Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ περί της αδειοδότησης ή μη ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ

54.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας χορήγησης της άδειας που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 49, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή σε τέτοια άδεια, ή για την ενδεχόμενη ανάκληση τέτοιας άδειας.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου άδειας τις οποίες απορρίπτει, παρέχοντας στοιχεία για το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που ζητεί την άδεια και εκθέτοντας τους λόγους της απόρριψης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χειρίζεται ως απόρρητες, πληροφορίες από το κεντρικό μητρώο στοιχείων που τηρεί η ΕΑΚΑΑ βάσει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και στις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πρόσβαση σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.