Αποδοχές

14.-(1) ΔΟΕΕ υιοθετεί και εφαρμόζει περί αποδοχών πολιτικές και πρακτικές που -

(α) είναι συμβατές με τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων∙ και

(β) δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων ασύμβατων με το προφίλ κινδύνου και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙ και

(γ) είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2)∙ και

(δ) αφορούν τις κατηγορίες υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, όσους αναλαμβάνουν κινδύνους, όσους διενεργούν ελέγχους και υπαλλήλους που λαμβάνουν συνολική αμοιβή που τους φέρνει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εκείνους οι οποίοι αναλαμβάνουν κινδύνους και των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα προφίλ του κινδύνου του ΔΟΕΕ ή των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

(2) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή του συνόλου των περί αποδοχών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που αφορούν τους μισθούς και συνταξιοδοτικές παροχές διακριτικής ευχέρειας, ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο προς το μέγεθός του, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση του, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του:

(α) η πολιτική αμοιβών συνάδει με και προωθεί την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατοι προς τα προφίλ κινδύνου, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙

(β) η πολιτική αμοιβών ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα του ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται ή των επενδυτών των ΟΕΕ, και περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων∙

(γ) η διοίκηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εποπτείας του ΔΟΕΕ τις οποίες υπέχει, εγκρίνει και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αμοιβών και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της∙

(δ) η εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αμοιβών που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εποπτείας που αυτή υπέχει∙

(ε) τα μέλη εκείνα του προσωπικού που εμπλέκονται σε διενέργεια ελέγχων, αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων που αυτοί ελέγχουν∙

(στ) οι αποδοχές των ανώτερων στελεχών στα τμήματα διαχείρισης του κινδύνου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αποδοχών∙

(ζ) όπου η αμοιβή είναι συνάρτηση της επίδοσης, το συνολικό ποσόν της αμοιβής στηρίζεται σε ένα λογικό συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του ατόμου και της υπό εξέταση επιχειρηματικής μονάδας ή του υπό εξέταση ΟΕΕ με τα συνολικά αποτελέσματα του ΔΟΕΕ, ενώ κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης λαμβάνονται υπόψη κριτήρια χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά∙

(η) η αξιολόγηση της επίδοσης εντάσσεται σε ένα πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στον κύκλο ζωής του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι βασισμένη σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η πραγματική πληρωμή αμοιβής κατά το σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο της επίδοσης καλύπτει χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη την πολιτική εξαγοράς ή εξόφλησης του ΟΕΕ τον οποίο ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται και τους αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους∙

(θ) η εγγυημένη μεταβλητή αμοιβή αποτελεί εξαίρεση και ισχύει μόνο στο πλαίσιο της μισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και μόνο για το πρώτο έτος∙

(ι) οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αμοιβών εξισορροπούνται κατάλληλα· το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό της συνολικής αμοιβής, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των μεταβλητών στοιχείων της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθεί μεταβλητό στοιχείο της αμοιβής∙

(ια) οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία∙

(ιβ) οι μετρήσεις των επιδόσεων, που διενεργούνται για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων αμοιβής ή των ομάδων από μεταβλητά στοιχεία αμοιβής, περιλαμβάνουν ένα αναλυτικό μηχανισμό αναπροσαρμογής για την ενσωμάτωση όλων των σημαντικών τύπων τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων∙

(ιγ) με βάση τη νομική μορφή του ΟΕΕ και τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, σημαντικό μέρος και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατόν (50%), οποιασδήποτε μεταβλητής αμοιβής αποτελείται από μερίδια του σχετικού ΟΕΕ ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά συμφέροντα, ή χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με μετοχές ή ισοδύναμα μέσα που δεν είναι μετρητά, εκτός εάν η διαχείριση του ΟΕΕ ισοδυναμεί με λιγότερο από ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατόν (50%) του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, οπότε δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατόν (50%)∙ τα προαναφερόμενα μέσα υπόκεινται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα του ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται και των επενδυτών του ΟΕΕ∙ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θέτει περιορισμούς στο είδος και στο σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγορεύει ορισμένα μέσα όπως αρμόζει∙ η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τόσο στο μέρος του υπό αναβολή μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών σύμφωνα με την παράγραφο (ιδ) όσο και στο μέρος του μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών που δεν τελεί υπό αναβολή∙

