άλλα στοιχεία ενεργητικού -

(i) ο θεματοφύλακας επαληθεύει ότι αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, και τηρεί αρχείο αυτών των στοιχείων για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, και

(ii) η εκτίμηση του θεματοφύλακα κατά πόσο ο ΟΕΕ, ή ο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, έχει την κυριότητα αυτών των στοιχείων, βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχονται από τον ΟΕΕ ή το ΔΟΕΕ και, εφόσον διατίθενται, σε εξωτερικές αποδείξεις, και

(iii) ο θεματοφύλακας διατηρεί το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο (i) αρχείο πάντοτε ενημερωμένο.

(4) Επιπλέον των καθηκόντων που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3) του παρόντος άρθρου, ο θεματοφύλακας -

(α) διασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων ενός ΟΕΕ πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙ και

(β) διασφαλίζει ότι η αξία των μεριδίων του ΟΕΕ υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ και με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 19∙ και

(γ) εκτελεί τις εντολές του ΔΟΕΕ, εκτός εάν είναι αντίθετες με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙ και

(δ) διασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ, καταβάλλεται στον ΟΕΕ το αντίτιμο εντός των συνήθων προθεσμιών∙ και

(ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

Υποχρεώσεις του ΔΟΕΕ

και του θεματοφύλακα ΟΕΕ κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους

25.-(1) Στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων τους, ο ΔΟΕΕ και ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ οφείλουν να ενεργούν με ειλικρίνεια, εντιμότητα, επαγγελματισμό και ανεξαρτησία, καθώς και προς το συμφέρον του ΟΕΕ και των επενδυτών του.

(2) Θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΕΕ ή με το ΔΟΕΕ για λογαριασμό του ΟΕΕ, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ΟΕΕ, των επενδυτών του, του ΔΟΕΕ και του ίδιου, εκτός εάν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα από τα άλλα καθήκοντά του που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον έχει εντοπίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

(3) Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 24, δεν επαναχρησιμοποιούνται από το θεματοφύλακα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ.

Ανάθεση καθηκόντων από θεματοφύλακα ΟΕΕ σε τρίτο

26.-(1) Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο μόνο λειτουργίες του που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 24 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι λειτουργίες δεν ανατίθενται με σκοπό την παράκαμψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο∙

(β) ο θεματοφύλακας είναι σε θέση να καταδείξει ότι η ανάθεση δικαιολογείται από αντικειμενικό λόγο∙

(γ) ο θεματοφύλακας έχει επιδείξει κάθε αρμόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια για την επιλογή και το διορισμό του τρίτου στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των λειτουργιών του και συνεχίζει να επιδεικνύει κάθε αρμόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια για την περιοδική επανεξέταση και το συνεχή έλεγχο αυτού του τρίτου, καθώς και των ρυθμίσεων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο τρίτος σε σχέση με τα ζητήματα που του έχουν ανατεθεί∙

(δ) ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι ο τρίτος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σε διαρκή βάση, για όσο χρονικό διάστημα εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις λειτουργίες οι οποίες του έχουν ανατεθεί:

(i) ο τρίτος διαθέτει την υποδομή και την πείρα που είναι κατάλληλες και ανάλογες με τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, τα οποία περιουσιακά στοιχεία του έχει εμπιστευθεί ο θεματοφύλακας,

(ii) προκειμένου για ανάθεση καθηκόντων θεματοφυλακής που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 24, ο τρίτος υπόκειται σε αποτελεσματική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σε προληπτική εποπτεία στη σχετική δικαιοδοσία και σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι στην κατοχή του,

(iii) ο τρίτος διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν κάθε στιγμή ως ανήκοντα σε πελάτες ενός συγκεκριμένου θεματοφύλακα,

(iv) ο τρίτος δε χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία που του έχει εμπιστευθεί ο θεματοφύλακας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, και χωρίς την προηγούμενη σχετική ενημέρωση του θεματοφύλακα,

(v) ο τρίτος συμμορφώνεται με τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 24 και στο άρθρο 25.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), εάν η νομοθεσία τρίτης χώρας απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα να τίθενται σε θεματοφυλακή από τοπικό φορέα και δεν υπάρχουν τοπικοί φορείς ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υποπαράγραφο για την ανάθεση, ο θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες του σε τέτοιο τοπικό φορέα, μόνο στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνον εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ανάθεση, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ πρέπει να έχουν ενημερωθεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους στον ΟΕΕ, για το ότι η συγκεκριμένη ανάθεση διενεργείται στη συγκεκριμένη οντότητα εξαιτίας νομικών περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία της τρίτης χώρας, καθώς και για τις περιστάσεις που δικαιολογούν αυτή την ανάθεση∙

(β) ο ΟΕΕ, ή ο ΔΟΕΕ ενεργώντας για λογαριασμό του ΟΕΕ, έχει ζητήσει από το θεματοφύλακα την ανάθεση της θεματοφυλακής αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων σε τέτοιο τοπικό φορέα.

(3) Τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες θεματοφυλακής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, επιτρέπεται να αναθέτει περαιτέρω αυτές τις λειτουργίες, κατά μέρος ή στο σύνολό τους, σε άλλο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η περαιτέρω ανάθεση υπόκειται στους όρους με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η αρχική ανάθεση. Το εδάφιο (4) του άρθρου 27 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε τέτοια περαιτέρω ανάθεση.

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος άρθρου, η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζονται από αυτό το νόμο ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τρίτων χωρών, δε θεωρούνται ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής.

Ευθύνη του θεματοφύλακα ΟΕΕ

27.-(1) Θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος έναντι του ΟΕΕ ή, κατά περίπτωση, έναντι των επενδυτών του ΟΕΕ, για την απώλεια, από το θεματοφύλακα ή κατά περίπτωση από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη τους, χρηματοοικονομικών μέσων που τίθενται υπό θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 24.

(2) Σε περίπτωση απώλειας χρηματοοικονομικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας επιστρέφει, χωρίς καθυστέρηση, χρηματοοικονομικό μέσο του ίδιου είδους, ή το αντίστοιχο ποσό, είτε στον ΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ. Ο θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, εάν αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός το οποίο ευλόγως εκφεύγει από τις δυνατότητες ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν, όσες προσπάθειες και εάν ήταν ευλόγως δυνατό να καταβληθούν για την αποτροπή τους.

(3) Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΕΕ ή, κατά περίπτωση, των επενδυτών του ΟΕΕ, για οποιεσδήποτε ζημιές υποστούν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Νόμου.

(4) Η ευθύνη του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει αναθέσει λειτουργίες του σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 26. Σε περίπτωση απώλειας χρηματοοικονομικού μέσου που έχει αποτελέσει αντικείμενο θεματοφυλακής από τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 26, ο θεματοφύλακας απαλλάσσεται από την ευθύνη του, εάν αποδείξει ότι-

(α) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την από μέρους του ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής, όπως αυτές προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 26∙ και

(β) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του τρίτου, η οποία μεταθέτει ρητά την ευθύνη του θεματοφύλακα στον τρίτο και παρέχει δυνατότητα, είτε στον ΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ είτε στο θεματοφύλακα  για λογαριασμό των ανωτέρω, να προβάλλει αξίωση κατά του τρίτου για την απώλεια του χρηματοοικονομικού μέσου∙ και

(γ) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ αφενός του θεματοφύλακα και αφετέρου του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, η οποία προβλέπει ρητά την απαλλαγή του θεματοφύλακα από την ευθύνη του και εξειδικεύει τον αντικειμενικό λόγο για την πρόβλεψη ενός τέτοιου όρου απαλλαγής από ευθύνη.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία τρίτης χώρας απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα να τίθενται σε θεματοφυλακή από τοπικό φορέα και δεν υπάρχουν τοπικοί φορείς ανταποκρινόμενοι στις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 απαιτήσεις αναφορικά με την ανάθεση θεματοφυλακής, ο θεματοφύλακας απαλλάσσεται από την ευθύνη του, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του σχετικού ΟΕΕ προβλέπουν ρητά τη δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο∙

(β) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ έχουν ενημερωθεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους στον ΟΕΕ, για αυτή την απαλλαγή καθώς και για τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν∙

(γ) ο ΟΕΕ, ή ο ΔΟΕΕ ενεργώντας για λογαριασμό του ΟΕΕ, έχει ζητήσει από το θεματοφύλακα την ανάθεση σε τοπικό φορέα∙

(δ) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, η οποία προβλέπει ρητά τέτοια απαλλαγή∙

(ε) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του τρίτου, η οποία μεταθέτει ρητά την ευθύνη του θεματοφύλακα σε αυτόν τον τοπικό φορέα και παρέχει δυνατότητα είτε στον ΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ είτε στο θεματοφύλακα για λογαριασμό οποιουδήποτε από τους αμφοτέρους να προβάλει αξίωση κατά αυτού του τοπικού φορέα για την απώλεια του χρηματοοικονομικού μέσου.

(6) Οι επενδυτές του ΟΕΕ επιτρέπεται να επικαλεστούν την ευθύνη του θεματοφύλακα, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, ΔΟΕΕ και επενδυτές.

Πληροφορίες στην κατοχή του θεματοφύλακα

28.- Ο θεματοφύλακας, μετά από σχετικό αίτημα, θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών εποπτείας του, όλες τις πληροφορίες που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του και οι οποίες ενδεχομένως να είναι απαραίτητες για τις αρμόδιες αρχές του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια αρχή εποπτείας του θεματοφύλακα αλλά όχι αρμόδια αρχή του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ, ανταλλάσσει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαμβάνει από το θεματοφύλακα με τις προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Ετήσια έκθεση

29.-(1) ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και για κάθε ΟΕΕ του οποίου διαθέτει μερίδια στην ΕΕ, καταρτίζει ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, την οποία έκθεση παρέχει στους επενδυτές κατόπιν αίτησής τους. ΔΟΟΕ της Δημοκρατίας θέτει την ετήσια έκθεση στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ.

(2) Όταν ΟΕΕ υποχρεούται να δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2004/109/ΕΚ, μόνο οι πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) παρέχονται υποχρεωτικά στους επενδυτές, κατόπιν αίτησής τους, είτε χωριστά είτε ως πρόσθετο τμήμα αυτής της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, η οποία δημοσιοποιείται το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

(3) Η ετήσια έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση του ΟΕΕ∙

(β) λογαριασμό των εσόδων του ΟΕΕ και των δαπανών του για το οικονομικό έτος∙

(γ) έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΟΕΕ για το οικονομικό έτος∙

(δ) τυχόν ουσιαστικές μεταβολές στις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 30, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που καλύπτεται από την έκθεση∙

(ε) το συνολικό ποσό αμοιβών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ πάγιας και μεταβλητής αμοιβής που καταβάλλει ο ΔΟΕΕ στο προσωπικό του, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων των αμοιβών και, κατά περίπτωση τα κέρδη άνω συγκεκριμένου ορίου (carried interests) τα οποία καταβάλλει ο ΟΕΕ∙

(στ) το συνολικό ποσό αμοιβής ανά ανώτερο στέλεχος και μέλος του προσωπικού του ΔΟΕΕ, των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ.

(4) Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχει η ετήσια έκθεση-

(α) καταρτίζονται με βάση αφενός τα λογιστικά πρότυπα του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ ή τα λογιστικά πρότυπα της τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ και αφετέρου τους λογιστικούς κανόνες που προβλέπει ως υποχρεωτικούς ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙ και

(β) ελέγχονται από ελεγκτή, η δε έκθεση ελέγχου, στο σύνολό της, περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), ο ΔΟΕΕ, που διαθέτει μερίδια εκτός ΕΕ ΟΕΕ, επιτρέπεται να υποβάλλει την ετήσια έκθεση για αυτόν τον ΟΕΕ σε έλεγχο που ανταποκρίνεται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα τα οποία ισχύουν στο κράτος όπου ο ΟΕΕ έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική του έδρα.

