Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων, ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη

75.-(1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος Νόμου, προβαίνει σε δήλωση, ή υποβολή εγγράφων ή ανακοίνωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την άμεση συλλογή πληροφοριών ή την άμεση διενέργεια ελέγχου ή εισόδου ή έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή/και

(β) παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2013,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) ή σε αμφότερες τις ποινές:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74.

(2) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε παροχή των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη λήψη άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) σε αμφότερες τις ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του εκδίδει, θέτει σε κυκλοφορία ή διανέμει διαφημιστικό υλικό ή έντυπα αιτήσεων ή δηλώσεων συμμετοχής σε ΟΕΕ, που δεν δύναται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο να διαθέσει μερίδιά του στη Δημοκρατία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.

(4) Σε περίπτωση που προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο ποινικό αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, ποινική ευθύνη υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοσδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ή άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος ή συνεργάτης του νομικού προσώπου που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του ποινικού αδικήματος.

(5) Πρόσωπο που, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4), υπέχει ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο για κάθε ζημία που επέρχεται σε τρίτο εξαιτίας της πράξης ή της παράλειψης η οποία στοιχειοθετεί το αδίκημα.