Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους

40.-(1) ΔΟΕΕ της ΕΕ, ο οποίος έχει λάβει άδεια από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προαναφερόμενος ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, η δυνατότητα διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της ΕΕ που αναφέρεται στο εδάφιο (1), επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, μετά τη σχετική ενημέρωση του ΔΟΕΕ από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 32 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται γραπτώς ή/και ηλεκτρονικά την από αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής διαβίβαση εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 32 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο η) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και τις οποίες ΔΟΕΕ της ΕΕ, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, οφείλει να κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 32 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(4) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, ΔΟΕΕ της ΕΕ, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες πελάτες.