Γενικές αρχές

13.-(1) ΔΟΕΕ, σε διαρκή βάση -

(α) ενεργεί έντιμα, νόμιμα και με τη δέουσα προσοχή, μέριμνα και επιμέλεια, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του∙ και

(β) ενεργεί προς το συμφέρον των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή/και των επενδυτών σε αυτούς τους ΟΕΕ, καθώς και με βάση την ακεραιότητα της αγοράς∙ και

(γ) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων∙ και

(δ) λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και, όταν αυτές δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, για τον εντοπισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, και κατά περίπτωση, για τη γνωστοποίηση αυτών των συγκρούσεων, προκειμένου να αποτρέπεται η βλαπτική επίδρασή τους στα συμφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται και των επενδυτών τους και να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση αυτών των ΟΕΕ∙ και

(ε) τηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών απαιτήσεων που διέπουν την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, κατά τρόπο ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται και των επενδυτών τους, καθώς και η ακεραιτότητα της αγοράς∙ και

(στ) μεριμνά ώστε όλοι οι επενδυτές να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης.

(2) Επενδυτής σε ΟΕΕ απαγορεύεται να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, εκτός εάν προβλέπεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

(3) Κάθε ΔΟΕΕ, η άδεια λειτουργίας του οποίου καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίων που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου -

(α) απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου πελάτη σε μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, εκτός εάν λάβει προηγούμενη και γενική συναίνεση του πελάτη∙ και

(β) ως προς τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 17 και του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και στις διατάξεις των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών.