Ανάθεση καθηκόντων από θεματοφύλακα ΟΕΕ σε τρίτο

26.-(1) Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο μόνο λειτουργίες του που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 24 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι λειτουργίες δεν ανατίθενται με σκοπό την παράκαμψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο∙

(β) ο θεματοφύλακας είναι σε θέση να καταδείξει ότι η ανάθεση δικαιολογείται από αντικειμενικό λόγο∙

(γ) ο θεματοφύλακας έχει επιδείξει κάθε αρμόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια για την επιλογή και το διορισμό του τρίτου στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των λειτουργιών του και συνεχίζει να επιδεικνύει κάθε αρμόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια για την περιοδική επανεξέταση και το συνεχή έλεγχο αυτού του τρίτου, καθώς και των ρυθμίσεων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο τρίτος σε σχέση με τα ζητήματα που του έχουν ανατεθεί∙

(δ) ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι ο τρίτος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σε διαρκή βάση, για όσο χρονικό διάστημα εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις λειτουργίες οι οποίες του έχουν ανατεθεί:

(i) ο τρίτος διαθέτει την υποδομή και την πείρα που είναι κατάλληλες και ανάλογες με τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, τα οποία περιουσιακά στοιχεία του έχει εμπιστευθεί ο θεματοφύλακας,

(ii) προκειμένου για ανάθεση καθηκόντων θεματοφυλακής που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 24, ο τρίτος υπόκειται σε αποτελεσματική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σε προληπτική εποπτεία στη σχετική δικαιοδοσία και σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι στην κατοχή του,

(iii) ο τρίτος διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν κάθε στιγμή ως ανήκοντα σε πελάτες ενός συγκεκριμένου θεματοφύλακα,

(iv) ο τρίτος δε χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία που του έχει εμπιστευθεί ο θεματοφύλακας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, και χωρίς την προηγούμενη σχετική ενημέρωση του θεματοφύλακα,

(v) ο τρίτος συμμορφώνεται με τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 24 και στο άρθρο 25.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), εάν η νομοθεσία τρίτης χώρας απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα να τίθενται σε θεματοφυλακή από τοπικό φορέα και δεν υπάρχουν τοπικοί φορείς ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υποπαράγραφο για την ανάθεση, ο θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες του σε τέτοιο τοπικό φορέα, μόνο στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνον εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ανάθεση, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ πρέπει να έχουν ενημερωθεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους στον ΟΕΕ, για το ότι η συγκεκριμένη ανάθεση διενεργείται στη συγκεκριμένη οντότητα εξαιτίας νομικών περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία της τρίτης χώρας, καθώς και για τις περιστάσεις που δικαιολογούν αυτή την ανάθεση∙

(β) ο ΟΕΕ, ή ο ΔΟΕΕ ενεργώντας για λογαριασμό του ΟΕΕ, έχει ζητήσει από το θεματοφύλακα την ανάθεση της θεματοφυλακής αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων σε τέτοιο τοπικό φορέα.

(3) Τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες θεματοφυλακής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, επιτρέπεται να αναθέτει περαιτέρω αυτές τις λειτουργίες, κατά μέρος ή στο σύνολό τους, σε άλλο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η περαιτέρω ανάθεση υπόκειται στους όρους με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η αρχική ανάθεση. Το εδάφιο (4) του άρθρου 27 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε τέτοια περαιτέρω ανάθεση.

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος άρθρου, η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζονται από αυτό το νόμο ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τρίτων χωρών, δε θεωρούνται ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής.