Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από την Δημοκρατία

61.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του ΔΟΕΕ το φάκελο κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ καθώς και τη βεβαίωση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του Άρθρου 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται τυχόν ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (2), από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους αναφοράς προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ.

(4) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία που λαμβάνει ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του σχετικά με την πραγματοποίηση της διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(5) Οι ρυθμίσεις, στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο η) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους υποδοχής προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του ΔΟΕΕ για κάθε μεταβολή ουσιώδους στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Άρθρου 39 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(7) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(8) Οποιαδήποτε επίσημη αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, καθώς και μεταξύ των επενδυτών της Δημοκρατίας και του σχετικού ΟΕΕ και αυτού του ΔΟΕΕ, διενεργείται δια μέσου του νόμιμου εκπροσώπου αυτού του ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος αναφοράς του.