Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφοράς που ανακύπτει στην εφαρμογή των άρθρων 49 έως 55

56.-(1) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, και του ίδιου του ΔΟΕΕ, διευθετείται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας και υπόκειται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.

(2) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ αφενός του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή του ΟΕΕ και αφετέρου των επενδυτών σε αυτό τον ΟΕΕ, διευθετούνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, εφόσον έχει οριστεί ως κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ, και υπόκειται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.