Μεταβολή της επιχειρηματικής στρατηγικής του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που επηρεάζει τον καθορισμό του κράτους μέλους αναφοράς του

55.-(1) Η άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζεται από την περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Εάν όμως αυτός ο ΔΟΕΕ μεταβάλει τη στρατηγική που ακολουθεί στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς του, εντός δύο (2) ετών από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, και η μεταβολή, εάν ίσχυε κατά τη χορήγηση της άδειας, θα επηρέαζε τον καθορισμό της Δημοκρατίας ως κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, ο τελευταίος γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη μεταβολή πριν την εκτελέσει και προσδιορίζει το νέο κράτος μέλος αναφοράς του, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και με βάση τη νέα στρατηγική. Ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ταυτόχρονα, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπό του στο νέο κράτος μέλος αναφοράς, μετά τη μεταβολή, ιδίως την ονομασία του και τον ακριβή τόπο εγκατάστασής του στο νέο αυτό κράτος μέλος αναφοράς. Αυτός ο εκπρόσωπος οφείλει να είναι εγκατεστημένος στο εν λόγω νέο κράτος μέλος αναφοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά κατά πόσο ο προσδιορισμός από το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, νέου κράτους μέλους αναφοράς βάσει του εδαφίου (1), είναι ορθός και γνωστοποιεί την εκτίμησή της στην ΕΑΚΑΑ, για την έκδοση συμβουλής από αυτή, μαζί αφενός με την αιτιολόγηση του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ως προς την εκτίμησή του για το νέο κράτος μέλος αναφοράς του και αφετέρου με πληροφορίες για τη νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτήν της συμβουλής της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 11 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ενημερώνει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, τον αρχικό νόμιμο εκπρόσωπό του και την ΕΑΚΑΑ για την απόφασή της.

(4)(α) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνεί με τον προσδιορισμό του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για το νέο κράτος μέλος αναφοράς του τελευταίου, ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους για τη μεταβολή, διαβιβάζοντας περαιτέρω σε αυτές, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφο του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας αυτού του ΔΟΕΕ. Από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διαβίβασης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παύει να είναι αρμόδια για την εποπτεία αυτού του ΔΟΕΕ.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθίσταται αρμόδια για την εποπτεία ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, για τον οποίο η Δημοκρατία είναι νέο κράτος μέλος αναφοράς, από την ημερομηνία πραγματοποίησης διαβίβασης του φακέλου αδειοδότησης και εποπτείας από την αρμόδια αρχή του αρχικού κράτους μέλους αναφοράς, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 11 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(5) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκφέρει τελική κρίση που είναι αντίθετη με τη συμβουλή της ΕΑΚΑΑ η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (3) -

(α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην εκτίμησή της∙

(β) εάν δε ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτη μέλη άλλα από τη Δημοκρατία, η οποία ήταν το αρχικό κράτος μέλος αναφοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά και τις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην εκτίμησή της.

(6) Εάν, από την πραγματική ροή ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, εντός δύο ετών από τη χορήγηση σε αυτόν άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, προκύπτει ότι η στρατηγική ανάπτυξης αυτής της δραστηριότητας, όπως παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας, δεν ακολουθήθηκε ή ότι αυτός ο ΔΟΕΕ προέβη σε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με αυτή, ή ότι αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου όταν μεταβάλλει τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί από αυτόν το ΔΟΕΕ να υποδείξει το σωστό κράτος μέλος αναφοράς, με βάση την πραγματική στρατηγική ανάπτυξης της δραστηριότητάς του. Σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των αναλογιών, εάν δε ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δε συμμορφώνεται με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτή ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια.

(7) Εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ μεταβάλει τη στρατηγική του περί διάθεσης μεριδίων, μετά την περίοδο που ορίζεται στη δεύτερη πρόταση του εδαφίου (1), και επιθυμεί να αλλάξει το κράτος μέλος αναφοράς του, με βάση τη νέα αυτή στρατηγική, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για την αλλαγή του κράτους μέλους αναφοράς του. Σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5), τηρουμένων των αναλογιών.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.