Καθήκοντα του θεματοφύλακα ΟΕΕ

24.-(1) Ο θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ διασφαλίζει γενικά την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΕΕ και ειδικότερα ότι -

(α) όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά την εγγραφή μεριδίων του ΟΕΕ, έχουν εισπραχθεί∙ και

(β) όλα τα μετρητά του ΟΕΕ καταχωρούνται με ορθό τρόπο σε λογαριασμούς που ανοίγονται στο όνομα είτε του ΟΕΕ είτε του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ είτε του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, σε οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 20(1)(α), (β), (γ) ή (δ) της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ 144-2007-01 του 2012, ή σε άλλη οντότητα της ίδιας φύσης, στην αντίστοιχη αγορά όπου απαιτούνται λογαριασμοί μετρητών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η οντότητα υπόκειται σε αποτελεσματική προληπτική ρύθμιση και εποπτεία, οι οποίες είναι ισοδύναμου αποτελέσματος με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, τυγχάνουν αποτελεσματικής εφαρμογής και είναι σύμφωνες με τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ 144-2007-01 του 2012.

(2) Εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται σε αυτούς τους λογαριασμούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), ούτε μετρητά που ανήκουν στο θεματοφύλακα.

(3) Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, ανατίθεται στο θεματοφύλακα ως εξής:

(α) εφόσον πρόκειται για χρηματοοικονομικά μέσα που είναι δυνατό να τεθούν προς φύλαξη -

(i) ο θεματοφύλακας θέτει σε θεματοφυλακή τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία είναι δεκτικά καταχώρησης σε λογαριασμό τήρησης χρηματοοικονομικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα και όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία είναι δεκτικά φυσικής παράδοσης σε αυτόν, και

(ii) προς τον προαναφερόμενο σκοπό, ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, που είναι δεκτικά καταχώρησης σε λογαριασμό τέτοιων μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι σε αυτά τα βιβλία σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012, οι οποίοι τηρούνται στο όνομα είτε του ΟΕΕ είτε του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, κατά τρόπο ώστε να μπορούν κάθε στιγμή να αναγνωριστούν σαφώς ως ανήκοντες στον ΟΕΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία∙

(β) εφόσον πρόκειται για άλλα στοιχεία ενεργητικού -

(i) ο θεματοφύλακας επαληθεύει ότι αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, και τηρεί αρχείο αυτών των στοιχείων για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕ, ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, και

(ii) η εκτίμηση του θεματοφύλακα κατά πόσο ο ΟΕΕ, ή ο ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, έχει την κυριότητα αυτών των στοιχείων, βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχονται από τον ΟΕΕ ή το ΔΟΕΕ και, εφόσον διατίθενται, σε εξωτερικές αποδείξεις, και

(iii) ο θεματοφύλακας διατηρεί το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο (i) αρχείο πάντοτε ενημερωμένο.

(4) Επιπλέον των καθηκόντων που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3) του παρόντος άρθρου, ο θεματοφύλακας -

(α) διασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων ενός ΟΕΕ πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙ και

(β) διασφαλίζει ότι η αξία των μεριδίων του ΟΕΕ υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ και με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 19∙ και

(γ) εκτελεί τις εντολές του ΔΟΕΕ, εκτός εάν είναι αντίθετες με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙ και

(δ) διασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ, καταβάλλεται στον ΟΕΕ το αντίτιμο εντός των συνήθων προθεσμιών∙ και

(ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.