Η Δημοκρατία ως κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ

50.-(1) Ο καθορισμός της Δημοκρατίας, ως κράτος μέλος αναφοράς ενός ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, γίνεται με την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

(α) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειριστεί μόνο έναν ΟΕΕ της ΕΕ, ή διάφορους ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένους στη Δημοκρατία, και δεν προτίθεται να διαθέσει στην ΕΕ μερίδια κανενός ΟΕΕ σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, η Δημοκρατία, ως κράτος μέλος καταγωγής αυτού ή αυτών των ΟΕΕ, θεωρείται το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για τη διαδικασία χορήγησης άδειας και για την εποπτεία αυτού του ΔΟΕΕ∙

(β) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαχειριστεί περισσότερους ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένους σε διαφορετικά κράτη μέλη και δεν προτίθεται να διαθέτει στην ΕΕ μερίδια κανενός ΟΕΕ σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία -

(i) όταν οι περισσότεροι ΟΕΕ είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, ή

(ii) όταν η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται στη Δημοκρατία∙

(γ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια μόνο ενός ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα μόνο κράτος μέλος της ΕΕ, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία -

(i) είτε ως κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, εφόσον ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία, είτε ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ, ή

(ii) ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ή δεν έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία∙

(δ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια μόνον ενός ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία∙

(ε) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια ενός μόνο ΟΕΕ της ΕΕ, αλλά σε διαφορετικά κράτη μέλη, κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία -

(i) είτε ως κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, εφόσον ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια ή έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία, είτε ως ένα από τα κράτη μέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων, ή

(ii) ως ένα από τα κράτη μέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων, εάν ο ΟΕΕ δεν έχει λάβει άδεια ή δεν έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα του στη Δημοκρατία∙

(στ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει ένα μόνο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, αλλά σε διαφορετικά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατία, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι είτε η Δημοκρατία είτε ένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη∙

(ζ) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει μερίδια περισσότερων ΟΕΕ της ΕΕ στην ΕΕ, κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ μπορεί να είναι η Δημοκρατία-

(i) είτε ως κράτος μέλος καταγωγής αυτών των ΟΕΕ, στο βαθμό που αυτοί έχουν όλοι λάβει άδεια ή έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα τους στη Δημοκρατία, ή ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων των περισσότερων από αυτούς τους ΟΕΕ, ή

(ii) ως κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων των περισσότερων από αυτούς τους ΟΕΕ, στο βαθμό που αυτοί δεν έχουν όλοι λάβει άδεια ή δεν έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική έδρα τους στη Δημοκρατία∙

(η) εάν ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ προτίθεται να διαθέτει στην ΕΕ μερίδια είτε περισσότερων ΟΕΕ της ΕΕ και ΟΕΕ εκτός ΕΕ, είτε περισσότερων ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και ο ΔΟΕΕ προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων των περισσότερων από αυτούς τους ΟΕΕ στη Δημοκρατία, το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία.

(2) Σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο (β), στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ), στην παράγραφο (ε), στην παράγραφο (στ) και στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (ζ), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία είναι ένα από τα δυνητικά κράτη μέλη αναφοράς ενός ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Σε τέτοια περίπτωση, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ της ΕΕ χωρίς να διαθέτει μερίδια αυτών ή/και να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, υποβάλλει αίτηση τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στις αρμόδιες αρχές όλων των υπολοίπων κρατών μελών που είναι δυνητικά κράτη μέλη αναφοράς, με βάση το κατά περίπτωση εφαρμοστέο κριτήριο του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ώστε να καθοριστεί μεταξύ τους το κράτος μέλος αναφοράς για αυτό το ΔΟΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει από κοινού με τις εν λόγω αρμόδιες αρχές, εντός ενός μηνός, ποιό θα είναι το κράτος μέλος αναφοράς για το συγκεκριμένο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση που αποφασίζεται ότι το κράτος μέλος αναφοράς είναι η Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά, χωρίς περιττή καθυστέρηση, τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Εάν αυτός ο ΔΟΕΕ δεν ενημερώνεται δεόντως για την προαναφερόμενη απόφαση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, ή εάν τέτοια απόφαση δεν λαμβάνεται έγκαιρα, αυτός ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να επιλέξει ο ίδιος το κράτος μέλος αναφοράς του, βασιζόμενος στα προαναφερόμενα κριτήρια.

(3) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος αναφοράς, οφείλει να είναι σε θέση να αποδεικνύει, κάθε στιγμή, την πρόθεσή του να αναπτύξει ουσιαστική διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιώντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για αυτή τη δραστηριότητα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με τις παραγράφους 5 και 6 του Άρθρου 38 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.