Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ για τυχόν εξαίρεση από τη συμμόρφωση με διάταξη του παρόντος Νόμου

53.-(1)(α) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή κράτους μέλους αναφοράς για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, κρίνει ότι αυτός ο ΔΟΕΕ δύναται να στηρίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49 για να εξαιρεθεί από τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος Νόμου, ενημερώνει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ, βασίζοντας την εκτίμησή της και διαβιβάζοντας στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που έχει παράσχει αυτός ο ΔΟΕΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου 2 του άρθρου 52.

(β) Η προθεσμία που προβλέπεται στα εδάφια (6) ή (7) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια επανεξέτασης από την ΕΑΚΑΑ, βάσει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, της εκτίμησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο (α).

(2) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, σε αντίθεση με τη συμβουλή της ΕΑΚΑΑ, ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην απόφασή της. Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία η οποία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους χορηγεί την άδεια.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παραγράφου 9 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.