Εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

71.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση των λειτουργιών της. Αυτές οι εξουσίες ασκούνται με οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) άμεσα∙

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές∙

(γ) υπό την ευθύνη της, αλλά με ανάθεση σε οντότητες στις οποίες έχουν μεταβιβαστεί καθήκοντα∙

(δ) ύστερα από αίτηση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει αντίγραφό του∙

(β) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε σχέση με δραστηριότητα ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ την οποία εποπτεύει και, εάν αυτό είναι απαραίτητο, να καλεί και να ανακρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο για τη συγκέντρωση πληροφοριών∙

(γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση∙

(δ) να απαιτεί κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων∙

(ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη τον παρόντα Νόμο ή με διάταξη που θεσπίζεται κατ’ εξουσιοδότησή του∙

(στ) να ζητεί, με αίτηση προς αρμόδιο δικαστήριο, τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων∙

(ζ) να επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας με την ακόλουθη διαδικασία:

(i) σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή του, δύναται να επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) μέρες, με δυνατότητα παράτασης, για μία ή περισσότερες φορές, διάρκειας πέντε (5) ή λιγότερων ημερών, για τερματισμό της εν λόγω παράβασης, και

(ii) το πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται η πιο πάνω απαγόρευση, οφείλει κατά το χρόνο που ισχύει η απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων για τους οποίους επιβλήθηκε η απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και

(iii) εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι που επέβαλαν την απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της πρώτης ή οποιασδήποτε πενθήμερης περιόδου, δύναται να επιτρέψει την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από τον καθορισμένο χρόνο εκπνοής∙

(η) να απαιτεί την παροχή πληροφοριών από εγκεκριμένο ΔΟΕΕ, θεματοφύλακα ΟΕΕ ή ελεγκτή∙

(θ) να λαμβάνει κάθε μέτρο που να εξασφαλίζει ότι ΔΟΕΕ ή θεματοφύλακας ΟΕΕ θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο∙

(ι) με οδηγία της να καθορίζει τη διαδικασία με την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διατάσσει την αναστολή της έκδοσης, διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων ΟΕΕ, προς το συμφέρον των μεριδιούχων του ή/και του επενδυτικού κοινού∙

(ια) να ανακαλεί άδεια που έχει χορηγήσει σε ΔΟΕΕ ή/και να ανακαλεί έγκριση που έχει χορηγήσει σε θεματοφύλακα ΟΕΕ∙

(ιβ) να ζητεί από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την άσκηση ποινικής δίωξης, σε βάρος προσώπων που έχουν παραβιάσει κανόνα ποινικού χαρακτήρα, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου∙

(ιγ) να εξουσιοδοτεί γραπτώς ελεγκτές ή/και εμπειρογνώμονες όπως διενεργούν ελέγχους ή/και έρευνες.

(3) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, όπως διορθώθηκε, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές και όργανα άλλων κρατών και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς την εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ, κρίνει ότι εγκεκριμένος ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ έχει παραβεί υποχρέωσή του που προκύπτει από τον παρόντα Νόμο, ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, το συντομότερο δυνατό, με λεπτομερή αιτιολόγηση της κρίσης της.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες ΟΕΕ, σε σχέση με χρηματοοικονομικό μέσο, είναι δυνατό να εκθέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της αγοράς.