Διοικητικές κυρώσεις

74.-(1) Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του Νόμου ή/και κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή του ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη, διοικητικό πρόστιμο, μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε όφελος από αυτή, ή επέτρεψε σε άλλο πρόσωπο να προσποριστεί όφελος εξαιτίας αυτής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου του οφέλους που ο υπαίτιος προκάλεσε με τη διενέργεια της παράβασης.

(3) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, λαμβάνονται μέτρα προς είσπραξή του, όπως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, όπως διορθώθηκε.

(5) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διοικητικό πρόστιμο σε -

(α) νομικό πρόσωπο, ή/και

(β) σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

(6) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλει σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος Νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή του, εκτός εάν αυτή η δημοσιοποίηση των επιβαλλόμενων μέτρων και κυρώσεων ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοοικονομικές αγορές, ή να βλάψει τα συμφέροντα των επενδυτών, ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με την παράγραφο 3 του Άρθρου 48 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.