Χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν κράτος μέλος αναφοράς είναι η Δημοκρατία

51.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού λάβει αίτηση για χορήγηση άδειας από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, αξιολογεί εάν πράγματι η Δημοκρατία αποτελεί κράτος μέλος αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 50. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά ότι η Δημοκρατία δε συνιστά κράτος μέλος αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50, απορρίπτει την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, εξηγώντας τους λόγους της απόρριψης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι η Δημοκρατία αποτελεί κράτος μέλος αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50, ενημερώνει άμεσα την ΕΑΚΑΑ ζητώντας από αυτή να εκδώσει συμβουλή επί της εκτίμησης στην οποία προέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στην ενημέρωση που πραγματοποιεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς την ΕΑΚΑΑ, συμπεριλαμβάνεται και η αιτιολογία που έχει παρατεθεί από τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για την εκτίμηση του ότι η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του, καθώς και πληροφορίες για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει αυτός ο ΔΟΕΕ ως προς τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ.

(2) Η προθεσμία που προβλέπεται στα εδάφια (6) ή (7) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια επανεξέτασης από την ΕΑΚΑΑ, βάσει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, της εκτίμησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, σε αντίθεση με τη συμβουλή της ΕΑΚΑΑ, ενημερώνει σχετικά την τελευταία, αναφέροντάς της τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην απόφασή της. Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατίας η οποία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους χορηγεί την άδεια. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των ΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτός ο ΔΟΕΕ, για την χορήγηση της άδειας στον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ καθώς και για τους λόγους χορήγησης αυτής.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.