Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, χωρίς διαβατήριο

66.-(1) Χωρίς επηρεασμό των άρθρων 49 έως 63, ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τα άρθρα 29 έως 31, για κάθε ΟΕΕ μερίδια του οποίου διαθέτει σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 33 έως 37, εάν αυτός ο ΟΕΕ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 33, ως δε αρμόδια αρχή, θεωρείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ως επενδυτές εκείνοι της Δημοκρατίας∙

(β) για τους σκοπούς εποπτείας των συστημικών κινδύνων και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας, μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρμόδιων αρχών του σχετικού ΟΕΕ της ΕΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος αυτός ο ΔΟΕΕ, και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που θα επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος αυτός ο ΔΟΕΕ και ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρς και εδάφη από την ΕΟΧΔ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 42 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, σε σχέση με τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 42 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.