Εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση οδηγιών

57.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να προσδιορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους αναφοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να πράττει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) να υιοθετεί κατευθυντήριες γραμμές, για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ∙

(β) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ, και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις εποπτικές και ελεγκτικές τους αρμοδιότητες σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ∙

(γ) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό των διαδικασιών για το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ, και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ∙

(δ) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό του μορφότυπου και του περιεχομένου της αίτησης που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου∙

(ε) να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών κανόνων για -

(i) τον τρόπο με τον οποίο ο ΔΟΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΟΕΕ είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και, ειδικότερα, την παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται από τα άρθρα 29 έως 31 του παρόντος Νόμου,

(ii) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η νομοθεσία που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ θεωρείται ότι περιέχει ισοδύναμο κανόνα που έχει τον ίδιο ρυθμιστικό σκοπό και παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας στους σχετικούς επενδυτές.