Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ

40Α.-(1)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δύναται να ανακαλέσει την κοινοποίηση των διαδικασιών σχετικά με τη διάθεση, όσον αφορά τα μερίδια ή μετοχές ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ σε ένα κράτος μέλος, για τους οποίους έχει προβεί σε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 39 ή 40, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Με εξαίρεση τους ΟΕΕ κλειστού τύπου και τα κεφάλαια που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, γίνεται μια γενική προσφορά εξόφλησης ή εξαγοράς, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις ή εκπτώσεις, σε σχέση με όλα τα μερίδια ή μετοχές των εν λόγω ΟΕΕ, που κατέχονται από επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία δημοσιεύεται για τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, ξεχωριστά σε όλους τους επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή,

(ii) η πρόθεση τερματισμού των διαδικασιών που έχουν γίνει για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ του στο εν λόγω κράτος μέλος, δημοσιοποιείται με μέσο που είναι διαθέσιμο στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου και ηλεκτρονικού μέσου, το οποίο είναι σύνηθες για τη διάθεση ΟΕΕ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΕΕ,

(iii) τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις με χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές ή εκπροσώπους τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της ανάκλησης της κοινοποίησης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων ή μετοχών που προσδιορίζονται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) επιστολή κοινοποίησης.

(β) Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ο ΔΟΕΕ παύει κάθε νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ που διαχειρίζεται, στο κράτος μέλος για το οποίο έχει υποβάλει κοινοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1).

(3)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει εάν η κοινοποίηση που υποβάλλει ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), είναι πλήρης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή πλήρους φακέλου κοινοποίησης, διαβιβάζει την εν λόγω κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

(β) Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση.

(γ) Για περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο ΔΟΕΕ δεν προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, μεριδίων ή μετοχών των ΟΕΕ της ΕΕ που αναφέρονται στην κοινοποίηση, ή σε σχέση με παρεμφερείς επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες, στο κράτος μέλος που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(4) Ο ΔΟΕΕ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΕΕ της ΕΕ, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινο-ποίηση τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 29 και 30.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β) έως (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 39.

(6) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που προσδιορίζονται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινοποίηση έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους υποδοχής ΔΟΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70.

(7) Χωρίς επηρεασμό των άλλων εποπτικών εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 70, από την ημερομηνία διαβίβασης σύμφωνα με το εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, δεν απαιτεί από τον ΔΟΕΕ να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις διάθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156.

(8) ΔΟΕΕ δύναται, για σκοπούς του εδαφίου (4), να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ηλεκτρονικά, ή άλλα εξ’ αποστάσεως, μέσα επικοινωνίας.