Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας

10.-(1) Κάθε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από την εφαρμογή της, κάθε ουσιαστική μεταβολή στοιχείου που αποτέλεσε προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας την οποίας χορήγησε σε αυτόν η εν λόγω Επιτροπή, και ιδίως πληροφορίας που παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση κατά την οποία απορρίπτει μεταβολή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή επιβάλλει περιορισμό στην εφαρμογή της, ενημερώνει το ΔΟΕΕ εντός ενός μηνός από τη λήψη της γνωστοποίησής της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει την προαναφερόμενη προθεσμία, για έναν επιπλέον μήνα κατ’ ανώτατο όριο, εάν θεωρήσει τούτο αναγκαίο εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης και εφόσον ενημερώσει σχετικά το ΔΟΕΕ. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εκφράσει αντιρρήσεις για την προαναφερόμενη μεταβολή, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας ή εντός της περιόδου παράτασής της, η μεταβολή τίθεται αυτοδίκαια σε ισχύ.