Πληροφορίες στην κατοχή του θεματοφύλακα

28.- Ο θεματοφύλακας, μετά από σχετικό αίτημα, θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών εποπτείας του, όλες τις πληροφορίες που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του και οι οποίες ενδεχομένως να είναι απαραίτητες για τις αρμόδιες αρχές του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια αρχή εποπτείας του θεματοφύλακα αλλά όχι αρμόδια αρχή του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ, ανταλλάσσει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαμβάνει από το θεματοφύλακα με τις προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές.