Άδεια και ειδικές υποχρεώσεις ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή/και να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος

49.-(1)(α) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 50, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή/και να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, σύμφωνα είτε με τα άρθρα 59 έως 61 είτε με τα άρθρα 62 και 63, μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του χορηγήσει άδεια.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο (α), τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων του παρόντος Νόμου.

(2) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1), συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πλην αυτών του Κεφαλαίου VΙ. Εφόσον και στο βαθμό που η συμμόρφωση με διάταξη του παρόντος Νόμου δε συμβιβάζεται με τη συμμόρφωση προς το δίκαιο που διέπει τον ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και / ή τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος Νόμου, εάν είναι σε θέση να καταδείξει ότι -

(α) είναι αδύνατο να συνδυάσει αυτή τη συμμόρφωση με τη συμμόρφωση προς μία υποχρεωτική διάταξη του δικαίου που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και, κατά περίπτωση, τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στη Δημοκρατία∙ και

(β) το δίκαιο που διέπει το ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και τον ΟΕΕ εκτός ΕΕ περιέχει ισοδύναμο κανόνα που έχει τον ίδιο ρυθμιστικό σκοπό και παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας στους επενδυτές του σχετικού ΟΕΕ∙ και

(γ) ο ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή/και ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ συμμορφώνεται προς τον ισοδύναμο κανόνα που προβλέπεται στην παράγραφο (β).

(3) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1), πρέπει να έχει νόμιμο εκπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία. Αυτός ο νόμιμος εκπρόσωπος-

(α) είναι το σημείο επαφής του ΔΟΕΕ στην ΕΕ και οποιαδήποτε επίσημη αλληλογραφία μεταξύ κάθε αρμόδιας αρχής και του ΔΟΕΕ, καθώς και μεταξύ των επενδυτών της ΕΕ του σχετικού ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ, διενεργείται δια μέσου αυτού του νόμιμου εκπροσώπου και

(β) ασκεί, από κοινού με το ΔΟΕΕ, τη λειτουργία συμμόρφωσης σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση των δραστηριοτήτων που ασκεί ο ΔΟΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.