Υποχρεώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έναντι της ΕΑΚΑΑ και λοιπών φορέων

72.-(1) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου, με την ΕΑΚΑΑ, το ΕΣΣΚ, ή με άλλες αρμόδιες αρχές, θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η ΕΑΚΑΑ ή η οικεία αρμόδια αρχή δηλώσει, κατά τη συγκεκριμένη επικοινωνία ότι αυτές οι πληροφορίες είναι δυνατό να κοινοποιούνται, ή όταν η κοινοποίησή τους απαιτείται στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον της ζητηθεί από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την παράγραφο (4) του Άρθρου 47 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, λαμβάνει ή ανανεώνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ή μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της ΕΕ, χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 49 του παρόντος Νόμου, ή χωρίς την κοινοποίηση που προβλέπεται στα άρθρα 44, 45 και 59 έως 63 του παρόντος Νόμου, ή χωρίς να έχει την άδεια προς τούτο από τις αρμόδιες αρχές του σχετικού κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος Νόμου∙

(β) επιβάλλει περιορισμούς σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση ΟΕΕ, σε περίπτωση υπέρμετρης συγκέντρωσης κινδύνου σε συγκεκριμένη αγορά σε διασυνοριακή βάση∙

(γ) επιβάλλει περιορισμούς σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, σχετικά με τη διαχείριση ΟΕΕ, σε περίπτωση κατά την οποία δραστηριότητά του ενδεχομένως αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου αντισυμβαλλόμενου για πιστωτικό ίδρυμα ή για άλλη αντίστοιχη από συστηματική σκοπιά οντότητα.

(3) Τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (2) πρέπει -

(α) να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιτότητα της χρηματοοικονομικής αγοράς, ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοοικονομικού συστήματος στην ΕΕ, ή να βελτιώνουν σημαντικά την ικανότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παρακολουθεί την απειλή∙ και

(β) να μη δημιουργούν κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας∙ και

(γ) να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ρευστότητας σε αυτές τις αγορές, ή τη δημιουργία αβεβαιότητας για τους φορείς της αγοράς, με τρόπο δυσανάλογο σε σχέση με τα οφέλη που προκύπτουν από τα μέτρα.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 47 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.