Ενημέρωση των επενδυτών

30.-(1) ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, καθώς και για κάθε ΟΕΕ του οποίου μερίδια διαθέτει στην ΕΕ, παρέχει στους επενδυτές με τον τρόπο που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες, πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης στον ΟΕΕ, καθώς και κάθε ουσιαστική μεταβολή των ακόλουθων πληροφοριών:

(α) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, πληροφορίες σχετικά με τον τόπο σύστασης οποιουδήποτε κύριου ΟΕΕ και τον τόπο σύστασης των υποκείμενων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εφόσον ο κύριος ΟΕΕ επενδύει σε τέτοιους οργανισμούς, περιγραφή των τύπων όλων των περιουσιακών στοιχείων στα οποία δύναται να επενδύει ο ΟΕΕ, τις τεχνικές που ο ΟΕΕ μπορεί να χρησιμοποιεί και όλους τους παρεπόμενους κινδύνους, πληροφορίες σχετικά με κάθε εφαρμοζόμενο επενδυτικό περιορισμό, τις περιστάσεις στις οποίες ο ΟΕΕ δύναται να κάνει χρήση μόχλευσης, τους τύπους και τις πηγές τέτοιας επιτρεπόμενης μόχλευσης και τους συνακόλουθους κινδύνους, κάθε περιορισμό σχετικά με τη χρήση μόχλευσης και τυχόν πρόσθετες ασφάλειες και ρυθμίσεις για την επαναχρησιμοποίηση κεφαλαίων, καθώς και το μέγιστο επίπεδο μόχλευσης που δικαιούται να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για λογαριασμό του ΟΕΕ∙

(β) περιγραφή των διαδικασιών με τις οποίες ο ΟΕΕ δύναται να μεταβάλλει την επενδυτική στρατηγική του ή/και την επενδυτική του πολιτική∙

(γ) περιγραφή των κύριων νομικών συνεπειών της συμβατικής σχέσης που συνάπτεται για τους σκοπούς της επένδυσης, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και σχετικά με την ύπαρξη ή μη νομικών πράξεων που προβλέπουν την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων στην επικράτεια όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ∙

(δ) την ταυτότητα του ΔΟΕΕ, του θεματοφύλακα του ΟΕΕ, του ελεγκτή του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών∙

(ε) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 9∙

(στ) περιγραφή κάθε ανατειθέμενης από το ΔΟΕΕ λειτουργίας διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 6, καθώς και κάθε ανατειθέμενης από το θεματοφύλακα λειτουργίας φύλαξης, του εκάστοτε φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση, καθώς και τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν από τέτοιες αναθέσεις∙

(ζ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης του ΟΕΕ και της μεθοδολογίας καθορισμού των τιμών για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιμώνται δυσχερώς, σύμφωνα με το άρθρο 19∙

(η) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων εξαγοράς, τόσο σε συνήθεις όσο και σε έκτακτες περιστάσεις, καθώς και των υφιστάμενων διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές∙

(θ) περιγραφή όλων των αμοιβών, των χρεώσεων και των δαπανών, καθώς και των ανώτατων ποσών τους, με τα οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα∙

(ι) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των επενδυτών και, κάθε φορά που ένας επενδυτής τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή του χορηγείται δικαίωμα προνομιακής μεταχείρισης, περιγραφή αυτής της μεταχείρισης, τις κατηγορίες επενδυτών που τυγχάνουν τέτοιας προνομιακής μεταχείρισης και, κατά περίπτωση, τη νομική ή την οικονομική τους σχέση με τον ΟΕΕ ή το ΔΟΕΕ∙

(ια) την τελευταία ετήσια έκθεση του ΟΕΕ, που καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 29∙

(ιβ) τη διαδικασία και τους όρους έκδοσης και διάθεσης των μεριδίων∙

(ιγ) την τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ, ή την τελευταία αγοραία τιμή των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 19∙

(ιδ) τις ιστορικές αποδόσεις του ΟΕΕ, εφόσον είναι διαθέσιμες∙

(ιε) την ταυτότητα του βασικού μεσίτη και περιγραφή των ουσιαστικών ρυθμίσεων μεταξύ του ΟΕΕ και των βασικών μεσιτών αυτού, καθώς και του τρόπου διαχείρισης των αντίστοιχων συγκρούσεων συμφερόντων και τον όρο της σύμβασης με το θεματοφύλακα σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς και επαναχρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, όπως και πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μετάθεση ευθύνης στο βασικό μεσίτη∙

(ιστ) περιγραφή του τρόπου και του χρόνου δημοσιοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου.

(2) ΔΟΕΕ ενημερώνει τους επενδυτές, πριν πραγματοποιήσουν την επένδυσή τους στον ΟΕΕ, για οποιονδήποτε διακανονισμό στον οποίο έχει προβεί ο θεματοφύλακας ώστε να απαλλαγεί συμβατικά από την ευθύνη του σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 27. Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει επίσης τους επενδυτές, χωρίς καθυστέρηση, για οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται σχετικά με την ευθύνη του θεματοφύλακα.

(3) Όταν ΟΕΕ υποχρεούται να καταρτίζει και να δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους καταγωγής του ΟΕΕ ή σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο ή σύμφωνα με νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ, μόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου και δεν περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, δημοσιοποιούνται, είτε χωριστά είτε ως πρόσθετες πληροφορίες στο δελτίο.

(4) ΔΟΕΕ θέτει περιοδικά στη διάθεση των επενδυτών σε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και στη διάθεση των επενδυτών σε μερίδια ΟΕΕ τα οποία διαθέτει στην ΕΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν από τη φύση τους ως μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων∙

(β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ∙

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

(5) Εάν ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ ο οποίος κάνει χρήση μόχλευσης ή διαθέτει στην ΕΕ μερίδια τέτοιου ΟΕΕ, δημοσιεύει, σε τακτική βάση -

(α) οποιεσδήποτε μεταβολές ως προς το ανώτατο επίπεδο μόχλευσης στο οποίο δύναται να φτάσει ο ΔΟΕΕ για λογαριασμό του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης παρέχεται με βάση το διακανονισμό μόχλευσης∙ και

(β) το συνολικό ποσό μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε ο ΟΕΕ.

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

31.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε τακτική βάση, εκθέσεις σχετικά με τις βασικές αγορές και τα μέσα επί των οποίων διενεργεί συναλλαγές, για λογαριασμό του ΟΕΕ που διαχειρίζεται. Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας περιλαμβάνει σε αυτές τις εκθέσεις πληροφορίες σχετικά -

(α) με τα κύρια μέσα στα οποία ο ΔΟΕΕ πραγματοποιεί συναλλαγές, για λογαριασμό του ΟΕΕ∙ και

(β) με τις αγορές των οποίων είναι μέλος ή στις οποίες διενεργεί συχνά συναλλαγές∙ και

(γ) με τις βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για κάθε ΟΕΕ του οποίου μερίδια διαθέτει στην ΕΕ, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν από τη φύση τους ως μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων∙

(β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ∙

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων τα οποία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου, καθώς και άλλων κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού κινδύνου∙

(δ) πληροφορίες για τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ∙

(ε) τα αποτελέσματα των μετρήσεων κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress tests), που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 16 και το εδάφιο (1) του άρθρου 17.

(3) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματός της, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και για κάθε ΟΕΕ του οποίου μερίδια διαθέτει στην ΕΕ, ετήσια έκθεση σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 29 για κάθε οικονομικό έτος∙

(β) αναλυτικό κατάλογο όλων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται στη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

(4) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που χρησιμοποιεί μόχλευση σε σημαντικό βαθμό, θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -

(α) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό επίπεδο μόχλευσης κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙ και

(β) λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από το δανεισμό μετρητών ή κινητών αξιών και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα∙ και

(γ) πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο επαναχρησιμοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ σύμφωνα με διακανονισμούς μόχλευσης∙ και

(δ) την ταυτότητα των πέντε (5) μεγαλύτερων πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών αξιών, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, και τα ποσά μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία από αυτές τις πηγές, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται.

(5) ΔΟΕΕ τρίτης χώρας, για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος αναφοράς, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) μόνο αναφορικά με τους ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς αναφορικά και με τους ΟΕΕ τρίτης χώρας, των οποίων ο ΔΟΕΕ διαθέτει μερίδια στην ΕΕ.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει ότι για την αποτελεσματική παρακολούθηση του συστημικού κινδύνου είναι αναγκαίο, δύναται να ζητεί από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας πρόσθετες πληροφορίες, πέραν από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τόσο σε περιοδική βάση όσο και κατά περίπτωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για τις περιπτώσεις στις οποίες ζητεί τέτοιες πρόσθετες πληροφορίες.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας την υποχρέωση παροχής πρόσθετων πληροφοριών στην Επιτροπή, σύμφωνα με απαίτηση της ΕΑΚΑΑ δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΕΕ
ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται μοχλευμένους ΟΕΕ
Χρήση πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,εποπτική συνεργασία και όρια βαθμού μόχλευσης

32.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 για τους σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού στον οποίο η χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο χρηματοοικονομικό σύστημα, κινδύνου μη ομαλής λειτουργίας των αγορών ή κινδύνων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομίας.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή εποπτείας κάθε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας -

(α) θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών, της ΕΑΚΑΑ και της ΕΣΣΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 77, όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 σχετικά με όλους τους ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που εποπτεύει, καθώς και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7∙ και

(β) παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των άλλων άμεσα ενδιαφερόμενων κρατών μελών, χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 77 και με βάση διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, σε περίπτωση που ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ή ΟΕΕ που διαχειρίζεται τέτοιος ΔΟΕΕ, ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική πηγή κινδύνου αντισυμβαλλόμενου για πιστωτικό ίδρυμα ή για άλλες συστημικά σχετικές οντότητες σε άλλα κράτη μέλη.

(3) ΔΟΕΕ οφείλει να είναι σε θέση να καταδεικνύει, ότι τα όρια μόχλευσης τα οποία καθορίζει, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, είναι εύλογα και ότι ο ΟΕΕ συμμορφώνεται με αυτά τα όρια, σε διαρκή βάση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση μόχλευσης εκ μέρους ενός ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για λογαριασμό ΟΕΕ που διαχειρίζεται και, εφόσον κρίνει αναγκαίο για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος και αφού ενημερώσει σχετικά την ΕΑΚΑΑ, την ΕΣΣΚ και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του συγκεκριμένου ΟΕΕ, επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης που δικαιούται να χρησιμοποιήσει ο ΔΟΕΕ, ή άλλους περιορισμούς στη διαχείριση αυτού του ΟΕΕ, ώστε να περιοριστεί ο βαθμός στον οποίο η χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο χρηματοοικονομικό σύστημα ή κινδύνου μη ομαλής λειτουργίας των αγορών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει δεόντως την ΕΑΚΑΑ και την ΕΣΣΚ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ, σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 77.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την ενημέρωση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα προτεινόμενα μέτρα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ ή να ανανεωθούν, περιλαμβάνει δε λεπτομέρειες των προτεινόμενων μέτρων, τους λόγους για τη λήψη τους και την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίζει την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου μέτρου εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την προώθηση και την εφαρμογή μέτρων από αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, λαμβάνει υπόψη τυχόν σχετική συμβουλή που διατυπώνει η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 ή/και 7 του Άρθρου 25 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίζει να αναληφθεί δράση, παρά το γεγονός ότι η ΕΑΚΑΑ, στη συμβουλή της προτείνει το αντίθετο, και ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά αναφέροντας τους λόγους για την απόφασή της.

ΤΜΗΜΑ 2 - Υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι αποκτούν έλεγχο σε μη εισηγμένες εταιρείες και σε εκδότες τίτλων
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος

33.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), το παρόν Τμήμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλον ή άλλους ΟΕΕ, στη βάση συμφωνίας για την απόκτηση ελέγχου, αποκτά τον έλεγχο μίας μη εισηγμένης εταιρείας σύμφωνα με το εδάφιο (5)∙

(β) εάν ΔΟΕΕ συνεργάζεται με άλλον ή άλλους ΔΟΕΕ βάσει σχετικής συμφωνίας, κατά την οποία οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται από κοινού αυτοί οι ΔΟΕΕ αποκτούν τον έλεγχο μίας μη εισηγμένης εταιρείας σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(2) Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μη εισηγμένες εταιρείες είναι -

(α) μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων∙ ή

(β) οντότητες ειδικού σκοπού, με στόχο την απόκτηση, κατοχή ή διαχείριση ακινήτων.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, το εδάφιο (1) του άρθρου 34 εφαρμόζεται και σε ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ΟΕΕ ο οποίος αποκτά μη ελέγχουσα συμμετοχή σε μη εισηγμένες εταιρείες.

(4) Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 35 και το άρθρο 37 εφαρμόζονται και σε ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ΟΕΕ, ο οποίος αποκτά έλεγχο σε εκδότες τίτλων. Για τους σκοπούς των προαναφερόμενων άρθρων, εφαρμόζονται τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, αναφορικά με τις μη εισηγμένες εταιρείες, «έλεγχος» σημαίνει άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου των εταιρειών, επί του συνόλου των τίτλων που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου, ακόμη και εάν η άσκηση αυτού του δικαιώματος έχει ανασταλεί. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ΟΕΕ, πέραν από τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει άμεσα, συνυπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου των ακόλουθων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταδειχθεί ο έλεγχος, όπως ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση:

(α) κάθε επιχείρησης που ελέγχεται από τον ΟΕΕ∙

(β) των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του ΟΕΕ, ή για λογαριασμό οποιασδήποτε επιχείρησης ελεγχόμενης από τον ΟΕΕ.

(6) Ανεξάρτητα από τον ορισμό του όρου «έλεγχος» που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, για τους σκοπούς των εδαφίων (1) έως (3) του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, ο έλεγχος εκδότη τίτλων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου.

(7) Το παρόν Τμήμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 67 του περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμου και με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων κανόνων που προβλέπει το κυπριακό δίκαιο, σχετικά με την απόκτηση συμμετοχής σε εκδότες τίτλων και σε μη εισηγμένες εταιρείες.

Κοινοποίηση της απόκτησης σημαντικής και ελέγχουσας επιρροής σε μη εισηγμένη εταιρεία

34.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που αποκτά, εκποιεί ή κατέχει μετοχές μιας μη εισηγμένης εταιρείας, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ΟΕΕ στη μη εισηγμένη εταιρεία, όταν το ποσοστό φθάνει, υπερβαίνει ή μειώνεται κάτω από τα όρια του δέκα τοις εκατόν (10%), του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα τοις εκατόν (30%), του πενήντα τοις εκατόν (50%) και του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%).

