Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

37.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλον, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία ή σε εκδότη τίτλων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ, πριν από την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας από τον ΟΕΕ -

(α) απαγορεύεται να διευκολύνει, υποστηρίζει ή παραγγέλλει οποιαδήποτε διανομή, μείωση κεφαλαίου, εξαγορά μετοχών ή/και απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου∙ και

(β) στην έκταση που ο ΔΟΕΕ είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίζει για λογαριασμό ΟΕΕ στα αρμόδια όργανα της εταιρείας, απαγορεύεται να ψηφίζει υπέρ διανομής, μείωσης κεφαλαίου, εξαγοράς μετοχών ή/και απόκτησης ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου∙ και

(γ) σε κάθε περίπτωση, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίζει διανομή, μείωση κεφαλαίου, εξαγορά μετοχών ή/και απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο ΔΟΕΕ, δια του εδαφίου (1), αφορούν τα ακόλουθα:

(α) ενδεχόμενη διανομή σε μετόχους, πραγματοποιούμενη όταν, κατά το κλείσιμο του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας είναι, ή καθίσταται, μετά τη διανομή, χαμηλότερα από το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου πλέον των αποθεματικών που δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, από τη νομοθεσία ή από τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας, δεδομένου ότι, όταν το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού, αυτό το ποσό αφαιρείται από το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου∙

(β) οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, το ποσό της οποίας υπερβαίνει το ποσό των κερδών του τελευταίου οικονομικού έτους, προσαυξημένο κατά τα κέρδη που έχουν μεταφερθεί από την τελευταία χρήση και τις κρατήσεις από τα αποθεματικά που είναι διαθέσιμα για αυτό το σκοπό, μειωμένα όμως κατά το ποσό των ζημιών που έχουν μεταφερθεί από προηγούμενες χρήσεις, καθώς και κατά τα ποσά τα οποία έχουν αποθεματοποιηθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας∙

(γ) στο βαθμό που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών, οι αποκτήσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έχει αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και που διατηρεί σε χαρτοφυλάκιο, καθώς και των μετοχών που έχει αποκτήσει πρόσωπο το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού ενεργητικού σε ποσό κατώτερο από εκείνο που προσδιορίζεται στην παράγραφο (α).

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου -

(α) ο όρος «διανομή», που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του εν λόγω εδαφίου, περιλαμβάνει ειδικότερα την καταβολή μερισμάτων και τόκων, σε σχέση με μετοχές∙ και

(β) οι διατάξεις για τη μείωση κεφαλαίου δεν έχουν εφαρμογή στη μείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου που προορίζεται για την αντιστάθμιση ζημιών ή για τη διοχέτευση μετρητών σε αποθεματικό το οποίο δεν διανέμεται, εφόσον, μετά από αυτή την πράξη, το ποσό αυτού του αποθεματικού δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του μειωμένου καλυφθέντος κεφαλαίου∙ και

(γ) ο κατά την παράγραφο (γ) του εν λόγω εδαφίου (2) περιορισμός υπόκειται στις διατάξεις του Άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχεία β) έως η) της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ.