Σύγκρουση συμφερόντων

15.-(1) ΔΟΕΕ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν από τη διαχείριση ΟΕΕ -

(α) μεταξύ αφενός του ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν τη διοίκησή του, των υπαλλήλων του ή οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το ΔΟΕΕ δια ελέγχου και αφετέρου τον ΟΕΕ, τον οποίο αυτός διαχειρίζεται ή των επενδυτών του ΟΕΕ∙ ή

(β) μεταξύ ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και άλλου ΟΕΕ ή των επενδυτών του∙ ή

(γ) μεταξύ ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και άλλου πελάτη του ΔΟΕΕ∙ ή

(δ) μεταξύ ενός ΟΕΕ ή των επενδυτών του και ενός ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ∙ ή

(ε) μεταξύ δύο πελατών του ΔΟΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ -

(α) υιοθετεί, διατηρεί και εφαρμόζει οργανωτικές και εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου για την επισήμανση, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των ΟΕΕ και των επενδυτών τους∙ και

(β) διαχωρίζει, εντός του λειτουργικού περιβάλλοντός του, καθήκοντα και ευθύνες που μπορούν να θεωρηθούν ασυμβίβαστα μεταξύ τους, ή που θα μπορούσαν ενδεχόμενα να προκαλέσουν συστηματικές συγκρούσεις συμφερόντων, και

(γ) εκτιμά το βαθμό στον οποίο οι λειτουργικές του συνθήκες μπορεί να συνεπάγονται οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων, και γνωστοποιεί αυτές τις συγκρούσεις στους επενδυτές των ΟΕΕ.

(3) Εάν οι οργανωτικές και οι εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) δεν επαρκούν για την εξασφάλιση, με εύλογη βεβαιότητα, της πρόληψης των κινδύνων να επηρεαστούν αρνητικά τα συμφέροντα των επενδυτών, ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί με σαφήνεια τη γενική φύση ή τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων στους επενδυτές, πριν αναλάβει να ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό τους και υιοθετεί και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτών των συγκρούσεων συμφερόντων.

(4)(α) Όταν ΔΟΕΕ προσφεύγει, για λογαριασμό ΟΕΕ, στις υπηρεσίες βασικού μεσίτη, ο ΔΟΕΕ και ο βασικός μεσίτης συνάπτουν μεταξύ τους σύμβαση η οποία -

(i) καθορίζει τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας∙ και

(ii) προβλέπει τα περί της ενδεχόμενης μεταφοράς και επαναχρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, εντός του πλαισίου που διαγράφει ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα αυτού του ΟΕΕ∙ και

(iii) προβλέπει τη σχετική ενημέρωση του θεματοφύλακα.

(β) ΔΟΕΕ επιδεικνύει τη δέουσα επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια, για την επιλογή και το διορισμό των βασικών μεσιτών, με τους οποίους πρόκειται να συνάψει σύμβαση που προβλέπεται στην παράγραφο (α).