(ιδ) η καταβολή σημαντικού μέρους και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ποσοστό ύψους σαράντα τοις εκατόν (40%), της μεταβλητής συνιστώσας της αμοιβής αναβάλλεται για περίοδο η οποία είναι αρμόζουσα με βάση τον κύκλο ζωής και την πολιτική εξαγοράς του οικείου ΟΕΕ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΕΕ∙ η προαναφερόμενη περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έως (5) πέντε έτη, εκτός εάν ο κύκλος ζωής του σχετικού ΟΕΕ είναι συντομότερος· το δικαίωμα της αμοιβής που υπάγεται στις ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται το πολύ κατ’ αναλογία του χρόνου· όσον αφορά μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον ποσοστού ύψους εξήντα τοις εκατόν (60%) του ποσού∙

(ιε) η μεταβλητή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου τμήματός της, καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται μόνο εάν είναι βιώσιμη βάσει της οικονομικής κατάστασης του ΔΟΕΕ συνολικά, και εφόσον είναι δικαιολογημένη με βάση την επίδοση της επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΕΕ και του συγκεκριμένου δικαιούχου∙ το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν ο σχετικός ΔΟΕΕ ή ο ΟΕΕ παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού μπόνους (malus) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών∙

(ιστ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙ εάν ο υπάλληλος αποχωρεί από το ΔΟΕΕ πριν από τη συνταξιοδότηση, οι συνταξιοδοτικές παροχές διακριτικής ευχέρειας πρέπει να διατηρούνται από το ΔΟΕΕ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με τη μορφή των μέσων όπως ορίζονται στην παράγραφο (ιγ)∙ σε περίπτωση υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι συνταξιοδοτικές παροχές διακριτικής ευχέρειας πρέπει να καταβάλλονται στον υπάλληλο με τη μορφή των μέσων που καθορίζονται στην παράγραφο (ιγ) με την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης∙

(ιζ) το προσωπικό υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αμοιβή και ευθύνη, για να καταστρατηγούνται οι περιλαμβανόμενοι στις ρυθμίσεις περί αποδοχών μηχανισμοί ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο∙

(ιη) η μεταβλητή αμοιβή δεν καταβάλλεται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οι αρχές που προβλέπονται στο εδάφιο (2) εφαρμόζονται σε οποιανδήποτε αμοιβή καταβάλλει ο ΔΟΕΕ, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλει άμεσα ο ίδιος ο ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού συμμετοχής επί του κεφαλαίου, ή σε οποιανδήποτε μεταβίβαση μεριδίων του ΟΕΕ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, όσους αναλαμβάνουν κινδύνους και όσους διενεργούν ελέγχους, και υπάλληλους που λαμβάνουν συνολική αμοιβή που τους φέρνει στην ίδια μισθολογική κλίμακα με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εκείνους που αναλαμβάνουν κινδύνους, και των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά του κινδύνου τους ή στα χαρακτηριστικά κινδύνου των ΟΕΕ που αυτοί διαχειρίζονται.

(4) ΔΟΕΕ που είναι σημαντικοί από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης τους, του φάσματος και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούν μια επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών λειτουργεί κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και πρακτικές σε θέματα αποδοχών και για τα κίνητρα που σχεδιάζονται για τη διαχείριση κινδύνων. Η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή αποφάσεων που αφορούν τις αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ και ΟΕΕ και που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη διοίκηση στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων. Της επιτροπής αποδοχών προεδρεύει ένα μέλος του οργάνου της διοίκησης που δεν ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες στον συγκεκριμένο ΔΟΕΕ. Τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι μέλη του οργάνου της διοίκησης που δεν ασκούν καμία εκτελεστική λειτουργία στον συγκεκριμένο ΔΟΕΕ.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει περαιτέρω -

(α) τα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1)∙ και

(β) τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στο εδάφιο (2), λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, το μέγεθος του ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται, την εσωτερική του οργάνωση και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.