Ευθύνη του θεματοφύλακα ΟΕΕ

27.-(1) Θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος έναντι του ΟΕΕ ή, κατά περίπτωση, έναντι των επενδυτών του ΟΕΕ, για την απώλεια, από το θεματοφύλακα ή κατά περίπτωση από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη τους, χρηματοοικονομικών μέσων που τίθενται υπό θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 24.

(2) Σε περίπτωση απώλειας χρηματοοικονομικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας επιστρέφει, χωρίς καθυστέρηση, χρηματοοικονομικό μέσο του ίδιου είδους, ή το αντίστοιχο ποσό, είτε στον ΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ. Ο θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, εάν αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός το οποίο ευλόγως εκφεύγει από τις δυνατότητες ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν, όσες προσπάθειες και εάν ήταν ευλόγως δυνατό να καταβληθούν για την αποτροπή τους.

(3) Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΕΕ ή, κατά περίπτωση, των επενδυτών του ΟΕΕ, για οποιεσδήποτε ζημιές υποστούν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Νόμου.

(4) Η ευθύνη του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει αναθέσει λειτουργίες του σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 26. Σε περίπτωση απώλειας χρηματοοικονομικού μέσου που έχει αποτελέσει αντικείμενο θεματοφυλακής από τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 26, ο θεματοφύλακας απαλλάσσεται από την ευθύνη του, εάν αποδείξει ότι-

(α) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την από μέρους του ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής, όπως αυτές προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 26∙ και

(β) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του τρίτου, η οποία μεταθέτει ρητά την ευθύνη του θεματοφύλακα στον τρίτο και παρέχει δυνατότητα, είτε στον ΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ είτε στο θεματοφύλακα  για λογαριασμό των ανωτέρω, να προβάλλει αξίωση κατά του τρίτου για την απώλεια του χρηματοοικονομικού μέσου∙ και

(γ) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ αφενός του θεματοφύλακα και αφετέρου του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, η οποία προβλέπει ρητά την απαλλαγή του θεματοφύλακα από την ευθύνη του και εξειδικεύει τον αντικειμενικό λόγο για την πρόβλεψη ενός τέτοιου όρου απαλλαγής από ευθύνη.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία τρίτης χώρας απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα να τίθενται σε θεματοφυλακή από τοπικό φορέα και δεν υπάρχουν τοπικοί φορείς ανταποκρινόμενοι στις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 απαιτήσεις αναφορικά με την ανάθεση θεματοφυλακής, ο θεματοφύλακας απαλλάσσεται από την ευθύνη του, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του σχετικού ΟΕΕ προβλέπουν ρητά τη δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο∙

(β) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ έχουν ενημερωθεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους στον ΟΕΕ, για αυτή την απαλλαγή καθώς και για τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν∙

(γ) ο ΟΕΕ, ή ο ΔΟΕΕ ενεργώντας για λογαριασμό του ΟΕΕ, έχει ζητήσει από το θεματοφύλακα την ανάθεση σε τοπικό φορέα∙

(δ) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, η οποία προβλέπει ρητά τέτοια απαλλαγή∙

(ε) υφίσταται γραπτή σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του τρίτου, η οποία μεταθέτει ρητά την ευθύνη του θεματοφύλακα σε αυτόν τον τοπικό φορέα και παρέχει δυνατότητα είτε στον ΟΕΕ είτε στο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ είτε στο θεματοφύλακα για λογαριασμό οποιουδήποτε από τους αμφοτέρους να προβάλει αξίωση κατά αυτού του τοπικού φορέα για την απώλεια του χρηματοοικονομικού μέσου.

(6) Οι επενδυτές του ΟΕΕ επιτρέπεται να επικαλεστούν την ευθύνη του θεματοφύλακα, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, ΔΟΕΕ και επενδυτές.