Πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

52.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

(α) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτείνει τη Δημοκρατία ως κράτος μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50 του παρόντος Νόμου, αυτή δε η πρόταση υποστηρίζεται από τη γνωστοποίηση της στρατηγικής για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ, έχει δε εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 και στα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου∙

(β) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία∙

(γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος, από κοινού με το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας αυτού του ΔΟΕΕ για τους επενδυτές στο σχετικό ΟΕΕ, για την ΕΑΚΑΑ και για τις αρμόδιες αρχές, ως προς τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτός ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να τις παρέχει στην ΕΕ και διαθέτει τουλάχιστον επαρκή οργάνωση και τα αναγκαία μέσα για να ασκεί τη λειτουργία συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο∙

(δ) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικού ΟΕΕ της ΕΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(ε) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΔΟΕΕ, δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(στ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΔΟΕΕ, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Δημοκρατία, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, περιλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών∙

(ζ) η αποτελεσματική άσκηση από τις αρμόδιες αρχές των εποπτικών τους καθηκόντων, όπως προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, δεν περιορίζεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις της νομοθεσίας τρίτης χώρας, η οποία διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ή από άλλους περιορισμούς στις εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης των εποπτικών αρχών τρίτης χώρας.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ, τηρουμένων των αναλογιών, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, συμπληρώνονται από -

(i) αιτιολόγηση από το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ της εκτίμησής του, ως προς τον ορισμό του κράτους μέλους αναφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50, με πληροφορίες για τη στρατηγική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, και

(ii) κατάλογο των διατάξεων του Νόμου με τις οποίες η συμμόρφωση του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ είναι αδύνατη, για το λόγο ότι αυτή η συμμόρφωση είναι, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 49, ασυμβίβαστη με τη συμμόρφωση σε υποχρεωτική διάταξη της νομοθεσίας που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και, κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στην ΕΕ, και

(iii) γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, με βάση τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναπτύσσει η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τα οποία η νομοθεσία τρίτης χώρας προβλέπει ισοδύναμο κανόνα με τις διατάξεις για τις οποίες η συμμόρφωση είναι αδύνατη, ο οποίος έχει τον ίδιο ρυθμιστικό σκοπό και παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας στους επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ συμμορφώνεται με αυτό τον ισοδύναμο κανόνα, αυτά δε τα γραπτά στοιχεία συνοδεύονται από νομική γνωμοδότηση σχετικά με την ύπαρξη της ασυμβίβαστης διάταξης στη νομοθεσία της τρίτης χώρας και περιλαμβάνουν περιγραφή του ρυθμιστικού σκοπού και της φύσης της προστασίας των επενδυτών που επιδιώκουν, και

(iv) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, καθώς και τον ακριβή τόπο εγκατάστασής του∙

(β) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 επιτρέπεται να περιορίζονται στον ΟΕΕ της ΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και, κατά περίπτωση, στους ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται αυτός ο ΔΟΕΕ και μερίδια των οποίων προτίθεται να διαθέτει στην ΕΕ με διαβατήριο∙

(γ) η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δεν επηρεάζει την εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 49∙

(δ) η παράγραφος (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δεν εφαρμόζεται∙

(ε) η παράγραφος (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 8 θεωρείται ότι περιλαμβάνει αναφορά στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο ή/και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 ή/και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8, του Άρθρου 37 της Οδηγία 2011/61/ΕΕ.