Όροι για τη διαχείριση, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ΟΕΕ εγκατεστημένων σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ

64.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι δεόντως εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 49, επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, είτε άμεσα είτε δια μέσου υποκαταστήματος, υπό τον όρο ότι αυτός ο ΔΟΕΕ είναι εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαχείριση ΟΕΕ τέτοιου τύπου.

(2) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί, για πρώτη φορά, ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η οποία είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να διαχειριστεί τον ΟΕΕ, άμεσα ή δια μέσου υποκαταστήματος∙

(β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο δηλώνονται συγκεκριμένα οι υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει και στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ που σκοπεύει να διαχειρίζεται.

(3) Σε περίπτωση που προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα, παρέχει, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος∙

(β) τη διεύθυνση στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, από την οποία μπορούν να ζητηθούν έγγραφα ή άλλα στοιχεία∙

(γ) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήματος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του πλήρους φακέλου σύμφωνα με το εδάφιο (2) ή εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου σύμφωνα με το εδάφιο (3), στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, τον πλήρη φάκελο, εσωκλείει δε στη διαβίβαση βεβαίωση ότι έχει χορηγήσει άδεια σε αυτόν το ΔΟΕΕ. Αυτή η διαβίβαση διενεργείται μόνον εάν η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο και αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως αυτό το ΔΟΕΕ για τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ ότι αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διαχείριση του ΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου από αυτά που κοινοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) ή (3) του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ, σχετικά με αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί, ή αμέσως μόλις επέλθει η μη προγραμματισμένη μεταβολή. Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτόν το ΔΟΕΕ, χωρίς καθυστέρηση ότι δεν δύναται να πραγματοποιήσει τη μεταβολή. Εάν η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται, παρά τα προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο, ή εάν συνέβη απρογραμμάτιστο γεγονός που προκαλεί μεταβολή, ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 71, και μεταξύ άλλων, εάν απαιτείται, προβαίνει στη ρητή απαγόρευση της διάθεση των μεριδίων του σχετικού ΟΕΕ. Εάν η μεταβολή είναι αποδεκτή, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει τη σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαχείριση του σχετικού ΟΕΕ από αυτό το ΔΟΕΕ, ή, γενικά, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ για αυτή τη μεταβολή.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) σχέδια τεχνικών κανόνων, ώστε να καθορίσει τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)∙

(β) σχέδια τεχνικών κανόνων, για τον καθορισμό τυποποιημένων μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών, σχετικά με τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3).