Προϋποθέσεις για να προβεί ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε ενέργειες πριν από τη διάθεση στην ΕΕ

37Α.-(1)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εντός της EE, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές-

(i) επαρκούν για να επιτρέψουν σε επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ· ή

(ii) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή· ή

(iii) ισοδυναμούν με συστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς μεριδίων του ΟΕΕ, ο οποίος δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

(β) Σε περίπτωση παροχής προσχέδιου ενημερωτικού δελτίου ή προσχεδίων εγγράφων προσφοράς, αυτά δεν πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέψουν σε επενδυτές να λάβουν απόφαση για επένδυση, και πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι-

(i) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ· και

(ii) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

(γ) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν υποχρεούται να κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή να πληροί οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, προτού προβεί σε ενέργειες πριν από τη διάθεση.

(2)(α) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από τη διάθεση και ότι οι επενδυτές, με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της διάθεσης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 38 ή 39.

(β) Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών αφότου ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ξεκίνησε τις ενέργειες πριν από τη διάθεση, σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από τη διάθεση, θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα διάθεσης και υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στα άρθρα 38 και 39.

(γ) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από τη διάθεση, άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην οποία-

(i) προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία, και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από τη διάθεση,

(ii) περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από τη διάθεση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν, και

(iii) κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται κατάλογος των ΟΕΕ και των επενδυτικών τμημάτων των ΟΕΕ που αποτελούν ή αποτέλεσαν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από τη διάθεση.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει, αμέσως μετά τη λήψη της αναφερόμενης στην παράγραφο (γ) επιστολής, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στα οποία έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες πριν από τη διάθεση, δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από τη διάθεση που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια τους και, σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρίνεται συναφώς.

(3) Τρίτα μέρη επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εξ’ ονόματος αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, μόνο εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου και-

(α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων στη Δημοκρατία με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ,  ή

(β) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο ή σε άλλο κράτος μέλος με βάση νομοθεσία που ενσωματώνει την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, ή

(γ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με βάση τον περί Ανοικτού Τύπου Οργα-νισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή

(δ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή

(ε) ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομο-θεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση για τις ενέργειες πριν από τη διάθεση στις οποίες έχει προβεί ή προβαίνει.