(2) ΔΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλον, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, γνωστοποιεί την απόκτηση του ελέγχου από τον ΟΕΕ στους ακόλουθους:

(α) στη μη εισηγμένη εταιρεία∙

(β) στους μετόχους αυτής της εταιρείας, η ταυτότητα και οι διευθύνσεις των οποίων έχουν τεθεί στη διάθεση του ΔΟΕΕ ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από την εταιρεία ή είναι δυνατό να καταστούν γνωστά μέσω μητρώου στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει ή δύναται να αποκτήσει πρόσβαση∙

(γ) στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ.

(3) Η γνωστοποίηση που διενεργείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την κατάσταση που προκύπτει όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου∙

(β) τις συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκε ο έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των διαφόρων συμμετεχόντων μετόχων, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό τους και, κατά περίπτωση, την αλυσίδα επιχειρήσεων δια μέσου της οποίας κατέχονται στην πραγματικότητα τα δικαιώματα ψήφου∙

(γ) την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου.

(4) Στη γνωστοποίησή του προς τη μη εισηγμένη εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2), ο ΔΟΕΕ καλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της να ενημερώσει, χωρίς περιττή καθυστέρηση, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, τους ίδιους τους εργαζόμενους, σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου από τον ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται και να τους παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3). Ο ΔΟΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενημερώνονται πλήρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο υφιστάμενο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(5) Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (3) διενεργούνται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο ΟΕΕ έφθασε, υπερέβη ή έπεσε κάτω από το σχετικό όριο, ή απέκτησε έλεγχο στη μη εισηγμένη εταιρεία.

Γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου

35.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλο, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία ή σε εκδότη τίτλων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ γνωστοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου στους ακόλουθους:

(α) στην ενδιαφερόμενη εταιρεία∙

(β) στους μετόχους της εταιρείας, η ταυτότητα και οι διευθύνσεις των οποίων έχουν τεθεί στη διάθεση του ΔΟΕΕ ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από την εταιρεία ή είναι δυνατό να καταστούν γνωστά μέσω μητρώου στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει ή δύναται να αποκτήσει πρόσβαση∙

(γ) στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ.

(δ) [Διαγράφηκε].

(2) ΔΟΕΕ γνωστοποιεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) -

(α) την ταυτότητα του ΔΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλο ΔΟΕΕ, διαχειρίζεται τον ΟΕΕ που έχει αποκτήσει τον έλεγχο∙ και

(β) την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ, του ΟΕΕ και της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές διασφαλίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ώστε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ αφενός του ΔΟΕΕ ή/και του ΟΕΕ και αφετέρου της εταιρείας να συνάπτεται με ίσους όρους∙ και

(γ) την πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας της εταιρείας, ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους σε αυτήν.

(3) Στη γνωστοποίησή του προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1), ο ΔΟΕΕ καλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, να παράσχει χωρίς περιττή καθυστέρηση στους εκπροσώπους των εργαζομένων, ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Ο ΔΟΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενημερώνονται πλήρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλο, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ, διασφαλίζει ότι είτε ο ίδιος ο ΟΕΕ είτε ο ΔΟΕΕ ενεργώντας για λογαριασμό του ΟΕΕ, γνωστοποιεί τις προθέσεις του σχετικά με τη μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα της μη εισηγμένης εταιρείας και τις ενδεχόμενες συνέπειες για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ουσιαστικής μεταβολής στις συνθήκες απασχόλησης -

(α) στη μη εισηγμένη εταιρεία∙ και

(β) στους μετόχους αυτής της εταιρείας, η ταυτότητα και οι διευθύνσεις των οποίων έχουν τεθεί στη διάθεση του ΔΟΕΕ ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από την εταιρεία ή είναι δυνατό να καταστούν γνωστά μέσω μητρώου στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει ή δύναται να αποκτήσει πρόσβαση.

(5) Στην περίπτωση του εδαφίου (4), ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενημερώνονται πλήρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο υφιστάμενο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, λαμβάνουν τις αναφερόμενες στο εδάφιο (4) πληροφορίες και ζητεί τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της.

(6) ΔΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που αποκτά έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και στους επενδυτές του συγκεκριμένου ΟΕΕ πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της απόκτησης.

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια έκθεση ΟΕΕ που ασκεί έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία

36.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλον, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ -

(α) ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο της μη εισηγμένης εταιρείας ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της να γνωστοποιεί στους εκπροσώπους των εργαζομένων την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, εντός της προθεσμίας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, καταβάλλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, λαμβάνουν την ετήσια έκθεση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της∙ ή

(β) περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση που συντάσσεται για κάθε ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 29, τις πληροφορίες σχετικά με τη μη εισηγμένη εταιρεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας ή του ΟΕΕ, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, αντικειμενική επισκόπηση της εξέλιξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, απεικονίζοντας την κατάσταση στο τέλος της περιόδου την οποία καλύπτει η ετήσια έκθεση. Η προαναφερόμενη έκθεση αναφέρει επιπλέον -

(α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη λήξη του οικονομικού έτους∙ και

(β) την προβλεπόμενη εξέλιξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της εταιρείας∙ και

(γ) τις πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ.

(3) ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που εμπίπτει στην περίπτωση του εδαφίου (1) -

(α) ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο της μη εισηγμένης εταιρείας ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της να γνωστοποιεί, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση στα εδάφια (1) ή (2) το άρθρου 29, τις πληροφορίες σχετικά με τη μη εισηγμένη εταιρεία οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζομένους, καταβάλλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της∙ ή

(β) θέτει στη διάθεση των επενδυτών του ΟΕΕ τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές είναι ήδη διαθέσιμες, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση στο εδάφιο (1) ή (2) του άρθρου 29, και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία έχει συνταχθεί η ετήσια έκθεση της μη εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτή εθνικό δίκαιο.

Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

37.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλον, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία ή σε εκδότη τίτλων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ, πριν από την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας από τον ΟΕΕ -

(α) απαγορεύεται να διευκολύνει, υποστηρίζει ή παραγγέλλει οποιαδήποτε διανομή, μείωση κεφαλαίου, εξαγορά μετοχών ή/και απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου∙ και

(β) στην έκταση που ο ΔΟΕΕ είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίζει για λογαριασμό ΟΕΕ στα αρμόδια όργανα της εταιρείας, απαγορεύεται να ψηφίζει υπέρ διανομής, μείωσης κεφαλαίου, εξαγοράς μετοχών ή/και απόκτησης ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου∙ και

(γ) σε κάθε περίπτωση, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίζει διανομή, μείωση κεφαλαίου, εξαγορά μετοχών ή/και απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο ΔΟΕΕ, δια του εδαφίου (1), αφορούν τα ακόλουθα:

(α) ενδεχόμενη διανομή σε μετόχους, πραγματοποιούμενη όταν, κατά το κλείσιμο του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας είναι, ή καθίσταται, μετά τη διανομή, χαμηλότερα από το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου πλέον των αποθεματικών που δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, από τη νομοθεσία ή από τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας, δεδομένου ότι, όταν το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού, αυτό το ποσό αφαιρείται από το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου∙

(β) οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, το ποσό της οποίας υπερβαίνει το ποσό των κερδών του τελευταίου οικονομικού έτους, προσαυξημένο κατά τα κέρδη που έχουν μεταφερθεί από την τελευταία χρήση και τις κρατήσεις από τα αποθεματικά που είναι διαθέσιμα για αυτό το σκοπό, μειωμένα όμως κατά το ποσό των ζημιών που έχουν μεταφερθεί από προηγούμενες χρήσεις, καθώς και κατά τα ποσά τα οποία έχουν αποθεματοποιηθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας∙

(γ) στο βαθμό που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών, οι αποκτήσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έχει αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και που διατηρεί σε χαρτοφυλάκιο, καθώς και των μετοχών που έχει αποκτήσει πρόσωπο το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού ενεργητικού σε ποσό κατώτερο από εκείνο που προσδιορίζεται στην παράγραφο (α).

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου -

(α) ο όρος «διανομή», που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του εν λόγω εδαφίου, περιλαμβάνει ειδικότερα την καταβολή μερισμάτων και τόκων, σε σχέση με μετοχές∙ και

(β) οι διατάξεις για τη μείωση κεφαλαίου δεν έχουν εφαρμογή στη μείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου που προορίζεται για την αντιστάθμιση ζημιών ή για τη διοχέτευση μετρητών σε αποθεματικό το οποίο δεν διανέμεται, εφόσον, μετά από αυτή την πράξη, το ποσό αυτού του αποθεματικού δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του μειωμένου καλυφθέντος κεφαλαίου∙ και

(γ) ο κατά την παράγραφο (γ) του εν λόγω εδαφίου (2) περιορισμός υπόκειται στις διατάξεις του Άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχεία β) έως η) της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΕΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Προϋποθέσεις για να προβεί ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε ενέργειες πριν από τη διάθεση στην ΕΕ

37Α.-(1)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εντός της EE, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές-

(i) επαρκούν για να επιτρέψουν σε επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ· ή

(ii) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή· ή

(iii) ισοδυναμούν με συστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς μεριδίων του ΟΕΕ, ο οποίος δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

(β) Σε περίπτωση παροχής προσχέδιου ενημερωτικού δελτίου ή προσχεδίων εγγράφων προσφοράς, αυτά δεν πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέψουν σε επενδυτές να λάβουν απόφαση για επένδυση, και πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι-

(i) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ· και

(ii) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

(γ) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν υποχρεούται να κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή να πληροί οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, προτού προβεί σε ενέργειες πριν από τη διάθεση.

(2)(α) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από τη διάθεση και ότι οι επενδυτές, με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της διάθεσης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 38 ή 39.

(β) Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών αφότου ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ξεκίνησε τις ενέργειες πριν από τη διάθεση, σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από τη διάθεση, θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα διάθεσης και υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στα άρθρα 38 και 39.

(γ) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από τη διάθεση, άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην οποία-

(i) προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία, και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από τη διάθεση,

(ii) περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από τη διάθεση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν, και

(iii) κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται κατάλογος των ΟΕΕ και των επενδυτικών τμημάτων των ΟΕΕ που αποτελούν ή αποτέλεσαν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από τη διάθεση.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει, αμέσως μετά τη λήψη της αναφερόμενης στην παράγραφο (γ) επιστολής, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στα οποία έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες πριν από τη διάθεση, δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από τη διάθεση που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια τους και, σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρίνεται συναφώς.

(3) Τρίτα μέρη επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εξ’ ονόματος αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, μόνο εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου και-

(α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων στη Δημοκρατία με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ,  ή

(β) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο ή σε άλλο κράτος μέλος με βάση νομοθεσία που ενσωματώνει την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, ή

(γ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με βάση τον περί Ανοικτού Τύπου Οργα-νισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή

(δ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή

(ε) ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομο-θεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση για τις ενέργειες πριν από τη διάθεση στις οποίες έχει προβεί ή προβαίνει.

Προϋποθέσεις για να προβεί ΔΟΕΕ της ΕΕ σε ενέργειες πριν από τη διάθεση στη Δημοκρατία

37Β.-(1)(α) ΔΟΕΕ της ΕΕ, ο οποίος έχει λάβει άδεια από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, επιτρέπεται να προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εντός της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές-

(i) επαρκούν για να επιτρέψουν σε επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ· ή

(ii) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή· ή

(iii) ισοδυναμούν με συστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς μεριδίων του ΟΕΕ, ο οποίος δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

(β) Σε περίπτωση παροχής προσχέδιου ενημερωτικού δελτίου ή προσχεδίων εγγράφων προσφοράς, αυτά δεν πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέψουν σε επενδυτές να λάβουν απόφαση για επένδυση, και πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι-

(i) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ· και

(ii) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

(γ) ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν υποχρεούται να κοινοποιεί στην για αυτόν αρμόδια αρχή το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή να πληροί οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, προτού προβεί σε ενέργειες πριν από τη διάθεση.

(2)(α) Ο ΔΟΕΕ της ΕΕ διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από τη διάθεση και ότι οι επενδυτές, με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της διάθεσης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 40.

(β) Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών αφότου ο ΔΟΕΕ της ΕΕ ξεκίνησε τις ενέργειες πριν από τη διάθεση, σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από τη διάθεση, θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα διάθεσης και υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 40.

(γ) Σε περίπτωση που οι ενέργειες πριν από τη διάθεση λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει, βάσει του Άρθρου 30α, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ της ΕΕ να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από τη διάθεση που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία.

(3) Τρίτα μέρη επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εξ’ ονόματος αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ της ΕΕ στη Δημοκρατία, μόνο εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου και-

(α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων στη Δημοκρατία με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ,  ή

(β) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, ή

(γ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με βάση τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή

(δ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή

(ε) ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ της ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση για τις ενέργειες πριν από τη διάθεση στις οποίες έχει προβεί ή προβαίνει, στη Δημοκρατία.

Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

38.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προαναφερόμενος ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, η δυνατότητα διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο ΟΕΕ, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα ή πληροφορίες:

(α) επιστολή κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέτει ο ΔΟΕΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ∙

(β) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙

(γ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα του ΟΕΕ∙

(δ) περιγραφή του ΟΕΕ, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον ΟΕΕ, οι οποίες τίθενται ή θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών∙

(ε) πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ∙

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ∙

(ζ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ρυθμίσεις για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ.

(3) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(4) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σχετικά με το εάν επιτρέπεται ή όχι να προβεί στην έναρξη διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ μόνον εάν η διαχείρισή του από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν διενεργείται ή δεν θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή εάν ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με αυτές τις διατάξεις. Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιήσει στο ΔΟΕΕ τη θετική της απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΕΕ κατάγεται από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους ότι ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίηση της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί.

(6) Εάν, σε εκτέλεση σχεδιαζόμενης μεταβολής, η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ, χωρίς περιττή καθυστέρηση, ότι η μεταβολή απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή εκτελείται χωρίς να τηρείται το εδάφιο (5) ή/και (6) του παρόντος άρθρου, ή εάν συνέβη απρόοπτο γεγονός που προκαλεί μεταβολή ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δε συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 71, εάν κρίνει δε απαραίτητο, απαγορεύει ρητά τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με οδηγία της οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) το μορφότυπο και το περιεχόμενο του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2)∙

(β) το μορφότυπο της ενημέρωσης που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) και της ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα έχουν ληφθεί σύμφωνα με το εδάφιο (7).

Διάθεση σε άλλο κράτος μέλος μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

39.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να διαθέτει, σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προαναφερόμενος ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, η δυνατότητα διάθεσης των μεριδίων του σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο ΟΕΕ της ΕΕ, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα ή πληροφορίες:

(α) επιστολή κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέτει ο ΔΟΕΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ∙

(β) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙

(γ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα του ΟΕΕ∙

(δ) περιγραφή του ΟΕΕ, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον ΟΕΕ, οι οποίες τίθενται ή θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών∙

(ε) πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ∙

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας∙

(ζ) το κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σκοπεύει να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές∙

(η) πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ρυθμίσεις για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ∙

(θ)τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαμβανομένης και της διεύθυνσης, για την τιμολόγηση ή την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή χρεώσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής·

(ι) πληροφορίες για τις διευκολύνσεις σχετικά με την εκτέλεση καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 68Α.ˑ

(3) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(4) Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει το φάκελο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ, καθώς και βεβαίωση ότι ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Η προαναφερόμενη διαβίβαση λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου σύμφωνα με το εδάφιο (4), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σχετικά με τη διαβίβαση. Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ σε κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ από την ημερομηνία αυτής της ενημέρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΕΕ κατάγεται από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους ότι ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(6) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2), εμπίπτουν στο δίκαιο και την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(7) Η επιστολή κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (2) και η βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) συντάσσονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, η δε υποβολή των εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), καθώς και η προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) διαβίβαση επιτρέπεται να διενεργούνται γραπτώς ή/και ηλεκτρονικά.

(8) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί. Εάν η προαναφερόμενη μεταβολή δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕ ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει τη μεταβολή και ενημερώνει, εντός ενός (1) μηνός, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, για τη μεταβολή.

(9) Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον ΔΟΕΕ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (8), ότι απαγορεύεται να εφαρμόσει την μεταβολή. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

(10)  Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του εδαφίου (8) ή/και (9), ή εάν υλοποιήθηκε μεταβολή που δεν ήταν σχεδιασμένη και ένεκα της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 71, περιλαμβανομένης, εάν κριθεί απαραίτητο, της ρητής απαγόρευσης διάθεσης του ΟΕΕ και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(11) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) το μορφότυπο και το περιεχόμενο του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2)∙

(β) το μορφότυπο και το περιεχόμενο του υποδείγματος της βεβαίωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (4)∙

(γ) το μορφότυπο της διαβίβασης που αναφέρεται στο εδάφιο (4)∙

(δ) το μορφότυπο της ενημέρωσης που αναφέρεται στα εδάφια (8) και (9).

Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους

40.-(1) ΔΟΕΕ της ΕΕ, ο οποίος έχει λάβει άδεια από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προαναφερόμενος ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, η δυνατότητα διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της ΕΕ που αναφέρεται στο εδάφιο (1), επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, μετά τη σχετική ενημέρωση του ΔΟΕΕ από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 32 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται γραπτώς ή/και ηλεκτρονικά την από αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής διαβίβαση εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 32 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο η) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και τις οποίες ΔΟΕΕ της ΕΕ, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, οφείλει να κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 32 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(4) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, ΔΟΕΕ της ΕΕ, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες πελάτες.

Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ

40Α.-(1)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δύναται να ανακαλέσει την κοινοποίηση των διαδικασιών σχετικά με τη διάθεση, όσον αφορά τα μερίδια ή μετοχές ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ σε ένα κράτος μέλος, για τους οποίους έχει προβεί σε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 39 ή 40, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Με εξαίρεση τους ΟΕΕ κλειστού τύπου και τα κεφάλαια που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, γίνεται μια γενική προσφορά εξόφλησης ή εξαγοράς, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις ή εκπτώσεις, σε σχέση με όλα τα μερίδια ή μετοχές των εν λόγω ΟΕΕ, που κατέχονται από επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία δημοσιεύεται για τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, ξεχωριστά σε όλους τους επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή,

(ii) η πρόθεση τερματισμού των διαδικασιών που έχουν γίνει για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ του στο εν λόγω κράτος μέλος, δημοσιοποιείται με μέσο που είναι διαθέσιμο στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου και ηλεκτρονικού μέσου, το οποίο είναι σύνηθες για τη διάθεση ΟΕΕ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΕΕ,

(iii) τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις με χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές ή εκπροσώπους τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της ανάκλησης της κοινοποίησης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων ή μετοχών που προσδιορίζονται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) επιστολή κοινοποίησης.

(β) Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ο ΔΟΕΕ παύει κάθε νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ που διαχειρίζεται, στο κράτος μέλος για το οποίο έχει υποβάλει κοινοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1).

(3)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει εάν η κοινοποίηση που υποβάλλει ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), είναι πλήρης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή πλήρους φακέλου κοινοποίησης, διαβιβάζει την εν λόγω κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

(β) Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση.

(γ) Για περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο ΔΟΕΕ δεν προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, μεριδίων ή μετοχών των ΟΕΕ της ΕΕ που αναφέρονται στην κοινοποίηση, ή σε σχέση με παρεμφερείς επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες, στο κράτος μέλος που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(4) Ο ΔΟΕΕ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΕΕ της ΕΕ, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινο-ποίηση τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 29 και 30.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β) έως (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 39.

(6) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που προσδιορίζονται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινοποίηση έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους υποδοχής ΔΟΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70.

(7) Χωρίς επηρεασμό των άλλων εποπτικών εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 70, από την ημερομηνία διαβίβασης σύμφωνα με το εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, δεν απαιτεί από τον ΔΟΕΕ να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις διάθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156.

(8) ΔΟΕΕ δύναται, για σκοπούς του εδαφίου (4), να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ηλεκτρονικά, ή άλλα εξ’ αποστάσεως, μέσα επικοινωνίας.

Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένου σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και για την παροχή υπηρεσιών σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

41.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται, άμεσα ή μέσω υποκαταστήματος -

(α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ∙ και

(β) να παρέχει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 και τις οποίες καλύπτει η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ή/και να παρέχει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία της υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6, διαβιβάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να διαχειριστεί άμεσα τον ΟΕΕ ή/και να εγκαταστήσει υποκατάστημα ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6∙

(β) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή/και οι ΟΕΕ τους οποίους σκοπεύει να διαχειρίζεται.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα, παρέχει, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος∙

(β) τη διεύθυνση στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, από την οποία μπορούν να ζητηθούν έγγραφα ή άλλα στοιχεία∙

(γ) τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας είναι και θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο -

(α) διαβιβάζει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3), στις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής του ΔΟΕΕ, τις κατά περίπτωση προαναφερόμενες πληροφορίες, καθώς και βεβαίωση ότι ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙ και

(β) ενημερώνει αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο (α).

(5) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα εδάφια (2) ή/και (3), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί. Εάν η προαναφερόμενη μεταβολή δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕ, ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει τη μεταβολή και ενημερώνει για τη μεταβολή, χωρίς καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(6) Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον ΔΟΕΕ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (5), ότι απαγορεύεται να εφαρμόσει τη μεταβολή.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του εδαφίου (5) ή/και (6), ή εάν υλοποιήθηκε μεταβολή που δεν ήταν σχεδιασμένη και ένεκα της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 71 και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)∙

(β) τυποποιημένα μορφότυπα, υποδείγματα και διαδικασίες, για τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3).

Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας και για την παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους

42.-(1) ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται, άμεσα ή μέσω υποκαταστήματος -

(α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της Δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ∙ και

(β) να παρέχει στη Δημοκρατία τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 και τις οποίες καλύπτει η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ.

(2) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ, ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή/και να παρέχει στη Δημοκρατία για πρώτη φορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία από την κοινοποίηση σε αυτόν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλλει επιπλέον απαίτηση σε προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Προϋποθέσεις για ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου δεν διατίθενται σε κράτος μέλος

43.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαχειρίζεται εκτός ΕΕ ΟΕΕ, μερίδια του οποίου δεν διατίθενται στην ΕΕ, εφόσον -

(α) ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 29, ως προς αυτόν τον ΟΕΕ∙ και

(β) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί την εποπτεία της σύμφωνα με το παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει ζητήματα σχετικά με τις ρυθμίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και να προσδιορίζει περαιτέρω τους όρους εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνει σχετικά με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

44.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που έχει λάβει την άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας συμμορφώνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, με εξαίρεση αυτών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο VΙ του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται δε οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4) του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(β) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν περιλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ΕΟΧΔ∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει, με τη Δημοκρατία και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, συμφωνία η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον υφίστανται, των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση για αυτόν τον ΟΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38.

(5) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (4), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας κατά πόσον επιτρέπεται να αρχίσει να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια του ΟΕΕ που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση, ο δε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση από την ημερομηνία αυτής της ενημέρωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ, μόνον εάν η διαχείρισή του από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι ή δεν θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται ή δε θα συμμορφωθεί με αυτές τις διατάξεις. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει στο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές και σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτόν τον ΟΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (6), στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ, αυτό τον πλήρη φάκελο κοινοποίησης μαζί με βεβαίωση ότι ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με τη συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική, μόνον εφόσον η διαχείριση αυτού από αυτόν το ΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με αυτές τις διατάξεις.

(8) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (7), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας χωρίς καθυστέρηση για αυτή τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ ότι ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(9) Οι ρυθμίσεις για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις που έχουν καθορισθεί για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων αυτού του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτός ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ, υπόκεινται στη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ και η εφαρμογή τους εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους.

(10) Η επιστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) και η βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (7) συντάσσονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο χρηματοοικονομικό τομέα, η δε διαβίβαση που προβλέπεται στο εδάφιο (7) επιτρέπεται να διενεργείται και ηλεκτρονικά.

(11) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (4) ή/και (6) του παρόντος άρθρου, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί. Εάν, σε εκτέλεση σχεδιαζόμενης μεταβολής, η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτόν το ΔΟΕΕ, χωρίς περιττή καθυστέρηση, ότι η μεταβολή απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή εκτελείται χωρίς να τηρούνται οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ή εάν συνέβη απρόοπτο γεγονός που προκαλεί μεταβολή ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 71, εάν κρίνει δε απαραίτητο ή σκόπιμο, απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ. Εάν η μεταβολή, κατά την έννοια του παρόντος εδαφίου, δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕ, ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται τη μεταβολή και ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, για τη μεταβολή, καθώς και την ΕΑΚΑΑ, στο μέτρο που η μεταβολή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ.

(12) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία

45.-(1) ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, ο οποίος έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38 του παρόντος Νόμου, μόνον εφόσον πληρούνται οι υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(3) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του περί του ότι πραγματοποιήθηκε διαβίβαση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Οι ρυθμίσεις για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία του ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις που έχουν καθορισθεί για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων αυτού του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτός ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και η εφαρμογή τους εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται την επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, όπως και τη βεβαίωση που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο, εφόσον έχει συνταχθεί σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο χρηματοοικονομικό τομέα. Η υποβολή των εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ είναι αποδεκτή και όταν διενεργείται ηλεκτρονικά.

Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς τα άρθρα 44 και 45

46.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 11 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τις ρυθμίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του εν λόγω Άρθρου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θεσπίζει τεχνικούς κανόνες για τον προσδιορισμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 44, για να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής ή καταγωγής, αντίστοιχα, του ΔΟΕΕ, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες ελέγχου που της παρέχει ο παρών Νόμος∙

(β) των διαδικασιών για το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός μεν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, αφετέρου δε των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θεσπίζει τεχνικούς κανόνες για τον καθορισμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στα εδάφια (4) και (6) του άρθρου 44∙

(β) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 44∙

(γ) του μορφότυπου της διαβίβασης που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 44∙

(δ) του μορφότυπου της γραπτής κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (11) του άρθρου 44.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

47.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 44, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 28, και διασφαλίζει ότι για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 24, τα οποία ο ΔΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ασκήσει, έχουν οριστεί μία ή περισσότερες οντότητες, για την ταυτότητα των οποίων παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙

(β) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας, με σκοπό την εποπτεία συστημικού κινδύνου, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν περιλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ΕΟΧΔ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους αναφερόμενους ΔΟΕΕ, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε επενδυτές στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να μεταφέρει πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 36 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους

48.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου, ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 28 του παρόντος Νόμου, και διασφαλίζει ότι για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος Νόμου, τα οποία αυτός ο ΔΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ασκεί, έχουν οριστεί μία ή περισσότερες οντότητες, για την ταυτότητα των οποίων παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές εποπτείας του∙

(β) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας, με σκοπό την εποπτεία συστημικού κινδύνου και σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, που να επιτρέπει σε αυτές τις εποπτικές αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν περιλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ΕΟΧΔ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους προβλεπόμενους στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε επενδυτές στο έδαφος της Δημοκρατίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Άδεια και ειδικές υποχρεώσεις ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή/και να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος

49.-(1)(α) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 50, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή/και να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του χορηγήσει άδεια.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο (α), τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων του παρόντος Νόμου.

