Αναστολή άδειας λειτουργίας

11.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστέλλει άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, εφόσον έχει εύλογη αιτία να πιστεύει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι η συνέχιση της δραστηριοποίησής του είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, των πελατών του ή των επενδυτών, ή, γενικότερα, την εύρυθμη λειτουργία ή την ακεραιότητα της αγοράς -

(α) σε συνάρτηση με τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΔΟΕΕ, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση∙ ή

(β) μέσω απόφασης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ενημερώνουν το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του, όταν υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος Νόμου, ή άλλης νομικής διάταξης που ρυθμίζει την παροχή υπηρεσιών από το ΔΟΕΕ ή διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για όσο διάστημα υπάρχει εύλογη υποψία ότι υφίσταται ο κίνδυνος βλάβης των προαναφερόμενων συμφερόντων.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστέλλει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το εδάφιο (1), μερικώς ή ολικώς. Σε περίπτωση μερικής αναστολής, κατά την οποία αναστέλλεται η άδεια σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 6, η Επιτροπή αναστέλλει υποχρεωτικά και τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 6.

(3) Σε περίπτωση αναστολής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την απόφασή της για την αναστολή της άδειας λειτουργίας, δύναται να τάσσει στον ΔΟΕΕ εύλογη προθεσμία προς τακτοποίηση της κατάστασης. Η προθεσμία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την αναστολή.

(4) ΔΟΕΕ οφείλει, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3), να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τακτοποίηση της κατάστασης, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -

(α) εάν κρίνει ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος αναστολής της άδειας λειτουργίας, ανακαλεί την αναστολή, ενημερώνοντας σχετικά το ΔΟΕΕ∙ ή

(β) εάν ο ΔΟΕΕ παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ή εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η κατάσταση δεν έχει τακτοποιηθεί ή ότι τα συμφέροντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο, παρατείνει την αναστολή της άδειας λειτουργίας και ξεκινά τη διαδικασία για την ανάκληση της άδειας, οπότε η αναστολή ισχύει μέχρι τη λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας.

(5) Σε περίπτωση αναστολής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο ΔΟΕΕ δεν παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες ούτε ασκεί εκείνες τις δραστηριότητες, ως προς τις οποίες του ανεστάλη η άδεια.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της να εξειδικεύει τη διαδικασία η οποία ακολουθείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(7) Σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (5), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).