Απόρριψη αιτήματος για ανταλλαγή πληροφοριών

58. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 19 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.