(2) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1), συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πλην αυτών του Κεφαλαίου VΙ. Εφόσον και στο βαθμό που η συμμόρφωση με διάταξη του παρόντος Νόμου δε συμβιβάζεται με τη συμμόρφωση προς το δίκαιο που διέπει τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και / ή τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος Νόμου, εάν είναι σε θέση να καταδείξει ότι -

(α) είναι αδύνατο να συνδυάσει αυτή τη συμμόρφωση με τη συμμόρφωση προς μία υποχρεωτική διάταξη του δικαίου που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και, κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στη Δημοκρατία∙ και

(β) το δίκαιο που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ περιέχει ισοδύναμο κανόνα που έχει τον ίδιο ρυθμιστικό σκοπό και παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας στους επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ∙ και

(γ) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ συμμορφώνεται προς τον ισοδύναμο κανόνα που προβλέπεται στην παράγραφο (β).

(3) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1), πρέπει να έχει νόμιμο εκπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία. Αυτός ο νόμιμος εκπρόσωπος-

(α) είναι το σημείο επαφής του ΔΟΕΕ στην ΕΕ και οποιαδήποτε επίσημη αλληλογραφία μεταξύ κάθε αρμόδιας αρχής και του ΔΟΕΕ, καθώς και μεταξύ των επενδυτών της ΕΕ του σχετικού ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ, διενεργείται δια μέσου αυτού του νόμιμου εκπροσώπου και

(β) ασκεί, από κοινού με το ΔΟΕΕ, τη λειτουργία συμμόρφωσης σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση των δραστηριοτήτων που ασκεί ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Η Δημοκρατία ως κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ

50.-(1) Ο καθορισμός της Δημοκρατίας, ως κράτος μέλος αναφοράς ενός ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, γίνεται με την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

(α) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειριστεί μόνο έναν ΟΕΕ της ΕΕ, ή διάφορους ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένους στη Δημοκρατία, και δεν προτίθεται να διαθέσει στην ΕΕ μερίδια κανενός ΟΕΕ σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, η Δημοκρατία, ως κράτος μέλος καταγωγής αυτού ή αυτών των ΟΕΕ, θεωρείται το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για τη διαδικασία χορήγησης άδειας και για την εποπτεία αυτού του ΔΟΕΕ∙

(β) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειριστεί περισσότερους ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένους σε διαφορετικά κράτη μέλη και δεν προτίθεται να διαθέτει στην ΕΕ μερίδια κανενός ΟΕΕ σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία -

(i) όταν οι περισσότεροι ΟΕΕ είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, ή

(ii) όταν η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται στη Δημοκρατία∙

(γ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια μόνο ενός ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα μόνο κράτος μέλος της ΕΕ, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία -

(i) είτε ως κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, εφόσον ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία, είτε ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ, ή

(ii) ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ή δεν έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία∙

(δ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια μόνον ενός ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία∙

(ε) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ενός μόνο ΟΕΕ της ΕΕ, αλλά σε διαφορετικά κράτη μέλη, κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία -

(i) είτε ως κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, εφόσον ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία, είτε ως ένα από τα κράτη μέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων, ή

(ii) ως ένα από τα κράτη μέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων, εάν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ή δεν έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία∙

(στ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει ένα μόνο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, αλλά σε διαφορετικά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατία, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι είτε η Δημοκρατία είτε ένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη∙

(ζ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια περισσότερων ΟΕΕ της ΕΕ στην ΕΕ, κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία-

(i) είτε ως κράτος μέλος καταγωγής αυτών των ΟΕΕ, στο βαθμό που αυτοί έχουν όλοι λάβει άδεια ή έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα τους στη Δημοκρατία, ή ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων των περισσότερων από αυτούς τους ΟΕΕ, ή

(ii) ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων των περισσότερων από αυτούς τους ΟΕΕ, στο βαθμό που αυτοί δεν έχουν όλοι λάβει άδεια ή δεν έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα τους στη Δημοκρατία∙

(η) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει στην ΕΕ μερίδια είτε περισσότερων ΟΕΕ της ΕΕ και ΟΕΕ εκτός ΕΕ, είτε περισσότερων ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων των περισσότερων από αυτούς τους ΟΕΕ στη Δημοκρατία, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία.

(2) Σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο (β), στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ), στην παράγραφο (ε), στην παράγραφο (στ) και στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (ζ), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία είναι ένα από τα δυνητικά κράτη μέλη αναφοράς ενός ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Σε τέτοια περίπτωση, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ της ΕΕ χωρίς να διαθέτει μερίδια αυτών ή/και να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, υποβάλλει αίτηση τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στις αρμόδιες αρχές όλων των υπολοίπων κρατών μελών που είναι δυνητικά κράτη μέλη αναφοράς, με βάση το κατά περίπτωση εφαρμοστέο κριτήριο του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ώστε να καθοριστεί μεταξύ τους το κράτος μέλος αναφοράς για αυτό το ΔΟΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει από κοινού με τις εν λόγω αρμόδιες αρχές, εντός ενός μηνός, ποιό θα είναι το κράτος μέλος αναφοράς για το συγκεκριμένο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση που αποφασίζεται ότι το κράτος μέλος αναφοράς είναι η Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά, χωρίς περιττή καθυστέρηση, τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Εάν αυτός ο ΔΟΕΕ δεν ενημερώνεται δεόντως για την προαναφερόμενη απόφαση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, ή εάν τέτοια απόφαση δεν λαμβάνεται έγκαιρα, αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να επιλέξει ο ίδιος το κράτος μέλος αναφοράς του, βασιζόμενος στα προαναφερόμενα κριτήρια.

(3) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος αναφοράς, οφείλει να είναι σε θέση να αποδεικνύει, κάθε στιγμή, την πρόθεσή του να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιώντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για αυτή τη δραστηριότητα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με τις παραγράφους 5 και 6 του Άρθρου 38 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν κράτος μέλος αναφοράς είναι η Δημοκρατία

51.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού λάβει αίτηση για χορήγηση άδειας από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, αξιολογεί εάν πράγματι η Δημοκρατία αποτελεί κράτος μέλος αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 50. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά ότι η Δημοκρατία δε συνιστά κράτος μέλος αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50, απορρίπτει την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, εξηγώντας τους λόγους της απόρριψης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι η Δημοκρατία αποτελεί κράτος μέλος αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50, ενημερώνει άμεσα την ΕΑΚΑΑ ζητώντας από αυτή να εκδώσει συμβουλή επί της εκτίμησης στην οποία προέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στην ενημέρωση που πραγματοποιεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς την ΕΑΚΑΑ, συμπεριλαμβάνεται και η αιτιολογία που έχει παρατεθεί από τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για την εκτίμηση του ότι η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του, καθώς και πληροφορίες για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει αυτός ο ΔΟΕΕ ως προς τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ.

(2) Η προθεσμία που προβλέπεται στα εδάφια (6) ή (7) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια επανεξέτασης από την ΕΑΚΑΑ, βάσει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, της εκτίμησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, σε αντίθεση με τη συμβουλή της ΕΑΚΑΑ, ενημερώνει σχετικά την τελευταία, αναφέροντάς της τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην απόφασή της. Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατίας η οποία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους χορηγεί την άδεια. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των ΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτός ο ΔΟΕΕ, για την χορήγηση της άδειας στον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ καθώς και για τους λόγους χορήγησης αυτής.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

52.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

(α) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτείνει τη Δημοκρατία ως κράτος μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50 του παρόντος Νόμου, αυτή δε η πρόταση υποστηρίζεται από τη γνωστοποίηση της στρατηγικής για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ, έχει δε εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 και στα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου∙

(β) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία∙

(γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος, από κοινού με το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας αυτού του ΔΟΕΕ για τους επενδυτές στο σχετικό ΟΕΕ, για την ΕΑΚΑΑ και για τις αρμόδιες αρχές, ως προς τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να τις παρέχει στην ΕΕ και διαθέτει τουλάχιστον επαρκή οργάνωση και τα αναγκαία μέσα για να ασκεί τη λειτουργία συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο∙

(δ) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικού ΟΕΕ της ΕΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(ε) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΔΟΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(στ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΔΟΕΕ, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Δημοκρατία, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, περιλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών∙

(ζ) η αποτελεσματική άσκηση από τις αρμόδιες αρχές των εποπτικών τους καθηκόντων, όπως προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, δεν περιορίζεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις της νομοθεσίας τρίτης χώρας, η οποία διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ή από άλλους περιορισμούς στις εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης των εποπτικών αρχών τρίτης χώρας.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ, τηρουμένων των αναλογιών, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, συμπληρώνονται από -

(i) αιτιολόγηση από το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ της εκτίμησής του, ως προς τον ορισμό του κράτους μέλους αναφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50, με πληροφορίες για τη στρατηγική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, και

(ii) κατάλογο των διατάξεων του Νόμου με τις οποίες η συμμόρφωση του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ είναι αδύνατη, για το λόγο ότι αυτή η συμμόρφωση είναι, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 49, ασυμβίβαστη με τη συμμόρφωση σε υποχρεωτική διάταξη της νομοθεσίας που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και, κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στην ΕΕ, και

(iii) γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, με βάση τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναπτύσσει η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τα οποία η νομοθεσία τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμο κανόνα με τις διατάξεις για τις οποίες η συμμόρφωση είναι αδύνατη, ο οποίος έχει τον ίδιο ρυθμιστικό σκοπό και παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας στους επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ συμμορφώνεται με αυτό τον ισοδύναμο κανόνα, αυτά δε τα γραπτά στοιχεία συνοδεύονται από νομική γνωμοδότηση σχετικά με την ύπαρξη της ασυμβίβαστης διάταξης στη νομοθεσία της τρίτης χώρας και περιλαμβάνουν περιγραφή του ρυθμιστικού σκοπού και της φύσης της προστασίας των επενδυτών που επιδιώκουν, και

(iv) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, καθώς και τον ακριβή τόπο εγκατάστασής του∙

(β) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 επιτρέπεται να περιορίζονται στον ΟΕΕ της ΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και, κατά περίπτωση, στους ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται αυτός ο ΔΟΕΕ και μερίδια των οποίων προτίθεται να διαθέτει στην ΕΕ με διαβατήριο∙

(γ) η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δεν επηρεάζει την εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 49∙

(δ) η παράγραφος (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δεν εφαρμόζεται∙

(ε) η παράγραφος (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 8 θεωρείται ότι περιλαμβάνει αναφορά στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο ή/και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 ή/και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8, του Άρθρου 37 της Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ για τυχόν εξαίρεση από τη συμμόρφωση με διάταξη του παρόντος Νόμου

53.-(1)(α) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή κράτους μέλους αναφοράς για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, κρίνει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ δύναται να στηρίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49 για να εξαιρεθεί από τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος Νόμου, ενημερώνει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ, βασίζοντας την εκτίμησή της και διαβιβάζοντας στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που έχει παράσχει αυτός ο ΔΟΕΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου 2 του άρθρου 52.

(β) Η προθεσμία που προβλέπεται στα εδάφια (6) ή (7) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια επανεξέτασης από την ΕΑΚΑΑ, βάσει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, της εκτίμησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο (α).

(2) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, σε αντίθεση με τη συμβουλή της ΕΑΚΑΑ, ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην απόφασή της. Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία η οποία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους χορηγεί την άδεια.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παραγράφου 9 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ περί της αδειοδότησης ή μη ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ

54.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας χορήγησης της άδειας που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 49, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή σε τέτοια άδεια, ή για την ενδεχόμενη ανάκληση τέτοιας άδειας.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου άδειας τις οποίες απορρίπτει, παρέχοντας στοιχεία για το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που ζητεί την άδεια και εκθέτοντας τους λόγους της απόρριψης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χειρίζεται ως απόρρητες, πληροφορίες από το κεντρικό μητρώο στοιχείων που τηρεί η ΕΑΚΑΑ βάσει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και στις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πρόσβαση σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Μεταβολή της επιχειρηματικής στρατηγικής του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που επηρεάζει τον καθορισμό του κράτους μέλους αναφοράς του

55.-(1) Η άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζεται από την περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Εάν όμως αυτός ο ΔΟΕΕ μεταβάλει τη στρατηγική που ακολουθεί στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς του, εντός δύο (2) ετών από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, και η μεταβολή, εάν ίσχυε κατά τη χορήγηση της άδειας, θα επηρέαζε τον καθορισμό της Δημοκρατίας ως κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, ο τελευταίος γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη μεταβολή πριν την εκτελέσει και προσδιορίζει το νέο κράτος μέλος αναφοράς του, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και με βάση τη νέα στρατηγική. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ταυτόχρονα, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπό του στο νέο κράτος μέλος αναφοράς, μετά τη μεταβολή, ιδίως την ονομασία του και τον ακριβή τόπο εγκατάστασής του στο νέο αυτό κράτος μέλος αναφοράς. Αυτός ο εκπρόσωπος οφείλει να είναι εγκατεστημένος στο εν λόγω νέο κράτος μέλος αναφοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά κατά πόσο ο προσδιορισμός από το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, νέου κράτους μέλους αναφοράς βάσει του εδαφίου (1), είναι ορθός και γνωστοποιεί την εκτίμησή της στην ΕΑΚΑΑ, για την έκδοση συμβουλής από αυτή, μαζί αφενός με την αιτιολόγηση του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ως προς την εκτίμησή του για το νέο κράτος μέλος αναφοράς του και αφετέρου με πληροφορίες για τη νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτήν της συμβουλής της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 11 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ενημερώνει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, τον αρχικό νόμιμο εκπρόσωπό του και την ΕΑΚΑΑ για την απόφασή της.

