Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία

62.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαθέτει, με διαβατήριο, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Επιπλέον των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου που ισχύουν για τους ΔΟΕΕ της ΕΕ, για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(β) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(γ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να διατίθενται μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, η οποία συμφωνία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(3) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του, κοινοποίηση σχετικά με τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέτει στη Δημοκρατία. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρου 38(2).

(4) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, ενημερώνει αυτό το ΔΟΕΕ κατά πόσο δύναται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δεν είναι ή δε θα είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται ή δε θα συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία ενημέρωσης αυτού του ΔΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αυτός δύναται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η οποία είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, αυτός ο ΔΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτό τον ΟΕΕ. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.

(6) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (6), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, διαβιβάζει το φάκελο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο και αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εσωκλείει στη διαβίβαση βεβαίωση ότι αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική.

(7) Η κατά το εδάφιο (5) επιστολή κοινοποίησης προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ και η προβλεπόμενη στο εδάφιο (6) βεβαίωση του παρέχονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει και σε ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (6).

(8) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (7), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση, για τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του ΟΕΕ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο σχετικό κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(9) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 39 υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(10) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με το εδάφιο (3) ή (5) του παρόντος άρθρου, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, σχετικά με αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτό το ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, ή εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτόν το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή στο άλλο κράτος μέλος, κατά περίπτωση. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, εάν δηλαδή δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την ΕΑΚΑΑ για αυτή τη μεταβολή, στο βαθμό που αυτή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ ή άλλου ΟΕΕ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(11) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(12) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θεσπίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ∙

(β) σχέδια τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες εποπτείας και ελέγχου που της παρέχει ο Νόμος∙

(γ) σχέδια τεχνικών κανόνων για τον προσδιορισμό των διαδικασιών για το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτής, ως αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ∙

(δ) σχέδια τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό -

(i) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που προβλέπεται στα εδάφια (3) και (5) του παρόντος άρθρου,

(ii) του μορφότυπου και του περιεχομένου της διαβίβασης και της βεβαίωσης που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου,

(iii) του μορφότυπου της έγγραφης ενημέρωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (10) του παρόντος άρθρου.

(13) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή/και σύμφωνα με την παράγραφο 15, του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.