Όροι για τη διαχείριση, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ΟΕΕ εγκατεστημένων στη Δημοκρατία, όταν το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία

65.-(1) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του, επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, είτε άμεσα είτε δια μέσου υποκαταστήματος, υπό τον όρο ότι αυτός ο ΔΟΕΕ είναι εγκεκριμένος από την εν λόγω αρμόδια αρχή για τη διαχείριση ΟΕΕ τέτοιου τύπου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ, λαμβάνει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς αυτού του ΔΟΕΕ το φάκελο κοινοποίησης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 ή 3, κατά περίπτωση, του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία που θα λάβει ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς του σχετικά με την πραγματοποίηση της διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στον παρόντα Νόμο.