Προϋποθέσεις για τη διάθεση σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ

60.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαθέτει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέσει μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτό τον ΟΕΕ. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.

(3) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, διαβιβάζει το φάκελο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο και αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με το Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στη διαβίβαση βεβαίωση ότι αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική.

(4) Η κατά το εδάφιο (2) επιστολή κοινοποίησης προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ και η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) βεβαίωση παρέχονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει και σε ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (5).

(5) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ χωρίς καθυστέρηση για τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του σχετικού ΟΕΕ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο σχετικό κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(6) Οι ρυθμίσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 39, υπόκεινται στο δίκαιο και την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ.

(7) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, σχετικά με αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτό το ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στα κράτη μέλη. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ για τη μεταβολή, στο βαθμό που αυτή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ ή άλλου ΟΕΕ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(8) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του Άρθρου 43 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (2)∙

(β) του μορφότυπου και του περιεχομένου της διαβίβασης και της βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (3)∙

(γ) του μορφότυπου της έγγραφης ενημέρωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (7).