Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

38.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προαναφερόμενος ΟΕΕ της ΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, η δυνατότητα διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο ΟΕΕ, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα ή πληροφορίες:

(α) επιστολή κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέτει ο ΔΟΕΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ∙

(β) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙

(γ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα του ΟΕΕ∙

(δ) περιγραφή του ΟΕΕ, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον ΟΕΕ, οι οποίες τίθενται ή θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών∙

(ε) πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ∙

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ∙

(ζ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ρυθμίσεις για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ.

(3) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(4) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σχετικά με το εάν επιτρέπεται ή όχι να προβεί στην έναρξη διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ μόνον εάν η διαχείρισή του από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν διενεργείται ή δεν θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή εάν ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με αυτές τις διατάξεις. Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιήσει στο ΔΟΕΕ τη θετική της απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΕΕ κατάγεται από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους ότι ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίηση της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί.

(6) Εάν, σε εκτέλεση σχεδιαζόμενης μεταβολής, η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ, χωρίς περιττή καθυστέρηση, ότι η μεταβολή απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή εκτελείται χωρίς να τηρείται το εδάφιο (5) ή/και (6) του παρόντος άρθρου, ή εάν συνέβη απρόοπτο γεγονός που προκαλεί μεταβολή ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δε συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 71, εάν κρίνει δε απαραίτητο, απαγορεύει ρητά τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με οδηγία της οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) το μορφότυπο και το περιεχόμενο του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2)∙

(β) το μορφότυπο της ενημέρωσης που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) και της ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα έχουν ληφθεί σύμφωνα με το εδάφιο (7).