Αιτιολογία αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

76. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτιολογεί γραπτώς κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτει αίτηση χορήγησης άδειας ΔΟΕΕ, για τη διαχείριση ή/και τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ, ή με την οποία ανακαλεί τέτοια άδεια, καθώς και κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ανακοινώνει δε κάθε τέτοια απόφαση στον αιτητή ή στον ενδιαφερόμενο ΔΟΕΕ.