Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους καταγωγής ή υποδοχής ΔΟΕΕ

70.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την προληπτική εποπτεία των ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ή/και διαθέτει μερίδια ΟΕΕ σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που αναθέτουν την ευθύνη εποπτείας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, ασκεί την εποπτεία της συμμόρφωσης του ΔΟΕΕ προς τα άρθρα 13 και 15, εφόσον αυτός διαχειρίζεται ή/και διαθέτει μερίδια ΟΕΕ, δια μέσου υποκαταστήματος, στη Δημοκρατία.

(3) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ο οποίος διαχειρίζεται ή/και διαθέτει μερίδια ΟΕΕ δια μέσου υποκαταστήματος, σε άλλο κράτος μέλος ως κράτος μέλος υποδοχής του, εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, ως προς την εφαρμογή των Άρθρων 12 και 14 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, δύναται να απαιτεί από αυτόν το ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ή διαθέτει μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν αυτό διενεργείται δια μέσου υποκαταστήματος, να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εποπτεία της συμμόρφωσής αυτού του ΔΟΕΕ με τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται επ’ αυτού και ο έλεγχος της εφαρμογής των οποίων εμπίπτει στις εποπτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η προαναφερόμενη απαίτηση δεν είναι αυστηρότερη από εκείνες τις οποίες το δίκαιο της Δημοκρατίας επιβάλλει στους ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τους ίδιους κανόνες.

(5) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, διαπιστώσει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται και/ή διαθέτει μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν αυτό διενεργείται δια μέσου υποκαταστήματος, έχει παραβεί κανόνα την εφαρμογή του οποίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει, η τελευταία απαιτεί από αυτόν το ΔΟΕΕ να παύσει την παράβαση και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ.

(6) Εάν ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (5) ΔΟΕΕ αρνηθεί να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, ή δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παύσει την παράβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (5), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή εποπτείας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, λάβει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ ότι αυτός είτε αρνείται να παράσχει σε αυτές τις αρχές πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ή δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παύσει την παράβαση κανόνα του κράτους μέλους υποδοχής, το συντομότερο δυνατό -

(α) λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, για να διασφαλίζει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ θα παράσχει τις πληροφορίες που ζητούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, ή θα παύσει τη παράβαση, ανακοινώνοντας τη φύση αυτών των μέτρων στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ∙ και

(β) ζητεί τις απαραίτητες πληροφορίες από τις σχετικές εποπτικές αρχές τρίτης χώρας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει σε προαναφερόμενη αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ τη φύση των μέτρων τα οποία λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο (α).

(8) Εάν, παρά τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ή εξαιτίας ανεπάρκειας αυτών των μέτρων ή μη εφαρμογής τους σε αυτό το κράτος, ο εν λόγω ΔΟΕΕ εξακολουθεί να αρνείται να παρέχει τις πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ή εξακολουθεί να παραβαίνει κανόνα από εκείνους οι οποίοι εφαρμόζονται επ’ αυτού και ο έλεγχος της εφαρμογής των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στα άρθρα 71 και 74 του παρόντος Νόμου, για την πρόληψη ή την καταστολή νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, την απαγόρευση στο συγκεκριμένο ΔΟΕΕ να πραγματοποιεί περαιτέρω συναλλαγές στη Δημοκρατία. Όταν δε η λειτουργία που ασκείται στη Δημοκρατία από αυτόν το ΔΟΕΕ συνίσταται στη διαχείριση ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από αυτόν το ΔΟΕΕ να παύσει τη διαχείριση τέτοιου ΟΕΕ.

(9) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής ΔΟΕΕ, έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ παραβαίνει υποχρέωσή του που απορρέει από κανόνα την εφαρμογή του οποίου δεν εποπτεύει, αναφέρει αυτή τη διαπίστωσή της στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, ώστε αυτές να λάβουν τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(10) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ΔΟΕΕ, ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ ότι οι τελευταίες έχουν συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύουν ότι αυτός ο ΔΟΕΕ παραβαίνει υποχρέωσή του που απορρέει από κανόνα, την εφαρμογή του οποίου δεν εποπτεύουν αυτές οι αρχές, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα στα οποία συμπεριλαμβάνεται, εάν χρειάζεται, και αίτημα για παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τις σχετικές αρχές εποπτείας τρίτης χώρας.

(11) Εάν, παρά τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής προβλεπόμενου στο εδάφιο (9) ΔΟΕΕ ή εξαιτίας ανεπάρκειας αυτών των μέτρων, ή επειδή οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ δεν προβαίνουν σε ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αυτός ο ΔΟΕΕ εμμένει σε ενέργειες που βλάπτουν σαφώς τα συμφέροντα των επενδυτών σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα ή την ακεραιότητα της αγοράς στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, αφού ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, να λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο που απαιτείται για την προστασία των επενδυτών του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας ή της ακεραιότητας της αγοράς στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύσει σε αυτόν το ΔΟΕΕ να διαθέτει πλέον μερίδια του σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(12) Η διαδικασία που ορίζεται στα εδάφια (9), (10) και (11) εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ, έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να διαφωνεί με την αδειοδότηση ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του.

(13) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.