Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΑΚΑΑ για τη διάθεση μεριδίων στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία

68.-(1) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τη διακριτική ευχέρεια που της χορηγείται από το εδάφιο (1) του άρθρου 67, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ, έως την 22α Ιουλίου 2014 σχετικά με -

(α) τους τύπους των ΟΕΕ, μερίδια των οποίων επιτρέπεται να διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία∙ και

(β) κάθε πρόσθετη υποχρέωση που επιβάλλει για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για κάθε επιγενόμενη μεταβολή στα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1).