Υποχρεώσεις του ΔΟΕΕ

και του θεματοφύλακα ΟΕΕ κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους

25.-(1) Στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων τους, ο ΔΟΕΕ και ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ οφείλουν να ενεργούν με ειλικρίνεια, εντιμότητα, επαγγελματισμό και ανεξαρτησία, καθώς και προς το συμφέρον του ΟΕΕ και των επενδυτών του.

(2) Θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΕΕ ή με το ΔΟΕΕ για λογαριασμό του ΟΕΕ, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ΟΕΕ, των επενδυτών του, του ΔΟΕΕ και του ίδιου, εκτός εάν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα από τα άλλα καθήκοντά του που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον έχει εντοπίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

(3) Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 24, δεν επαναχρησιμοποιούνται από το θεματοφύλακα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ.