Προϋποθέσεις για να προβεί ΔΟΕΕ της ΕΕ σε ενέργειες πριν από τη διάθεση στη Δημοκρατία

37Β.-(1)(α) ΔΟΕΕ της ΕΕ, ο οποίος έχει λάβει άδεια από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, επιτρέπεται να προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εντός της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές-

(i) επαρκούν για να επιτρέψουν σε επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ· ή

(ii) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή· ή

(iii) ισοδυναμούν με συστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς μεριδίων του ΟΕΕ, ο οποίος δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

(β) Σε περίπτωση παροχής προσχέδιου ενημερωτικού δελτίου ή προσχεδίων εγγράφων προσφοράς, αυτά δεν πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέψουν σε επενδυτές να λάβουν απόφαση για επένδυση, και πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι-

(i) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ· και

(ii) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

(γ) ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν υποχρεούται να κοινοποιεί στην για αυτόν αρμόδια αρχή το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή να πληροί οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, προτού προβεί σε ενέργειες πριν από τη διάθεση.

(2)(α) Ο ΔΟΕΕ της ΕΕ διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από τη διάθεση και ότι οι επενδυτές, με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της διάθεσης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 40.

(β) Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών αφότου ο ΔΟΕΕ της ΕΕ ξεκίνησε τις ενέργειες πριν από τη διάθεση, σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από τη διάθεση, θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα διάθεσης και υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 40.

(γ) Σε περίπτωση που οι ενέργειες πριν από τη διάθεση λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει, βάσει του Άρθρου 30α, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ της ΕΕ να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από τη διάθεση που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία.

(3) Τρίτα μέρη επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εξ’ ονόματος αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ της ΕΕ στη Δημοκρατία, μόνο εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου και-

(α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων στη Δημοκρατία με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ,  ή

(β) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, ή

(γ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με βάση τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή

(δ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή

(ε) ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ της ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση για τις ενέργειες πριν από τη διάθεση στις οποίες έχει προβεί ή προβαίνει, στη Δημοκρατία.