Διαθέσιμες διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό, από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

68Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 26 του Κανονισμού 2015/760, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που προτίθεται να διαθέσει σε κράτος μέλος μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, οφείλει να διαθέτει διευκολύνσεις για τη  διεκπεραίωση των καθηκόντων-

(α) της επεξεργασίας των εντολών των επενδυτών για την εγγραφή, την πληρωμή, την εξόφληση και την εξαγορά, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του ΟΕΕ,

(β) της παροχής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξόφλησης και εξαγοράς,

(γ) της διευκόλυνσης του χειρισμού των πληροφοριών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών, στο κράτος μέλος όπου διατίθεται ο ΟΕΕ, τα οποία δικαιώματα απορρέουν από την επένδυσή τους στον εν λόγω ΟΕΕ,

(δ) της θέσης στη διάθεση των επενδυτών των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, πληροφοριών και εγγράφων, για τους σκοπούς επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων αυτών,

(ε) της παροχής πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου,

(στ) της λειτουργίας ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

(2)Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν οφείλει να είναι φυσικά παρών ή να διορίζει τρίτο πρόσωπο, σε κράτος μέλος υποδοχής, για τους σκοπούς του εδαφίου (1).

(3)(α) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1), μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται-

(i) στην ή σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται ο ΟΕΕ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

(ii) από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ ή από τρίτο μέρος που υπόκειται στις ρυθμίσεις και την εποπτεία που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότερους.

(β) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α), σε περίπτωση που τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν διεκπεραιώνονται από τον ΔΟΕΕ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.