Ανάκληση άδειας λειτουργίας

12.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν ο ΔΟΕΕ δεν κάνει χρήση της εν λόγω άδειας εντός δώδεκα (12) μηνών, ή παραιτηθεί από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα που εμπίπτει στον παρόντα Νόμο για τους έξι (6) μήνες που έχουν προηγηθεί∙

(β) εάν ο ΔΟΕΕ έχει λάβει την εν λόγω άδεια με βάση ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλεί άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια∙

(β) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται πλέον με την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΟΔ144-2007-05 για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ, εφόσον η εν λόγω άδεια καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου∙

(γ) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ έχει παραβεί σοβαρά ή συστηματικά διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(δ) εάν αυτός ο ΔΟΕΕ εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις οποίες άλλες νομοθετικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, προβλέπουν ανάκληση άδειας λειτουργίας.

(3)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τάσσει στον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προθεσμία, ανάλογα με τις περιστάσεις, προς τακτοποίηση της κατάστασης -

(i) εάν τα ίδια κεφάλαια του ΔΟΕΕ μειωθούν κάτω από τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια του άρθρου 9∙ ή

(ii) εάν ο ΔΟΕΕ δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια που προκύπτουν από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια λειτουργίας καλύπτει την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6.

(β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), χωρίς ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας να έχει τακτοποιήσει την κατάσταση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ.