Ενημέρωση των επενδυτών

30.-(1) ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, καθώς και για κάθε ΟΕΕ του οποίου μερίδια διαθέτει στην ΕΕ, παρέχει στους επενδυτές με τον τρόπο που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες, πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης στον ΟΕΕ, καθώς και κάθε ουσιαστική μεταβολή των ακόλουθων πληροφοριών:

(α) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, πληροφορίες σχετικά με τον τόπο σύστασης οποιουδήποτε κύριου ΟΕΕ και τον τόπο σύστασης των υποκείμενων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εφόσον ο κύριος ΟΕΕ επενδύει σε τέτοιους οργανισμούς, περιγραφή των τύπων όλων των περιουσιακών στοιχείων στα οποία δύναται να επενδύει ο ΟΕΕ, τις τεχνικές που ο ΟΕΕ μπορεί να χρησιμοποιεί και όλους τους παρεπόμενους κινδύνους, πληροφορίες σχετικά με κάθε εφαρμοζόμενο επενδυτικό περιορισμό, τις περιστάσεις στις οποίες ο ΟΕΕ δύναται να κάνει χρήση μόχλευσης, τους τύπους και τις πηγές τέτοιας επιτρεπόμενης μόχλευσης και τους συνακόλουθους κινδύνους, κάθε περιορισμό σχετικά με τη χρήση μόχλευσης και τυχόν πρόσθετες ασφάλειες και ρυθμίσεις για την επαναχρησιμοποίηση κεφαλαίων, καθώς και το μέγιστο επίπεδο μόχλευσης που δικαιούται να χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για λογαριασμό του ΟΕΕ∙

(β) περιγραφή των διαδικασιών με τις οποίες ο ΟΕΕ δύναται να μεταβάλλει την επενδυτική στρατηγική του ή/και την επενδυτική του πολιτική∙

(γ) περιγραφή των κύριων νομικών συνεπειών της συμβατικής σχέσης που συνάπτεται για τους σκοπούς της επένδυσης, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και σχετικά με την ύπαρξη ή μη νομικών πράξεων που προβλέπουν την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων στην επικράτεια όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ∙

(δ) την ταυτότητα του ΔΟΕΕ, του θεματοφύλακα του ΟΕΕ, του ελεγκτή του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών∙

(ε) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 9∙

(στ) περιγραφή κάθε ανατειθέμενης από το ΔΟΕΕ λειτουργίας διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 6, καθώς και κάθε ανατειθέμενης από το θεματοφύλακα λειτουργίας φύλαξης, του εκάστοτε φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση, καθώς και τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν από τέτοιες αναθέσεις∙

(ζ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης του ΟΕΕ και της μεθοδολογίας καθορισμού των τιμών για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιμώνται δυσχερώς, σύμφωνα με το άρθρο 19∙

(η) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων εξαγοράς, τόσο σε συνήθεις όσο και σε έκτακτες περιστάσεις, καθώς και των υφιστάμενων διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές∙

(θ) περιγραφή όλων των αμοιβών, των χρεώσεων και των δαπανών, καθώς και των ανώτατων ποσών τους, με τα οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα∙

(ι) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των επενδυτών και, κάθε φορά που ένας επενδυτής τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή του χορηγείται δικαίωμα προνομιακής μεταχείρισης, περιγραφή αυτής της μεταχείρισης, τις κατηγορίες επενδυτών που τυγχάνουν τέτοιας προνομιακής μεταχείρισης και, κατά περίπτωση, τη νομική ή την οικονομική τους σχέση με τον ΟΕΕ ή το ΔΟΕΕ∙

(ια) την τελευταία ετήσια έκθεση του ΟΕΕ, που καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 29∙

(ιβ) τη διαδικασία και τους όρους έκδοσης και διάθεσης των μεριδίων∙

(ιγ) την τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ, ή την τελευταία αγοραία τιμή των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 19∙

(ιδ) τις ιστορικές αποδόσεις του ΟΕΕ, εφόσον είναι διαθέσιμες∙

(ιε) την ταυτότητα του βασικού μεσίτη και περιγραφή των ουσιαστικών ρυθμίσεων μεταξύ του ΟΕΕ και των βασικών μεσιτών αυτού, καθώς και του τρόπου διαχείρισης των αντίστοιχων συγκρούσεων συμφερόντων και τον όρο της σύμβασης με το θεματοφύλακα σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς και επαναχρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, όπως και πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μετάθεση ευθύνης στο βασικό μεσίτη∙

(ιστ) περιγραφή του τρόπου και του χρόνου δημοσιοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου.

(2) ΔΟΕΕ ενημερώνει τους επενδυτές, πριν πραγματοποιήσουν την επένδυσή τους στον ΟΕΕ, για οποιονδήποτε διακανονισμό στον οποίο έχει προβεί ο θεματοφύλακας ώστε να απαλλαγεί συμβατικά από την ευθύνη του σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 27. Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει επίσης τους επενδυτές, χωρίς καθυστέρηση, για οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται σχετικά με την ευθύνη του θεματοφύλακα.

(3) Όταν ΟΕΕ υποχρεούται να καταρτίζει και να δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους καταγωγής του ΟΕΕ ή σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο ή σύμφωνα με νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ, μόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου και δεν περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, δημοσιοποιούνται, είτε χωριστά είτε ως πρόσθετες πληροφορίες στο δελτίο.

(4) ΔΟΕΕ θέτει περιοδικά στη διάθεση των επενδυτών σε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και στη διάθεση των επενδυτών σε μερίδια ΟΕΕ τα οποία διαθέτει στην ΕΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν από τη φύση τους ως μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων∙

(β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ∙

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

(5) Εάν ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ ο οποίος κάνει χρήση μόχλευσης ή διαθέτει στην ΕΕ μερίδια τέτοιου ΟΕΕ, δημοσιεύει, σε τακτική βάση -

(α) οποιεσδήποτε μεταβολές ως προς το ανώτατο επίπεδο μόχλευσης στο οποίο δύναται να φτάσει ο ΔΟΕΕ για λογαριασμό του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης παρέχεται με βάση το διακανονισμό μόχλευσης∙ και

(β) το συνολικό ποσό μόχλευσης το οποίο χρησιμοποίησε ο ΟΕΕ.