(4)(α) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνεί με τον προσδιορισμό του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για το νέο κράτος μέλος αναφοράς του τελευταίου, ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους για τη μεταβολή, διαβιβάζοντας περαιτέρω σε αυτές, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφο του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας αυτού του ΔΟΕΕ. Από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διαβίβασης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παύει να είναι αρμόδια για την εποπτεία αυτού του ΔΟΕΕ.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθίσταται αρμόδια για την εποπτεία ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, για τον οποίο η Δημοκρατία είναι νέο κράτος μέλος αναφοράς, από την ημερομηνία πραγματοποίησης διαβίβασης του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας από την αρμόδια αρχή του αρχικού κράτους μέλους αναφοράς, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 11 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(5) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκφέρει τελική κρίση που είναι αντίθετη με τη συμβουλή της ΕΑΚΑΑ η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (3) -

(α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην εκτίμησή της∙

(β) εάν δε ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτη μέλη άλλα από τη Δημοκρατία, η οποία ήταν το αρχικό κράτος μέλος αναφοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά και τις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην εκτίμησή της.

(6) Εάν, από την πραγματική ροή ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, εντός δύο ετών από τη χορήγηση σε αυτόν άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, προκύπτει ότι η στρατηγική ανάπτυξης αυτής της δραστηριότητας, όπως παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας, δεν ακολουθήθηκε ή ότι αυτός ο ΔΟΕΕ προέβη σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με αυτή, ή ότι αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου όταν μεταβάλλει τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί από αυτόν το ΔΟΕΕ να υποδείξει το σωστό κράτος μέλος αναφοράς, με βάση την πραγματική στρατηγική ανάπτυξης της δραστηριότητάς του. Σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των αναλογιών, εάν δε ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δε συμμορφώνεται με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτή ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια.

(7) Εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ μεταβάλει τη στρατηγική του περί διάθεσης μεριδίων, μετά την περίοδο που ορίζεται στη δεύτερη πρόταση του εδαφίου (1), και επιθυμεί να αλλάξει το κράτος μέλος αναφοράς του, με βάση τη νέα αυτή στρατηγική, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για την αλλαγή του κράτους μέλους αναφοράς του. Σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5), τηρουμένων των αναλογιών.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφοράς που ανακύπτει στην εφαρμογή των άρθρων 49 έως 55

56.-(1) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, και του ίδιου του ΔΟΕΕ, διευθετείται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας και υπόκειται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.

(2) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ αφενός του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή του ΟΕΕ και αφετέρου των επενδυτών σε αυτό τον ΟΕΕ, διευθετούνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, εφόσον έχει οριστεί ως κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ, και υπόκειται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.

Εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση οδηγιών

57.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να προσδιορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους αναφοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να πράττει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) να υιοθετεί κατευθυντήριες γραμμές, για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ∙

(β) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ, και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις εποπτικές και ελεγκτικές τους αρμοδιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ∙

(γ) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό των διαδικασιών για το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ, και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ∙

(δ) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό του μορφότυπου και του περιεχομένου της αίτησης που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου∙

(ε) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για -

(i) τον τρόπο με τον οποίο ο ΔΟΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΟΕΕ είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και, ειδικότερα, την παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται από τα άρθρα 29 έως 31 του παρόντος Νόμου,

(ii) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η νομοθεσία που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ θεωρείται ότι περιέχει ισοδύναμο κανόνα που έχει τον ίδιο ρυθμιστικό σκοπό και παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας στους σχετικούς επενδυτές.

Απόρριψη αιτήματος για ανταλλαγή πληροφοριών

58. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 19 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ

59.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαθέτει στη Δημοκρατία, η οποία αποτελεί το κράτος μέλος αναφοράς του, με διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτόν τον ΟΕΕ. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38.

(3) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, κατά πόσο αυτός επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων του ΟΕΕ ο οποίος προσδιορίζεται στην εν λόγω κοινοποίηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων τέτοιου ΟΕΕ στη Δημοκρατία, μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δεν είναι ή δε θα είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται ή δε θα συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία ενημέρωσής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αυτός δύναται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές του ΟΕΕ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ.

(4) Οι ρυθμίσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 39, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(5) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με αυτήν τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτόν το ΔΟΕΕ χωρίς καθυστέρηση ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, ή εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ για αυτή τη μεταβολή, στο βαθμό που αυτή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ, ή άλλου ΟΕΕ.

(6) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, αναφερόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

Προϋποθέσεις για τη διάθεση σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ

60.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαθέτει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέσει μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτό τον ΟΕΕ. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.

(3) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, διαβιβάζει το φάκελο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο και αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με το Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στη διαβίβαση βεβαίωση ότι αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική.

(4) Η κατά το εδάφιο (2) επιστολή κοινοποίησης προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ και η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) βεβαίωση παρέχονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει και σε ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (5).

(5) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ χωρίς καθυστέρηση για τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του σχετικού ΟΕΕ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο σχετικό κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(6) Οι ρυθμίσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 39, υπόκεινται στο δίκαιο και την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ.

(7) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, σχετικά με αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτό το ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στα κράτη μέλη. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ για τη μεταβολή, στο βαθμό που αυτή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ ή άλλου ΟΕΕ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(8) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του Άρθρου 43 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (2)∙

(β) του μορφότυπου και του περιεχομένου της διαβίβασης και της βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (3)∙

(γ) του μορφότυπου της έγγραφης ενημέρωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (7).

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από την Δημοκρατία

61.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του ΔΟΕΕ το φάκελο κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ καθώς και τη βεβαίωση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του Άρθρου 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται τυχόν ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (2), από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους αναφοράς προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ.

(4) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία που λαμβάνει ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του σχετικά με την πραγματοποίηση της διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(5) Οι ρυθμίσεις, στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο η) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους υποδοχής προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του ΔΟΕΕ για κάθε μεταβολή ουσιώδους στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Άρθρου 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(7) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(8) Οποιαδήποτε επίσημη αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, καθώς και μεταξύ των επενδυτών της Δημοκρατίας και του σχετικού ΟΕΕ και αυτού του ΔΟΕΕ, διενεργείται δια μέσου του νόμιμου εκπροσώπου αυτού του ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος αναφοράς του.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία

62.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαθέτει, με διαβατήριο, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Επιπλέον των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου που ισχύουν για τους ΔΟΕΕ της ΕΕ, για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(β) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(γ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να διατίθενται μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, η οποία συμφωνία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(3) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του, κοινοποίηση σχετικά με τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέτει στη Δημοκρατία. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρου 38(2).

(4) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, ενημερώνει αυτό το ΔΟΕΕ κατά πόσο δύναται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δεν είναι ή δε θα είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται ή δε θα συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία ενημέρωσης αυτού του ΔΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αυτός δύναται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η οποία είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, αυτός ο ΔΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτό τον ΟΕΕ. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.

(6) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (6), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, διαβιβάζει το φάκελο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο και αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στη διαβίβαση βεβαίωση ότι αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική.

(7) Η κατά το εδάφιο (5) επιστολή κοινοποίησης προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ και η προβλεπόμενη στο εδάφιο (6) βεβαίωση του παρέχονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει και σε ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (6).

(8) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (7), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση, για τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του ΟΕΕ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο σχετικό κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(9) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 39 υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(10) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με το εδάφιο (3) ή (5) του παρόντος άρθρου, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, σχετικά με αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτό το ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, ή εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή στο άλλο κράτος μέλος, κατά περίπτωση. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, εάν δηλαδή δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ για αυτή τη μεταβολή, στο βαθμό που αυτή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ ή άλλου ΟΕΕ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(11) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(12) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θεσπίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ∙

(β) σχέδια τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες εποπτείας και ελέγχου που της παρέχει ο Νόμος∙

(γ) σχέδια τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό των διαδικασιών για το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτής, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ∙

(δ) σχέδια τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό -

(i) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που προβλέπεται στα εδάφια (3) και (5) του παρόντος άρθρου,

(ii) του μορφότυπου και του περιεχομένου της διαβίβασης και της βεβαίωσης που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου,

(iii) του μορφότυπου της έγγραφης ενημέρωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (10) του παρόντος άρθρου.

(13) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή/και σύμφωνα με την παράγραφο 15, του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία

63.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει, με διαβατήριο, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, μόνον εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Επιπροσθέτως των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου που ισχύουν για τους ΔΟΕΕ της ΕΕ, για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ∙

(β) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(γ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, με τη Δημοκρατία καθώς και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να διατίθενται μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ το φάκελο κοινοποίησης καθώς και βεβαίωση ότι αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται τυχόν ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (3), από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ.

(5) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του περί πραγματοποίησης της διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(6) Οι ρυθμίσεις, στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο η) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους υποδοχής του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ, και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(7) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή/και σύμφωνα με την παράγραφο 15, του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Όροι για τη διαχείριση, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ΟΕΕ εγκατεστημένων σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ

64.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, είτε άμεσα είτε δια μέσου υποκαταστήματος, υπό τον όρο ότι αυτός ο ΔΟΕΕ είναι εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαχείριση ΟΕΕ τέτοιου τύπου.

(2) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί, για πρώτη φορά, ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η οποία είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να διαχειριστεί τον ΟΕΕ, άμεσα ή δια μέσου υποκαταστήματος∙

(β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο δηλώνονται συγκεκριμένα οι υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει και στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ που σκοπεύει να διαχειρίζεται.

(3) Σε περίπτωση που προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα, παρέχει, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος∙

(β) τη διεύθυνση στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, από την οποία μπορούν να ζητηθούν έγγραφα ή άλλα στοιχεία∙

(γ) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήματος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του πλήρους φακέλου σύμφωνα με το εδάφιο (2) ή εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου σύμφωνα με το εδάφιο (3), στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, τον πλήρη φάκελο, εσωκλείει δε στη διαβίβαση βεβαίωση ότι έχει χορηγήσει άδεια σε αυτόν το ΔΟΕΕ. Αυτή η διαβίβαση διενεργείται μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο και αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως αυτό το ΔΟΕΕ για τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διαχείριση του ΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) ή (3) του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, σχετικά με αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτόν το ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση ότι δεν δύναται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, ή εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεση των μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ για αυτή τη μεταβολή.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) σχέδια τεχνικών κανόνων, ώστε να καθορίσει τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)∙

(β) σχέδια τεχνικών κανόνων, για τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών, σχετικά με τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3).

Όροι για τη διαχείριση, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ΟΕΕ εγκατεστημένων στη Δημοκρατία, όταν το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία

65.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του, επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, είτε άμεσα είτε δια μέσου υποκαταστήματος, υπό τον όρο ότι αυτός ο ΔΟΕΕ είναι εγκεκριμένος από την εν λόγω αρμόδια αρχή για τη διαχείριση ΟΕΕ τέτοιου τύπου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ, λαμβάνει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ το φάκελο κοινοποίησης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 ή 3, κατά περίπτωση, του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία που θα λάβει ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του σχετικά με την πραγματοποίηση της διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στον παρόντα Νόμο.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, χωρίς διαβατήριο

66.-(1) Χωρίς επηρεασμό των άρθρων 49 έως 63, ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τα άρθρα 29 έως 31, για κάθε ΟΕΕ μερίδια του οποίου διαθέτει σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 33 έως 37, εάν αυτός ο ΟΕΕ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 33, ως δε αρμόδια αρχή, θεωρείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ως επενδυτές εκείνοι της Δημοκρατίας∙

(β) για τους σκοπούς εποπτείας των συστημικών κινδύνων και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας, μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρμόδιων αρχών του σχετικού ΟΕΕ της ΕΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος αυτός ο ΔΟΕΕ, και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που θα επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος αυτός ο ΔΟΕΕ και ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρς και εδάφη από την ΕΟΧΔ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 42 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, σε σχέση με τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 42 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία

67.-(1) Χωρίς επηρεασμό άλλων πράξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του δικαίου της Δημοκρατίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέπει σε ΔΟΕΕ να διαθέτουν στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ανεξάρτητα από το εάν η διάθεση διενεργείται σε εγχώρια ή σε διασυνοριακή βάση, ή εάν πρόκειται για ΟΕΕ της ΕΕ ή εκτός ΕΕ, ύστερα από σχετική άδεια που θα έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1), καθώς και για τη διαδικασία διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(β) Κατά τη χορήγηση τέτοιας άδειας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται -

(i) να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους ΔΟΕΕ ή τους ΟΕΕ, από τις ισχύουσες για τους ΟΕΕ των οποίων μερίδια διατίθενται σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(ii) αλλά δε δύναται να επιβάλλει αυστηρότερες ή πρόσθετες υποχρεώσεις στους ΟΕΕ της ΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και των οποίων τα μερίδια διατίθενται στη Δημοκρατία, από αυτές που επιβάλλονται στους ΟΕΕ της Δημοκρατίας των οποίων τα μερίδια διατίθεται στη Δημοκρατία.

