Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

73.-(1) Με οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται -

(α) οι εποπτευόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΔΟΕΕ που καταβάλλουν δικαιώματα υπέρ αυτής στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου καθώς και το ύψος αυτών των δικαιωμάτων∙ και

(β) οι ΔΟΕΕ που καταβάλλουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ετήσιες εισφορές στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου καθώς και το ύψος αυτών των εισφορών.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει τις αιτήσεις ή/και γνωστοποιήσεις, για τις οποίες οφείλονται δικαιώματα, κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και, γενικά, να καθορίζει κάθε σχετικό με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματα και ετήσιες εισφορές θέμα.

(3) Τα τέλη και οι εισφορές που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής τους, λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, μέτρα προς είσπραξή τους, όπως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, όπως διορθώθηκε.