Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ

59.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαθέτει στη Δημοκρατία, η οποία αποτελεί το κράτος μέλος αναφοράς του, με διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτόν τον ΟΕΕ. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38.

(3) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, κατά πόσο αυτός επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων του ΟΕΕ ο οποίος προσδιορίζεται στην εν λόγω κοινοποίηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων τέτοιου ΟΕΕ στη Δημοκρατία, μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δεν είναι ή δε θα είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται ή δε θα συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία ενημέρωσής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αυτός δύναται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές του ΟΕΕ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ.

(4) Οι ρυθμίσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 39, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(5) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με αυτήν τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτόν το ΔΟΕΕ χωρίς καθυστέρηση ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, ή εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ για αυτή τη μεταβολή, στο βαθμό που αυτή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ, ή άλλου ΟΕΕ.

(6) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, αναφερόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2).