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΑΚΑΑ για τη διάθεση μεριδίων στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία

68.-(1) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τη διακριτική ευχέρεια που της χορηγείται από το εδάφιο (1) του άρθρου 67, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ, έως την 22α Ιουλίου 2014 σχετικά με -

(α) τους τύπους των ΟΕΕ, μερίδια των οποίων επιτρέπεται να διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία∙ και

(β) κάθε πρόσθετη υποχρέωση που επιβάλλει για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για κάθε επιγενόμενη μεταβολή στα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1).

Διαθέσιμες διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό, από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

68Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 26 του Κανονισμού 2015/760, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που προτίθεται να διαθέσει σε κράτος μέλος μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, οφείλει να διαθέτει διευκολύνσεις για τη  διεκπεραίωση των καθηκόντων-

(α) της επεξεργασίας των εντολών των επενδυτών για την εγγραφή, την πληρωμή, την εξόφληση και την εξαγορά, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του ΟΕΕ,

(β) της παροχής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξόφλησης και εξαγοράς,

(γ) της διευκόλυνσης του χειρισμού των πληροφοριών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών, στο κράτος μέλος όπου διατίθεται ο ΟΕΕ, τα οποία δικαιώματα απορρέουν από την επένδυσή τους στον εν λόγω ΟΕΕ,

(δ) της θέσης στη διάθεση των επενδυτών των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, πληροφοριών και εγγράφων, για τους σκοπούς επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων αυτών,

(ε) της παροχής πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου,

(στ) της λειτουργίας ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

(2)Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν οφείλει να είναι φυσικά παρών ή να διορίζει τρίτο πρόσωπο, σε κράτος μέλος υποδοχής, για τους σκοπούς του εδαφίου (1).

(3)(α) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1), μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται-

(i) στην ή σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται ο ΟΕΕ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

(ii) από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ ή από τρίτο μέρος που υπόκειται στις ρυθμίσεις και την εποπτεία που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότερους.

(β) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α), σε περίπτωση που τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν διεκπεραιώνονται από τον ΔΟΕΕ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.

Διαθέσιμες διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, από ΔΟΕΕ της ΕΕ

68Β.-(1) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/760,  ΔΟΕΕ της ΕΕ που προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, οφείλει να διαθέτει διευκολύνσεις για τη  διεκπεραίωση των καθηκόντων-

(α) της επεξεργασίας των εντολών των επενδυτών για την εγγραφή, την πληρωμή, την εξόφληση και την εξαγορά, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του ΟΕΕ,

(β) της παροχής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξόφλησης και εξαγοράς,

(γ) της διευκόλυνσης του χειρισμού των πληροφοριών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών στη Δημοκρατία, τα οποία δικαιώματα απορρέουν από την επένδυσή τους στον εν λόγω ΟΕΕ,

(δ) της θέσης στη διάθεση των επενδυτών των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, πληροφοριών και εγγράφων, για τους σκοπούς επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων αυτών,

(ε) της παροχής πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου,

(στ) της λειτουργίας ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

(2)Ο ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν οφείλει να είναι φυσικά παρών ή να διορίζει τρίτο πρόσωπο, στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς του εδαφίου (1).

(3)(α) Ο ΔΟΕΕ της ΕΕ εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1), μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται-

(i) σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(ii) από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ ή από τρίτο μέρος που υπόκειται στις ρυθμίσεις και την εποπτεία που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότερους.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α), σε περίπτωση που τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν διεκπεραιώνονται από τον ΔΟΕΕ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1 - Ορισμός, εξουσίες και διαδικασίες προσφυγής
Ορισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας αρχής

69. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, παρακολουθεί δε, με τις κατάλληλες μεθόδους που υιοθετεί και εφαρμόζει, τη διαρκή συμμόρφωση των ΔΟΕΕ με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους καταγωγής ή υποδοχής ΔΟΕΕ

70.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την προληπτική εποπτεία των ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ή/και διαθέτει μερίδια ΟΕΕ σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που αναθέτουν την ευθύνη εποπτείας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, ασκεί την εποπτεία της συμμόρφωσης του ΔΟΕΕ προς τα άρθρα 13 και 15, εφόσον αυτός διαχειρίζεται ή/και διαθέτει μερίδια ΟΕΕ, δια μέσου υποκαταστήματος, στη Δημοκρατία.

(3) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ο οποίος διαχειρίζεται ή/και διαθέτει μερίδια ΟΕΕ δια μέσου υποκαταστήματος, σε άλλο κράτος μέλος ως κράτος μέλος υποδοχής του, εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, ως προς την εφαρμογή των Άρθρων 12 και 14 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, δύναται να απαιτεί από αυτόν το ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ή διαθέτει μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν αυτό διενεργείται δια μέσου υποκαταστήματος, να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εποπτεία της συμμόρφωσής αυτού του ΔΟΕΕ με τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται επ’ αυτού και ο έλεγχος της εφαρμογής των οποίων εμπίπτει στις εποπτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η προαναφερόμενη απαίτηση δεν είναι αυστηρότερη από εκείνες τις οποίες το δίκαιο της Δημοκρατίας επιβάλλει στους ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τους ίδιους κανόνες.

(5) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, διαπιστώσει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται και/ή διαθέτει μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν αυτό διενεργείται δια μέσου υποκαταστήματος, έχει παραβεί κανόνα την εφαρμογή του οποίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει, η τελευταία απαιτεί από αυτόν το ΔΟΕΕ να παύσει την παράβαση και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ.

(6) Εάν ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (5) ΔΟΕΕ αρνηθεί να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, ή δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παύσει την παράβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (5), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή εποπτείας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, λάβει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ ότι αυτός είτε αρνείται να παράσχει σε αυτές τις αρχές πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ή δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παύσει την παράβαση κανόνα του κράτους μέλους υποδοχής, το συντομότερο δυνατό -

(α) λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, για να διασφαλίζει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ θα παράσχει τις πληροφορίες που ζητούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, ή θα παύσει τη παράβαση, ανακοινώνοντας τη φύση αυτών των μέτρων στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ∙ και

(β) ζητεί τις απαραίτητες πληροφορίες από τις σχετικές εποπτικές αρχές τρίτης χώρας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει σε προαναφερόμενη αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ τη φύση των μέτρων τα οποία λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο (α).

(8) Εάν, παρά τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ή εξαιτίας ανεπάρκειας αυτών των μέτρων ή μη εφαρμογής τους σε αυτό το κράτος, ο εν λόγω ΔΟΕΕ εξακολουθεί να αρνείται να παρέχει τις πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ή εξακολουθεί να παραβαίνει κανόνα από εκείνους οι οποίοι εφαρμόζονται επ’ αυτού και ο έλεγχος της εφαρμογής των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στα άρθρα 71 και 74 του παρόντος Νόμου, για την πρόληψη ή την καταστολή νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, την απαγόρευση στο συγκεκριμένο ΔΟΕΕ να πραγματοποιεί περαιτέρω συναλλαγές στη Δημοκρατία. Όταν δε η λειτουργία που ασκείται στη Δημοκρατία από αυτόν το ΔΟΕΕ συνίσταται στη διαχείριση ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από αυτόν το ΔΟΕΕ να παύσει τη διαχείριση τέτοιου ΟΕΕ.

(9) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ παραβαίνει υποχρέωσή του που απορρέει από κανόνα την εφαρμογή του οποίου δεν εποπτεύει, αναφέρει αυτή τη διαπίστωσή της στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, ώστε αυτές να λάβουν τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(10) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ΔΟΕΕ, ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ ότι οι τελευταίες έχουν συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύουν ότι αυτός ο ΔΟΕΕ παραβαίνει υποχρέωσή του που απορρέει από κανόνα, την εφαρμογή του οποίου δεν εποπτεύουν αυτές οι αρχές, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα στα οποία συμπεριλαμβάνεται, εάν χρειάζεται, και αίτημα για παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τις σχετικές αρχές εποπτείας τρίτης χώρας.

(11) Εάν, παρά τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής προβλεπόμενου στο εδάφιο (9) ΔΟΕΕ ή εξαιτίας ανεπάρκειας αυτών των μέτρων, ή επειδή οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ δεν προβαίνουν σε ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αυτός ο ΔΟΕΕ εμμένει σε ενέργειες που βλάπτουν σαφώς τα συμφέροντα των επενδυτών σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα ή την ακεραιότητα της αγοράς στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, αφού ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, να λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο που απαιτείται για την προστασία των επενδυτών του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας ή της ακεραιότητας της αγοράς στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύσει σε αυτόν το ΔΟΕΕ να διαθέτει πλέον μερίδια του σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(12) Η διαδικασία που ορίζεται στα εδάφια (9), (10) και (11) εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ, έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να διαφωνεί με την αδειοδότηση ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του.

(13) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

71.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση των λειτουργιών της. Αυτές οι εξουσίες ασκούνται με οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) άμεσα∙

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές∙

(γ) υπό την ευθύνη της, αλλά με ανάθεση σε οντότητες στις οποίες έχουν μεταβιβαστεί καθήκοντα∙

(δ) ύστερα από αίτηση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει αντίγραφό του∙

(β) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε σχέση με δραστηριότητα ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ την οποία εποπτεύει και, εάν αυτό είναι απαραίτητο, να καλεί και να ανακρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο για τη συγκέντρωση πληροφοριών∙

(γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση∙

(δ) να απαιτεί κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων∙

(ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη τον παρόντα Νόμο ή με διάταξη που θεσπίζεται κατ’ εξουσιοδότησή του∙

(στ) να ζητεί, με αίτηση προς αρμόδιο δικαστήριο, τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων∙

(ζ) να επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας με την ακόλουθη διαδικασία:

(i) σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή του, δύναται να επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) μέρες, με δυνατότητα παράτασης, για μία ή περισσότερες φορές, διάρκειας πέντε (5) ή λιγότερων ημερών, για τερματισμό της εν λόγω παράβασης, και

(ii) το πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται η πιο πάνω απαγόρευση, οφείλει κατά το χρόνο που ισχύει η απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων για τους οποίους επιβλήθηκε η απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και

(iii) εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι που επέβαλαν την απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της πρώτης ή οποιασδήποτε πενθήμερης περιόδου, δύναται να επιτρέψει την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από τον καθορισμένο χρόνο εκπνοής∙

(η) να απαιτεί την παροχή πληροφοριών από εγκεκριμένο ΔΟΕΕ, θεματοφύλακα ΟΕΕ ή ελεγκτή∙

(θ) να λαμβάνει κάθε μέτρο που να εξασφαλίζει ότι ΔΟΕΕ ή θεματοφύλακας ΟΕΕ θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο∙

(ι) με οδηγία της να καθορίζει τη διαδικασία με την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διατάσσει την αναστολή της έκδοσης, διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων ΟΕΕ, προς το συμφέρον των μεριδιούχων του ή/και του επενδυτικού κοινού∙

(ια) να ανακαλεί άδεια που έχει χορηγήσει σε ΔΟΕΕ ή/και να ανακαλεί έγκριση που έχει χορηγήσει σε θεματοφύλακα ΟΕΕ∙

(ιβ) να ζητεί από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την άσκηση ποινικής δίωξης, σε βάρος προσώπων που έχουν παραβιάσει κανόνα ποινικού χαρακτήρα, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου∙

(ιγ) να εξουσιοδοτεί γραπτώς ελεγκτές ή/και εμπειρογνώμονες όπως διενεργούν ελέγχους ή/και έρευνες.

(3) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, όπως διορθώθηκε, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές και όργανα άλλων κρατών και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς την εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ, κρίνει ότι εγκεκριμένος ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ έχει παραβεί υποχρέωσή του που προκύπτει από τον παρόντα Νόμο, ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, το συντομότερο δυνατό, με λεπτομερή αιτιολόγηση της κρίσης της.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες ΟΕΕ, σε σχέση με χρηματοοικονομικό μέσο, είναι δυνατό να εκθέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Υποχρεώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έναντι της ΕΑΚΑΑ και λοιπών φορέων

72.-(1) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου, με την ΕΑΚΑΑ, το ΕΣΣΚ, ή με άλλες αρμόδιες αρχές, θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η ΕΑΚΑΑ ή η οικεία αρμόδια αρχή δηλώσει, κατά τη συγκεκριμένη επικοινωνία ότι αυτές οι πληροφορίες είναι δυνατό να κοινοποιούνται, ή όταν η κοινοποίησή τους απαιτείται στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον της ζητηθεί από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την παράγραφο (4) του Άρθρου 47 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, λαμβάνει ή ανανεώνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ή μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της ΕΕ, χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 49 του παρόντος Νόμου, ή χωρίς την κοινοποίηση που προβλέπεται στα άρθρα 44, 45 και 59 έως 63 του παρόντος Νόμου, ή χωρίς να έχει την άδεια προς τούτο από τις αρμόδιες αρχές του σχετικού κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος Νόμου∙

(β) επιβάλλει περιορισμούς σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση ΟΕΕ, σε περίπτωση υπέρμετρης συγκέντρωσης κινδύνου σε συγκεκριμένη αγορά σε διασυνοριακή βάση∙

(γ) επιβάλλει περιορισμούς σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, σχετικά με τη διαχείριση ΟΕΕ, σε περίπτωση κατά την οποία δραστηριότητά του ενδεχομένως αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου αντισυμβαλλόμενου για πιστωτικό ίδρυμα ή για άλλη αντίστοιχη από συστηματική σκοπιά οντότητα.

