Ορισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας αρχής

69. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, παρακολουθεί δε, με τις κατάλληλες μεθόδους που υιοθετεί και εφαρμόζει, τη διαρκή συμμόρφωση των ΔΟΕΕ με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.