Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία

67.-(1) Χωρίς επηρεασμό άλλων πράξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του δικαίου της Δημοκρατίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέπει σε ΔΟΕΕ να διαθέτουν στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ανεξάρτητα από το εάν η διάθεση διενεργείται σε εγχώρια ή σε διασυνοριακή βάση, ή εάν πρόκειται για ΟΕΕ της ΕΕ ή εκτός ΕΕ, ύστερα από σχετική άδεια που θα έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1), καθώς και για τη διαδικασία διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(β) Κατά τη χορήγηση τέτοιας άδειας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται -

(i) να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους ΔΟΕΕ ή τους ΟΕΕ, από τις ισχύουσες για τους ΟΕΕ των οποίων μερίδια διατίθενται σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(ii) αλλά δε δύναται να επιβάλλει αυστηρότερες ή πρόσθετες υποχρεώσεις στους ΟΕΕ της ΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και των οποίων τα μερίδια διατίθενται στη Δημοκρατία, από αυτές που επιβάλλονται στους ΟΕΕ της Δημοκρατίας των οποίων τα μερίδια διατίθεται στη Δημοκρατία.