Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία

63.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει, με διαβατήριο, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, μόνον εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Επιπροσθέτως των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου που ισχύουν για τους ΔΟΕΕ της ΕΕ, για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ και της εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ∙

(β) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(γ) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, με τη Δημοκρατία καθώς και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να διατίθενται μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ το φάκελο κοινοποίησης καθώς και βεβαίωση ότι αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται τυχόν ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (3), από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ.

(5) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναφοράς του περί πραγματοποίησης της διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(6) Οι ρυθμίσεις, στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο η) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους υποδοχής του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ, και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(7) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή/και σύμφωνα με την παράγραφο 15, του Άρθρου 40 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.