Ετήσια έκθεση

29.-(1) ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και για κάθε ΟΕΕ του οποίου διαθέτει μερίδια στην ΕΕ, καταρτίζει ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, την οποία έκθεση παρέχει στους επενδυτές κατόπιν αίτησής τους. ΔΟΟΕ της Δημοκρατίας θέτει την ετήσια έκθεση στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ.

(2) Όταν ΟΕΕ υποχρεούται να δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2004/109/ΕΚ, μόνο οι πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) παρέχονται υποχρεωτικά στους επενδυτές, κατόπιν αίτησής τους, είτε χωριστά είτε ως πρόσθετο τμήμα αυτής της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, η οποία δημοσιοποιείται το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

(3) Η ετήσια έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση του ΟΕΕ∙

(β) λογαριασμό των εσόδων του ΟΕΕ και των δαπανών του για το οικονομικό έτος∙

(γ) έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΟΕΕ για το οικονομικό έτος∙

(δ) τυχόν ουσιαστικές μεταβολές στις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 30, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που καλύπτεται από την έκθεση∙

(ε) το συνολικό ποσό αμοιβών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ πάγιας και μεταβλητής αμοιβής που καταβάλλει ο ΔΟΕΕ στο προσωπικό του, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων των αμοιβών και, κατά περίπτωση τα κέρδη άνω συγκεκριμένου ορίου (carried interests) τα οποία καταβάλλει ο ΟΕΕ∙

(στ) το συνολικό ποσό αμοιβής ανά ανώτερο στέλεχος και μέλος του προσωπικού του ΔΟΕΕ, των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ.

(4) Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχει η ετήσια έκθεση-

(α) καταρτίζονται με βάση αφενός τα λογιστικά πρότυπα του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ ή τα λογιστικά πρότυπα της τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ και αφετέρου τους λογιστικούς κανόνες που προβλέπει ως υποχρεωτικούς ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙ και

(β) ελέγχονται από ελεγκτή, η δε έκθεση ελέγχου, στο σύνολό της, περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), ο ΔΟΕΕ, που διαθέτει μερίδια εκτός ΕΕ ΟΕΕ, επιτρέπεται να υποβάλλει την ετήσια έκθεση για αυτόν τον ΟΕΕ σε έλεγχο που ανταποκρίνεται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα τα οποία ισχύουν στο κράτος όπου ο ΟΕΕ έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική του έδρα.