(3) Τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (2) πρέπει -

(α) να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιτότητα της χρηματοοικονομικής αγοράς, ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοοικονομικού συστήματος στην ΕΕ, ή να βελτιώνουν σημαντικά την ικανότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παρακολουθεί την απειλή∙ και

(β) να μη δημιουργούν κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας∙ και

(γ) να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ρευστότητας σε αυτές τις αγορές, ή τη δημιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς της αγοράς, με τρόπο δυσανάλογο σε σχέση με τα οφέλη που προκύπτουν από τα μέτρα.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 47 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

73.-(1) Με οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται -

(α) οι εποπτευόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΔΟΕΕ που καταβάλλουν δικαιώματα υπέρ αυτής στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου καθώς και το ύψος αυτών των δικαιωμάτων∙ και

(β) οι ΔΟΕΕ που καταβάλλουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ετήσιες εισφορές στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου καθώς και το ύψος αυτών των εισφορών.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει τις αιτήσεις ή/και γνωστοποιήσεις, για τις οποίες οφείλονται δικαιώματα, κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και, γενικά, να καθορίζει κάθε σχετικό με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματα και ετήσιες εισφορές θέμα.

(3) Τα τέλη και οι εισφορές που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής τους, λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, μέτρα προς είσπραξή τους, όπως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, όπως διορθώθηκε.

Διοικητικές κυρώσεις

74.-(1) Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του Νόμου ή/και κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή του ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη, διοικητικό πρόστιμο, μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε όφελος από αυτή, ή επέτρεψε σε άλλο πρόσωπο να προσποριστεί όφελος εξαιτίας αυτής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου του οφέλους που ο υπαίτιος προκάλεσε με τη διενέργεια της παράβασης.

(3) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, λαμβάνονται μέτρα προς είσπραξή του, όπως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, όπως διορθώθηκε.

(5) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διοικητικό πρόστιμο σε -

(α) νομικό πρόσωπο, ή/και

(β) σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

(6) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλει σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος Νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή του, εκτός εάν αυτή η δημοσιοποίηση των επιβαλλόμενων μέτρων και κυρώσεων ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοοικονομικές αγορές, ή να βλάψει τα συμφέροντα των επενδυτών, ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με την παράγραφο 3 του Άρθρου 48 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων, ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη

75.-(1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος Νόμου, προβαίνει σε δήλωση, ή υποβολή εγγράφων ή ανακοίνωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την άμεση συλλογή πληροφοριών ή την άμεση διενέργεια ελέγχου ή εισόδου ή έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή/και

(β) παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2013,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) ή σε αμφότερες τις ποινές:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74.

(2) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε παροχή των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη λήψη άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) σε αμφότερες τις ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του εκδίδει, θέτει σε κυκλοφορία ή διανέμει διαφημιστικό υλικό ή έντυπα αιτήσεων ή δηλώσεων συμμετοχής σε ΟΕΕ, που δεν δύναται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο να διαθέσει μερίδιά του στη Δημοκρατία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.

(4) Σε περίπτωση που προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο ποινικό αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, ποινική ευθύνη υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοσδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ή άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος ή συνεργάτης του νομικού προσώπου που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του ποινικού αδικήματος.

(5) Πρόσωπο που, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4), υπέχει ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο για κάθε ζημία που επέρχεται σε τρίτο εξαιτίας της πράξης ή της παράλειψης η οποία στοιχειοθετεί το αδίκημα.

Αιτιολογία αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

76. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτιολογεί γραπτώς κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτει αίτηση χορήγησης άδειας ΔΟΕΕ, για τη διαχείριση ή/και τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ, ή με την οποία ανακαλεί τέτοια άδεια, καθώς και κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ανακοινώνει δε κάθε τέτοια απόφαση στον αιτητή ή στον ενδιαφερόμενο ΔΟΕΕ.

ΤΜΗΜΑ 2 - Συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών
Υποχρέωση συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών,την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ

77.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, καθώς και με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, όποτε αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ή για την άσκηση των εξουσιών τους, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, κατά περίπτωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις εξουσίες της για το σκοπό της συνεργασίας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η διερευνώμενη συμπεριφορά δε συνιστά παράβαση του δικαίου της Δημοκρατίας.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει άμεσα στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην ΕΑΚΑΑ τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως αυτά καθορίζονται στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας -

(α) διαβιβάζει αντίγραφο των σχετικών ρυθμίσεων συνεργασίας που συνάπτει σύμφωνα με τα άρθρα 44, 45, 52, 62 ή/και 63 του παρόντος Νόμου, στα κράτη μέλη υποδοχής των ΔΟΕΕ∙ και

(β) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους εφαρμοστέους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 14 του Άρθρου 35, την παράγραφο 17 του Άρθρου 37 ή την παράγραφο 14 του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, διαβιβάζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, σχετικά με τους ΔΟΕΕ, ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα εδάφια (8) έως (10) του άρθρου 70 του παρόντος Νόμου, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τέτοιων ΔΟΕΕ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(5) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ διενεργούνται ή έχουν διενεργηθεί από ΔΟΕΕ που δεν υπόκειται στην εποπτεία της, απευθύνει σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ, με το λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο.

(6) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λάβει, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι είτε κράτος μέλος καταγωγής ΔΟΕΕ είτε κράτος μέλος υποδοχής του, κοινοποίηση αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 50 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και την αρμόδια αρχή που προέβη στην κοινοποίηση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων και, εάν είναι δυνατό, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις.

(7) Τα εδάφια (5) και (6) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό της διατήρησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους που έχει προβεί στην κοινοποίηση.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών κανόνων, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτής και αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών ή της ΕΑΚΑΑ.

Διαβίβαση και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

78.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζει, αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με άλλες αρμόδιες αρχές, τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) δεδομένα διατηρούνται για μέγιστη περίοδο πέντε (5) ετών.

Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτες χώρες

79.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαβιβάζει, σε εποπτική αρχή τρίτης χώρας, δεδομένα και την ανάλυση δεδομένων, κατά περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστεύει ότι αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στην αρχή της τρίτης χώρας υποχρέωση απαγόρευσης περαιτέρω διαβίβασης, σε άλλη τρίτη χώρα, των δεδομένων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της διαβιβάζει, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί σε εποπτική αρχή τρίτης χώρας τις πληροφορίες που λαμβάνει από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μόνον εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει ρητή συναίνεση της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους που της έχει διαβιβάσει την πληροφορία και, κατά περίπτωση, εάν οι πληροφορίες γνωστοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτή η αρχή έχει δώσει τη συναίνεσή της.

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δυνητικές συστημικές συνέπειες της δραστηριότητας ΔΟΕΕ

80.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας ή/και για την εποπτεία των ΔΟΕΕ, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, γνωστοποιεί πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιμο για την παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μεμονωμένων ΔΟΕΕ ή των ΔΟΕΕ συλλογικά, για τη σταθερότητα των συστημικά σχετικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και την ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ΔΟΕΕ, ενημερώνει δε σχετικά και την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και στο ΕΣΣΚ, υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες των ΔΟΕΕ οι οποίοι υπόκεινται στην εποπτεία της.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με οδηγία της τον τρόπο και τη συχνότητα των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (1).

Συνεργασία σε εποπτικές δραστηριότητες

81.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους, σε εποπτική δραστηριότητα ή για μία επιτόπια εξακρίβωση, ή σε μία έρευνα, στην επικράτεια αυτού του τελευταίου κράτους, στο πλαίσιο των εξουσιών της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει αίτημα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, σχετικά με επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στη Δημοκρατία, τότε διενεργεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) προβαίνει η ίδια στη ζητούμενη εξακρίβωση ή έρευνα∙

(β) επιτρέπει στην αιτούσα αρμόδια αρχή να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα∙

(γ) επιτρέπει σε ελεγκτή ή σε εμπειρογνώμονα να προβεί στην εξακρίβωση ή έρευνα.

(3) Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται τυχόν αίτημα της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για συνδρομή στελέχους ή στελεχών του προσωπικού της πρώτης προς τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η δε εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται υπό τον πλήρη έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί στελέχη του προσωπικού της να συνδράμουν τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αρνείται την ανταλλαγή πληροφορίας ή/και δύναται να αρνείται να ενεργεί, ύστερα από αίτημα αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για συνεργασία σε μία έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση, μόνον εφόσον -

(α) μία έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την κυριαρχία της Δημοκρατίας ή την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στη Δημοκρατία∙ ή/και

(β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία, για τις ίδιες ενέργειες και κατά των ίδιων προσώπων, ενώπιον των αρχών της Δημοκρατίας∙ ή/και

(γ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση ση Δημοκρατία, αναφορικά με τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες ενέργειες.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (4), παρέχοντας και τη σχετική αιτιολογία.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει σχέδια τεχνικών εκτελεστικών κανόνων, σχετικά με διαδικασίες για τη συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με άλλες αρμόδιες αρχές, ως προς τη διενέργεια επαληθεύσεων και ερευνών.

Διευθέτηση διαφορών

82. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το Άρθρο 55 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΟΕΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία

83.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 354Α έως 354ΙΗ του Μέρους VΙΙΙ του περί Εταιρειών Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας στη Δημοκρατία και κυπριακής εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, με τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ως νομικής οντότητας υπό το νομικό καθεστώς ή τη δικαιοδοσία του κράτους όπου το εγγεγραμμένο γραφείο μεταφέρεται, εφαρμόζονται στο ΔΟΕΕ κατ’ αναλογία και κατά περίπτωση.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται άδεια για μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας από και προς τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και να εξειδικεύει την ακολουθούμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ
Φόροι και Τέλη

84.-(1) ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(β) του παρόντος Νόμου που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου και τα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που αποκτούν μερίδια αυτών των ΟΕΕ, υπόκεινται στις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο και στον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο.

(2) Η σύσταση του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΟΕΕ, η διάθεση, η εξαγορά, η εξόφληση και η μεταβίβαση μεριδίων του απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται στον περί Χαρτοσήμων Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κοινοποίηση των παρεκκλίσεων από διατάξεις της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

85. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με το Άρθρο 60 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Παροχή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

86. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με την παράγραφο 3 του Άρθρου 67, την παράγραφο 3 του Άρθρου 68 και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 69, της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Παρεκκλίσεις και μεταβατικές διατάξεις

87.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που ασκεί, πριν την 22α Ιουλίου 2013, δραστηριότητα που ρυθμίζεται από τον παρόντα Νόμο, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα Νόμο, και υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, το αργότερο εντός ενός έτους από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

(2) Τα άρθρα 38 έως 42 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς με βάση ενημερωτικό δελτίο που έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ πριν την 22α Ιουλίου 2013, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο.

(3) ΔΟΕΕ, που διαχειρίζεται ΟΕΕ κλειστού τύπου πριν την 22α Ιουλίου 2013 και δεν προβαίνει σε πρόσθετες επενδύσεις κατά ή μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, επιτρέπεται να εξακολουθεί να διαχειρίζεται αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να λάβει άδεια λειτουργίας.

(4) ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ κλειστού τύπου, για τα μερίδια των οποίων η περίοδος εγγραφής επενδυτών κλείνει πριν την 21η Ιουλίου 2011, και ο οποίος συγκροτείται για περίοδο που λήγει το αργότερο τρία (3) έτη μετά την 22α Ιουλίου 2013, επιτρέπεται να συνεχίζει να διαχειρίζεται αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο, με εξαίρεση το άρθρο 29 και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 33 έως 37, και χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής ΟΕΕ ή, εάν ο ΟΕΕ δεν υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ΔΟΕΕ, δύναται να επιτρέπει σε ιδρύματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 23 και είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος να ορίζονται ως θεματοφύλακες ΟΕΕ έως την 22α Ιουλίου 2017. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των άρθρων 23 έως 28, αλλά ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (7) του άρθρου 23 ως προς τον τόπο όπου πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας.

Ισχύς του παρόντος Νόμου

88.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), τα άρθρα 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 και 65 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

(α) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου∙

(β) την ημερομηνία την οποία καθορίζει, αναφορικά με την έναρξη ισχύος των Άρθρων 35 και 37 έως 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3)  Τα άρθρα 47, 48 και 66 του παρόντος Νόμου παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία την οποία καθορίζει, αναφορικά με την παύση ισχύος των Άρθρων 36 και 42 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 68 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Σημείωση
9 του Ν. 135(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του Ν. 135(Ι)/2021

9.Ο παρών Νόμος [Σ.Σ. : δηλαδή ο Ν. 135(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.