Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια έκθεση ΟΕΕ που ασκεί έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία

36.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλον, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ -

(α) ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο της μη εισηγμένης εταιρείας ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της να γνωστοποιεί στους εκπροσώπους των εργαζομένων την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, εντός της προθεσμίας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, καταβάλλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, λαμβάνουν την ετήσια έκθεση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της∙ ή

(β) περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση που συντάσσεται για κάθε ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 29, τις πληροφορίες σχετικά με τη μη εισηγμένη εταιρεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας ή του ΟΕΕ, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, αντικειμενική επισκόπηση της εξέλιξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, απεικονίζοντας την κατάσταση στο τέλος της περιόδου την οποία καλύπτει η ετήσια έκθεση. Η προαναφερόμενη έκθεση αναφέρει επιπλέον -

(α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη λήξη του οικονομικού έτους∙ και

(β) την προβλεπόμενη εξέλιξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της εταιρείας∙ και

(γ) τις πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ.

(3) ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που εμπίπτει στην περίπτωση του εδαφίου (1) -

(α) ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο της μη εισηγμένης εταιρείας ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της να γνωστοποιεί, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση στα εδάφια (1) ή (2) το άρθρου 29, τις πληροφορίες σχετικά με τη μη εισηγμένη εταιρεία οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζομένους, καταβάλλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της∙ ή

(β) θέτει στη διάθεση των επενδυτών του ΟΕΕ τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές είναι ήδη διαθέσιμες, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση στο εδάφιο (1) ή (2) του άρθρου 29, και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία έχει συνταχθεί η ετήσια έκθεση της μη εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτή εθνικό δίκαιο.